تعهد نامه

نوع مقاله : Research Paper

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست گروه محیط زیست

2 1دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه مرتع و آبخیزداری-دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست-دانشگاه فردوسی مشهد

4 Associate Professor, Department of Biosystems Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

10.22038/jreh.2023.65878.1519

چکیده

زمینه و هدف: عناصر سنگین با ورود از طریق زنجیره‌غذایی سلامت انسان را به خطر می‌اندازند. مصرف سبزیجات آلوده به فلزات سنگین خطری برای سلامت انسان محسوب می‌شود. تحقیق حاضر به تعیین غلظت برخی فلزات سنگین در گیاه خرفه و ارزیابی میزان خطر سلامت آن‌ها در این گیاه پرداخته است.
مواد و روش‌ها: پس از افزودن سطوح (0، 15و 30 میلی‌گرم برکیلوگرم) نانو ذرات آهن به خاک آلوده به نیکل و آماده‌سازی تیمارها، اقدام به کشت گلدانی گیاه خرفه در این تیمارها شد. پس از عصاره‌گیری نمونه‌ها، غلظت فلزات سنگین توسط دستگاه ICP-OEC اندازه‌گیری شد و فاکتورهای تجمع‌زیستی، انتقال، دریافت روزانه و شاخص‌های خطرپذیری فلزات سنگین برای انسان محاسبه شد.
یافته‌ها: بیش‌ترین غلظت نیکل و آهن در ریشه و اندام‌هوایی خرفه در تیمار 30 میلی‌گرم بر کیلوگرم نانو ذرات آهن بود. TF نیکل و آهن برای خاک-ریشه <1 اما برای ریشه- ساقه >1 بود. مقدار BAF در خرفه برای عناصر نیکل و آهن <1 بدست آمد. مقادیر HRI برای آهن و نیکل <1 بود که نشان‌دهنده خطرات کم برای مصرف خرفه در خاک مورد مطالعه است. بنابراین با وجود HRI <1 برای نیکل و آهن در همه تیمارها برای کودکان نسبت به بزرگسالان بالاتر بود، بطور کلی مقادیر HRI برای نیکل بالاتر از آهن بود.
نتیجه‌گیری: ضریب خطرپذیری عناصر مورد مطالعه در گیاه خرفه <1 بود و بیانگر عدم وجود بیماری‌های غیرسرطانی برای مصرف‌کنندگان است. به‌طور کلی نتایج نشان داد HRI عناصر سنگین برای هر دو گروه سنی مورد مطالعه <1 بوده و بیانگر این است که خرفه در این خاک در وضعیت امن قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Human health risk assessment from consumption of (Portulaca oleracea) cultivated in nickel contaminated soil and modified with iron nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Ava Heidari 1
  • Zahra Jafarpour Chek Ab 2
  • mohamad farzam 3
  • Abbas Rouhani 4

1 Department of Environmental Science, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 1Master student, Faculty of Natural Resources and Environment, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 faculty of environment and natural resources-ferdowsi university of mashhad

4 4دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده [English]

Background and Purpose: Consumption of vegetables contaminated with heavy metals is dangerous for human health. The present research determined some heavy metals in Portulaca oleracea and assessed its health risk.
Materials and Methods: P. oleracea was grown in pots using soil polluted with nickel and various amounts of iron nanoparticles (0, 15, and 30 mg/kg). The concentration of heavy metals was determined by ICP-OEC after the samples were extracted. The bioaccumulation and transfer factors in plants, daily intake, and risk indicators of heavy metals for humans were all calculated.
Results: The treatment with 30 mg/kg of iron nanoparticles resulted in the maximum concentration of nickel and iron in the roots and aerial sections of P. oleracea. The nickel and iron TF were below one for the soil-root but above one for the root-stem. For nickel and iron, the BAF in the plant was discovered to be less than one. Human consumption of P. oleracea poses minimal dangers, as indicated by HRI values that are less than 1. Compared to iron, nickel showed higher HRI values. Across all treatments, children demonstrated high HRIs for nickel and iron than adults.
Conclusion: There are no non-cancerous diseases for consumers, according to the hazard ratio of the investigated components in the P. oleracea, which was 1. Overall, the findings demonstrated that the HRI of heavy elements for both analyzed age groups was less than one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Assessment
  • Portulaca oleracea
  • Risk Factor
  • Iron Nanoparticles
  • Nickel Contaminated Soil