تعهد نامه

نوع مقاله : Research Paper

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین. دانشکده بهداشت.دانشگاه علوم پزشکی تهران.تهران.ایران

3 پژوهشکده سالک ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

4 گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

5 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین. دانشکده بهداشت.دانشگاه علوم پزشکی تهران.تهران.ایران

6 گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، سیستان و بلوچستان، ایران.

7 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران.ایران.

8 گروه مهندسی حرارت و سیالات. دانشکده مهندسی مکانیک. دانشگاه صنعتی اصفهان.اصفهان. ایران.

10.22038/jreh.2023.59203.1439

چکیده

چکیده
زمینه و هدف : بیماری های منتقله توسط پشه ها از مشکلات جدی بهداشتی در بسیاری از کشورهای جهان است و توزیع گسترده ناقلین آنها تأثیر زیادی در انتقال و شیوع این بیماری ها دارد. پشه ها نقش اساسی در انتقال آربوویروس هایی مانند تب زرد، تب دانگ، چیکن گونیا سیندبیس ، زیکا،تب دره ریف ،باتایی ویروس،اوسوتو ویروس، آنسفالیت اسبی شرقی و ویروس نیل غربی دارند، همچنین آنها مظنون به انتقال عوامل بیماریهای نوپدیدی مانند ویروس زیکا و SARS-CoV-2 (عامل COVID-19) در جهان می باشند.
روش های مختلفی برای کنترل لارو پشه ها وجود دارد. یک چالش مهم در برنامه های کنترل پشه ها، مقاومت آنها در برابر گروه های مختلف حشره کش ها است. استفاده از امواج اولتراسونیک یک روش جدید و دوستار طبیعت برای کنترل پشه های مقاوم به حشره کش ها می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه از دستگاه اولتراسونیک TI-H5 شرکت الما در برابر لاروهای سن 4 پشه کولکس پیپینس در شرایط آزمایشگاهی استفاده شد.متغیرهای مختلف از جمله برق (50، 100، 150 ،200 و 250 وات)، زمان قرار گرفتن در معرض (۱، 5/2، 5 ، 10 و ۱۵ دقیقه)در دو فرکانس 35 و130 کیلو هرتز استفاده شده است.
یافته ها :میزان مرگ و میر لاروهای سن چهارم کولکس پیپینس در فرکانس 35 کیلوهرتز در زمان ها و توان های معین، حدود 100% و در فرکانس 130 کیلوهرتز با افزایش زمان و توان امواج ، این میزان نیز افزایش می یابد.
نتیجه گیری: یکی از عوامل آلوده سازی محیط زیست و آب ها، حشره کش ها هستند. با توجه به مقاومت پشه ها در برابر حشره کش ها، روش جدید با استفاده از امواج اولتراسونیک برای کنترل لارو پشه ها مناسب است. ارزیابی این تجهیزات در شرایط طبیعی در فیلد، برای تاثیر آن بر روی موجودات هدف و غیر هدف توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on Ultrasonic Waves on Mortality of Culex pipiens (Diptera: Culicidae), Vector of West Nile in laboratory condition

نویسندگان [English]

 • Alireza Zahraei Ramazani 1
 • Majid Kababian 2
 • Hassan Vatandoost 2
 • Mozhgan Baniardalani 2
 • Seyed Hassan Musa Kazemi 2
 • Saideh Yousefi 3
 • amirhossein mahvi 4
 • Amrullah Azarm 5
 • Soudebeh Hamedi Shahraki 6
 • Shahrokh Izadi 7
 • Zahra Hajivand 5
 • Hamed Zahraei Ramazani 8

1 Department of Medical Entomology and Vector Control, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 Department of Medical Entomology and Vector Control, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 Leishmaniasis Research Institute, Kerman University of Medical Sciences, Kerman. Iran.

4 Department of Environmental Health, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran. Iran.

5 Department of Medical Entomology and Vector Control, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

6 Department of Biostatistics, Faculty of Health, Zabol University of Medical Sciences, Sistan and Baluchestan. Iran.

7 Department of Medical Parasitology, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran. Iran.

8 Department of Heat and Fluid Mechanics.Faculty of Mechanical Engineering · Isfahan University of Technology. Isfahan. Iran.

چکیده [English]

Background and Purpose:
Mosquito-borne diseases are serious health problems in many countries around the world, and the widespread distribution of their vectors has a major impact on the transmission and spread of these diseases. Mosquitoes play a key role in transmitting arboviruses such as West Nile, Dengue Fever, Chikungunya, Sindbis, Zika, Rift Valley Fever, Batai virus, Usutu virus, East Horse Encephalitis (EEE), and West Nile Virus (WNV), and also some suspected emerging viral agents, such as SARS-CoV-2 (causative agent of COVID-190) and the Zika Virus in the world.
There are several methods for mosquitoes larval control. An important challenge in mosquitoes control programs is their resistance to different groups of insecticides. The ultrasonic device is a novel and natural friendly approach for controlling insecticide resistance mosquitoes.
Material and methods:
In this study, the Ultrasonic TI-H5 device of Elma Company was used against 4th instar larvae of Culex pipiens under laboratory conditions. Different variables including; Electrical power (50,100,200, 250 watts), exposure times (1, 2.5, 5, 10, 15 minutes) at two frequencies of 35, and 130 Kilohertz were employed.
Results: Mortality of 4th instar larvae at 35 KH and different exposure times with specific Electronic power was 100%. In 130 KH with increasing exposure time, the mortality was increased.
Conclusion: Insecticides are one of the causes of environmental and water pollution. Also, due to the resistance of mosquitoes to insecticides, the new method using an ultrasonic device is suitable for controlling mosquito larvae. Evaluation of this equipment in natural field conditions for its effect on non-target organisms is also recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Culex pipiens
 • Arboviruses
 • Ultrasonic waves
 • Control
 • Mortality