تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، نیشابور ، ایران

2 کارشنی ارشد رشته بیولوژی سلولی و مولکولی کارشناس آزمایشگاه ویروس شناسی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

3 استادیار گروه علوم پایه دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، نیشابور ، ایران

4 دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ، نیشابور ، ایران

چکیده

زمینه وهدف:
COVID-19 می تواند مستقیماً از طریق قطرات تنفسی یا غیرمستقیم از طریق وسایل که باعث انتقال عفونت می شوند منتقل شود .این تحقیق با هدف شناسایی ویروس در محل های تماس بیماران مبتلا با سطوح مختلف آلوده به ویروس از قبیل آمبولانس حمل بیماران، محل های نمونه گیری ، اتاق های معاینه ، اتاق های بستری و آزمایشگاه به انجام رسید
مواد وروشها:
نمونه برداری ها بر اساس دستور العمل سازمان جهانی بهداشت انجام شد، نمونه های محیطی با استفاده از یک سواب و با نوک مصنوعی و یک شافت پلاستیکی انجام گرفت در این مطالعه سعی شد نمونه برداری در ساعت های شلوغ بیمارستان انجام گیرد و تعداد کل نمونه ها 48 نمونه برداشت گردید و در نهایت نمونه ها توسط روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز-رونویسی معکوس (RT-PCR)مورد سنجش قرار گرفت.
یافته ها:
نتایج نشان داد که داخل 36 نمونه بیمارستان 8 نمونه مثبت بوده و در 10 نمونه آزمایشگاه جامع نیز دو نمونه مثبت گزارش شده است با توجه به غیر نرمال بودن داده ها برای مقایسه مجموعه های داده های سطوح مختلف از قبیل (پلاستیکی،فلزی، چوبی،شیشه، الیاف و جسم زنده) از آزمون Kruskal-Wallis استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده بین سطوح با جنس ها مختلف و میزان مثبت بودن تستها ارتباط معنی داری مشاهده نگردیدpvalue=0.341) ).
نتیجه گیری:
قطرات تنفسی آلوده می توانند توسط جریان هوا جابجا شده و روی سطوح رسوب کنند. با توجه به نوع سطوح و ماندگاری بالاتر این ویروس ها بر روی این سطوح لزوم ضدعفونی مرتب و روزانه قبل و بعد شیفت و در مواقع مواجهه با آلودگی با ویروس حتما باید با ترکیبات ضد ویروسی مناسب با سطح، گندزدایی گردند. در مورد بقیه سطوح مانند پارچه و الیاف آلودگی دیده نشده است ولی با توجه به سرایت این ویروس باید احتیاط های لازم در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Environmental contamination of SARS-CoV-2 on surfaces in hospital and Central Research Laboratory in Neyshabur 2022

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Naimabadi 1
 • Safora Javan 1
 • Naghmeh Amin Alslami 2
 • Hadi Fazel 3
 • Naerh Amini Sani 4

1 d Department of Environmental Health Engineering, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran

2 Neyshabur University Medical sciences

3 neyshabur

4 Neyshabur

چکیده [English]

Background and Purpose: COVID-19 can be transmitted directly through
respiratory droplets or indirectly through devices that transmit infection.
SARS-CoV 2 has been identified on various environmental levels in hospitals
and communities.
Material and Methods: Sampling was done according to the instructions of
the World Health Organization; environmental samples were taken using a
swab with an artificial tip and a plastic shaft. In this study, sampling was done
during the busy hours of the hospital and the total numbers of samples 48
samples were collected and finally the samples were analyzed by polymerase
chain reaction-reverse transcription (RT-PCR) method.
Results: The results showed that within 36 samples of the hospital, 8 samples
were positive and in 10 samples of the comprehensive laboratory, two positive
samples were reported. Due to the abnormality of the data, the Kruskal-Wallis
test was used to compare datasets of different levels such as (plastic, metal,
wood, glass, fibers and living body). According to the results, no significant
relationship was observed between levels with different genders and the
degree of positive tests (P value = 0.341)
Conclusion: Contaminated airborne droplets can be displaced by air currents
and deposited on surfaces. Due to the type of surfaces and higher durability
of these viruses on these surfaces, the need for regular and daily disinfection
before and after shifts, and in case of exposure to virus infection, must be
disinfected with appropriate antiviral compounds with the surface. No
contamination has been observed on other surfaces such as fabrics and fibers,
but due to the spread of this virus, necessary precautions should be taken.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : SARS-CoV-2
 • Hospital rooms
 • Surface sampling
 • Coronavirus Covid19
 1. Gidari A, Sabbatini S, Bastianelli S, Pierucci S, Busti C, Bartolini D, et al. SARS-CoV-2 survival on surfaces and the effect of UV-C light. Viruses. 2021;13(3):408.
 2. 2. Heymann DL, Shindo N. COVID-19: what is next for public health? The lancet. 2020;39-543:(10224)55.
 3. 3. Lu R, Zhao X, Li J, Niu P, Yang B, Wu H, et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. The lancet. 2020;395(10224):565-74.
 4. 4. Kalra RS, Kumar V, Dhanjal JK, Garg S, Li X, Kaul SC, et al. COVID19-inhibitory activity of withanolides involves targeting of the host cell surface receptor ACE2: insights from computational and biochemical assays. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2021:1-14.
 5. 5. Zu ZY, Jiang MD, Xu PP, Chen W, Ni QQ, Lu GM, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a perspective from China. Radiology. 2020;296(2):E15-E25.
 6. 6. COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC [Internet]. May 25, 2022 [cited May 25, 2022].
 7. 7. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus–infected pneumonia. New England Journal of Medicine. 2020.
 8. 8. Li R, Pei S, Chen B, Song Y, Zhang T, Yang W, et al. Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV-2). Science. 2020;368(6490):489-93.
 9. 9. Li X, Xu S, Yu M, Wang K, Tao Y, Zhou Y, et al. Risk factors for severity and mortality in adult COVID-19 inpatients in Wuhan. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2020.
 10. 10. Assiri A, Al-Tawfiq JA, Al-Rabeeah AA, Al-Rabiah FA, Al-Hajjar S, Al-Barrak A, et al. Epidemiological, demographic, and clinical characteristics of 47 cases of Middle East respiratory syndrome coronavirus disease from Saudi Arabia: a descriptive study. The Lancet infectious diseases. 2013;13(9):752-61.
 11. 11. Rothan HA, Byrareddy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Journal of autoimmunity. 2020:102433.
 12. 12. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The lancet. 2020;395(10223):497-506.
 13. 13. SanJuan-Reyes S, Gómez-Oliván LM, Islas-Flores H. COVID-19 in the environment. Chemosphere. 2020:127973.
 14. 14. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus–infected pneumonia in Wuhan, China. Jama. 2020;323(11):1061-9.
 15. 15. Wang L-s, Wang Y-r, Ye D-w, Liu Q-q. A review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19) based on current evidence. International journal of antimicrobial agents. 2020:105948.
 16. 16. Huang R, Zhu L, Xue L, Liu L, Yan X, Wang J, et al. Clinical findings of patients with coronavirus disease 2019 in Jiangsu province, China: A retrospective, multi-center study. PLOS Neglected Tropical Diseases. 2020;14(5):e0008280.
 17. 17. Wu S, Wang Y, Jin X, Tian J, Liu J, Mao Y. Environmental contamination by SARS-CoV-2 in a designated hospital for coronavirus disease 2019. American journal of infection control. 2020;48(8):910-4.
 18. 18. Xu J, Zhao S, Teng T, Abdalla AE, Zhu W, Xie L, et al. Systematic comparison of two animal-to-human transmitted human coronaviruses: SARS-CoV-2 and SARS-CoV. Viruses. 2020;12(2):244.
 19. 19. Guo Z-D, Wang Z-Y, Zhang S-F, Li X, Li L, Li C, et al. Aerosol and surface distribution of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 in hospital wards, Wuhan, China, 2020. Emerging infectious diseases. 2020;26(7):1586.
 20. 20. Razzini K, Castrica M, Menchetti L, Maggi L, Negroni L, Orfeo NV, et al. SARS-CoV-2 RNA detection in the air and on surfaces in the COVID-19 ward of a hospital in Milan, Italy. Science of The Total Environment. 2020;742:140540.
 21. 21. Henwood AF. Coronavirus disinfection in histopathology. Journal of Histotechnology. 2020;43(2):102-4.
 22. 22. Mouchtouri VA, Koureas M, Kyritsi M, Vontas A, Kourentis L, Sapounas S, et al. Environmental contamination of SARS-CoV-2 on surfaces, air-conditioner and ventilation systems. International journal of hygiene and environmental health. 2020;230:113599.
 23. 23. Organization WH. Surface sampling of coronavirus disease (‎ COVID-19)‎: a practical “how to” protocol for health care and public health professionals. World Health Organization; 2020.
 24. 24. Rampal L, Liew B, Choolani M, Ganasegeran K, Pramanick A, Vallibhakara S, et al. Battling COVID-19 pandemic waves in six South-East Asian countries: A real-time consensus review. Med J Malaysia. 2020;75(6):613-25.
 25. 25. Gholami M, Rozbahani NH, Naghoosi H, Fani-Kheshti S, Hosseini-Shokouh S-J. Evaluation of Mutation in Spike Gene of Covid-19 in Iranian Patients. Annals of Military and Health Sciences Research. 2022;20(1).
 26. 26. Ryu B-H, Cho Y, Cho O-H, Hong SI, Kim S, Lee S. Environmental contamination of SARS-CoV-2 during the COVID-19 outbreak in South Korea. American journal of infection control. 2020;48(8):875-9.
 27. 27. Cai J, Sun W, Huang J, Gamber M, Wu J, He G. Indirect virus transmission in cluster of COVID-19 cases, Wenzhou, China, 2020. Emerging infectious diseases. 2020;26(6):1343.
 28. 28. Kim S-H, Chang SY, Sung M, Park JH, Bin Kim H, Lee H, et al. Extensive viable Middle East respiratory syndrome (MERS) coronavirus contamination in air and surrounding environment in MERS isolation wards. Reviews of Infectious Diseases. 2016;63(3):363-9.
 29. 29. Piana A, Colucci ME, Valeriani F, Marcolongo A, Sotgiu G, Pasquarella C, et al. Monitoring COVID-19 transmission risks by quantitative real-time PCR tracing of droplets in hospital and living environments. MSphere. 2021;6(1):e01070-20.
 30. 30. Fiorillo L, Cervino G, Matarese M, D’amico C, Surace G, Paduano V, et al. COVID-19 surface persistence: a recent data summary and its importance for medical and dental settings. International journal of environmental research and public health. 2020;17(9):3132.
 31. 31. Marquès M, Domingo JL. Contamination of inert surfaces by SARS-CoV-2: Persistence, stability and infectivity. A review. Environmental research. 2021;193:110559.
 32. 32. Marzoli F, Bortolami A, Pezzuto A, Mazzetto E, Piro R, Terregino C, et al. A systematic review of human coronaviruses survival on environmental surfaces. Science of The Total Environment. 2021;778:146191.
 33. 33. Rai NK, Ashok A, Akondi BR. Consequences of chemical impact of disinfectants: safe preventive measures against COVID-19. Critical reviews in 2020;50(6):513-20.
 34. 34. Aydogdu MO, Altun E, Chung E, Ren G, Homer-Vanniasinkam S, Chen B, et al. Surface interactions and viability of coronaviruses. Journal of the Royal Society Interface. 2021;18(174):20200798.
 35. 35. Ratnesar-Shumate S, Williams G, Green B, Krause M, Holland B, Wood S, et al. Simulated sunlight rapidly inactivates SARS-CoV-2 on surfaces. The Journal of infectious diseases. 2020;222(2):214-22.
 36. 36. Parodi A, Molinaro R, Sushnitha M, Evangelopoulos M, Martinez JO, Arrighetti N, et al. Bio-inspired engineering of cell-and virus-like nanoparticles for drug delivery. Biomaterials. 2017;147:155-68.