تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشى اصیل کمی و کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 Associate professor

4 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانشکده بهداشت - گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای

5 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مصرف کنندگان اغلب فکر می‌کنند مواد غذایی وقتی در یخچال‌هایی با دمای 4 درجه سانتی‌گراد نگهداری می-شوند، بی‌خطر هستند. با این حال، غذا هنوز هم می‌تواند فاسد شود و بیماری‌های ناشی از غذا را که یکی از مهمترین چالش‌های بهداشتی هستند ایجاد کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی آلودگی‌های باکتریایی و قارچی در یخچال‌های خانگی انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه 30 یخچال خانگی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا پلیت‌های میکروبی شامل بلادآگار و سابورو به مدت یک ساعت در قفسه‌های یخچال قرار داده شد. سپس محیط کشت‌های باکتریایی به مدت 48 ساعت در دمای 36 درجه سانتی‌گراد و محیط کشت‌های قارچی به مدت 5 روز در دمای 28 درجه سانتی‌‌گراد انکوبه و کلنی‌ها شمارش شدند. در نهایت بمنظور بررسی میزان آلودگی سطوح یخچال، با استفاده از سواپ استریل مرطوب نمونه‌های تیمار شده از سطح قفسه‌های یخچال تهیه شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج بدست آمده، 100% آلودگی باکتریایی و 58% آلودگی قارچی در هوای یخچال‌های خانگی مشاهده شد و میزان آلودگی باکتریایی و قارچی در سطح یخچال‌های خانگی به ترتیب 9/8-7/4 و 2/7-6/3 (log CFU/cm2) بود.
نتیجه‌گیری: همانطور که در این مطالعه مشاهده شد، باکتری‌ها از طریق دست‌های شسته نشده، غذاهای خام، بسته‌بندی دارای نشت، قفسه‌های شسته نشده، سطوح یخچال و نگهداری طولانی مدت مواد غذایی در یخچال وارد غذا می‌شوند. بنابراین اگر یخچال‌ها به درستی نگهداری نشوند، به محلی برای رشد میکروارگانیسم‌ها تبدیل می‌شوند و به ‌طور مستقیم و غیرمستقیم یخچال‌ و مواد غذایی را آلوده و افراد را دچار بیماری می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Bacterial and Fungal Contamination in Domestic Refrigerators

نویسندگان [English]

 • Nafiseh Sarabi Mohajer 1
 • Maryam Sarkhosh 2
 • Ali Asghar Najafpoor 3
 • Hossain Alidadi 4
 • Sima Baridkazemi 5

1 MSc student, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

2 Assistant, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

3 هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 department of environmental health engineering ,mashhad university of medicine sciences

5 Ph.D. student, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Background and Purpose: Consumers often think that food is safe when
stored in refrigerators at 4°C. However, food can still spoil and cause
foodborne illness, which is one of the most important health challenges.
The present study was conducted with the aim of investigating bacterial and
fungal contamination in domestic refrigerators.
Materials and Methods: In this study, 30 domestic refrigerators were
examined. First, microbial plates including blood agar and Saburo were placed
on the refrigerator shelves for one hour. Then the bacterial cultures were
incubated for 48 hours at 36°C and the fungal cultures were incubated for 5
days at 28°C and the colonies were counted. Finally, in order to check the level
of contamination of the refrigerator surfaces, treated samples were prepared
from the surface of the refrigerator shelves using moist sterile swabs.
Results: Based on the results, 100% bacterial contamination and 58% fungal
contamination were observed in the air of household refrigerators, and the
amount of bacterial and fungal contamination on the surface of domestic
refrigerators was 4.7-8.9 and 3.6-7.2 (log CFU/cm2) respectively
Conclusion: As seen in this study, bacteria enter food through unwashed
hands, raw foods, leaking packaging, unwashed shelves, refrigerator surfaces,
and long-term storage of food in the refrigerator. Therefore, if refrigerators
are not maintained properly, they become a place for the growth of
microorganisms and directly and indirectly contaminate the refrigerator and
food and make people sick

کلیدواژه‌ها [English]

 • Microbial Contamination
 • Food-Borne Illness
 • Domestic Refrigerator
 1. Andritsos ND, Stasinou V, Tserolas D, Giaouris E. Temperature distribution and hygienic status of domestic refrigerators in Lemnos island, Greece. Food Control. 2021;127:108121.
 2. Ye K, Wang J, Han Y, Wang C, Qi C, Ge X. Investigation on microbial contamination in the cold storage room of domestic refrigerators. Food Control. 2019;99:64–7.
 3. Mkhungo MC, Oyedeji AB, Ijabadeniyi OA. Food safety knowledge and microbiological hygiene of households in selected areas of Kwa-Zulu Natal, South Africa. Ital J Food Saf. 2018;7(2).
 4. Dagno K, Lahlali R, Diourté M, Jijakli MH. Effect of temperature and water activity on spore germination and mycelial growth of three fungal biocontrol agents against water hyacinth (Eichhornia crassipes). J Appl Microbiol. 2011;110(2):521–8.
 5. Bari ML, Yeasmin S. Foodborne diseases and responsible agents. In: Food Safety and Preservation. Elsevier; 2018. p. 195–229.
 6. Kirk MD, Pires SM, Black RE, Caipo M, Crump JA, Devleesschauwer B, et al. World Health Organization estimates of the global and regional disease burden of 22 foodborne bacterial, protozoal, and viral diseases, 2010: a data synthesis. PLoS Med. 2015;12(12):e1001921.
 7. Authority EFS, Prevention EC for D, Control. The European Union one health 2018 zoonoses report. EFSA Journal. 2019;17(12):e05926.
 8. Painter JA, Hoekstra RM, Ayers T, Tauxe R v., Braden CR, Angulo FJ, et al. Attribution of foodborne illnesses, hospitalizations, and deaths to food commodities by using outbreak data, United States, 1998-2008. Emerg Infect Dis. 2013;19(3):407–15.
 9. Smigic N, Jovanovic S, Djekic I, Nikolic S. FOOD SAFETY KNOWLEDGE among CADETS of MILITARY ACADEMY in REPUBLIC of SERBIA. Acta Periodica Technologica. 2021;(52):159–71.
 10. Barth M, Hankinson TR, Zhuang H, Breidt F. Microbiological spoilage of fruits and vegetables. In: Compendium of the microbiological spoilage of foods and beverages. Springer; 2009. p. 135–83.
 11. Abdalla MA, Suliman E, Alian YYH, Bakhiet AO. A study of the microbial content of the domestic refrigerators in Khartoum area (Khartoum North). Sudan J of Vet Sci and Animal Husbandry. 2008;47:15–23.
 12. Carrasco E, Morales-Rueda A, García-Gimeno RM. Cross-contamination and recontamination by Salmonella in foods: a review. Food Research International. 2012;45(2):545–56.
 13. sanlier N. The knowledge and practice of food safety by young and adult consumers. Food Control. 2009;20(6):538–42.
 14. Kumar MR, Rishu BA, Osborne JW. Isolation of various bacterial pathogens from domestic refrigerators. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. 2012;5(3):151–3.
 15. Itodo ES, Bassey Otu-Bassey I, Ewaoche IS, Okon F, Ibor UA. Microbial Contamination of House Hold Refrigerators in Calabar Metropolis-Nigeria NON ORTHODOX ALTERNATIVE TO ANTI VIRAL AGENT View project Microbial Contamination of House Hold Refrigerators in Calabar Metropolis-Nigeria. American Journal of Epidemiology and Infectious Disease. 2017;5(1):1–7.
 16. Gavaravarapu SM. Food Safety in Domestic Refrigerators–A Mixed Methods Study to Identify Key Messages for Promoting Safe Storage Practices among Households. Indian Journal of Nutrition and Dietetics. 2016;53:1.
 17. Yang S, Feng G, Yao Q, Wang Y, Yao Y, Zhu H. Investigation of microbial species in domestic refrigerator. Biotechnology Bulletin. 2013;(2):195.
 18. Jackson V, Blair IS, McDowell DA, Kennedy J, Bolton DJ. The incidence of significant foodborne pathogens in domestic refrigerators. Food Control. 2007;18(4):346–51.
 19. Nesbitt A, Majowicz S, Finley R, Marshall B, Pollari F, Sargeant J, et al. High-risk food consumption and food safety practices in a Canadian community. J Food Prot. 2009;72(12):2575–86.
 20. Altunatmaz SS, Issa G, Aydin A. Detection of airborne psychrotrophic bacteria and fungi in food storage refrigerators. Brazilian Journal of Microbiology. 2012;43:1436–43.
 21. Irkin R. Determination of microbial contamination sources for use in quality management of cheese industry: “Dil” cheese as an example. Journal fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. 2010;5(1):91–6.
 22. King MD. Spoilage and preservation of food. Food quality and standards. Eolss Publishers Co. Ltd, UK, 41; 2009.
 23. Düven G, Tiryaki Gündüz G, Kışla D. Determination of hygienic status of refrigerators surface. Food and Health. 2021;7(4):251–8.
 24. Catellani P, Scapin RM, Alberghini L, Radu IL, Giaccone V. Levels of microbial contamination of domestic refrigerators in Italy. Food Control. 2014;42:257–62.
 25. Jovanovic J, Djekic I, Smigic N, Tomic N, Rajkovic A. Temperature profile and hygiene in household refrigerators in Belgrade, Serbia and their relation to consumers food safety knowledge and characteristics of the refrigerators. Food Control. 2022;136.