تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه محیط زیست ، مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست ، مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران

3 شبنم هشدار تهرانی ، استادیارگروه محیط زیست، مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران

4 گروه محیط زیست، موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف : 80 درصد از آلودگی هوا در مناطق شهری به وسایل نقلیه سنگین و جمعی باز ‌می‌گردد. هدف ازانجام این مطالعه بررسی میزان آلاینده های CO2 CO ,HC,NOX,انواع خودروهای دیزلی و ارتباط آنها با عمر خودرو، می باشد.
مواد وروش ها: از بین تمام خودروهای دیزلی در مشهدکه 5861 خودرو می باشد تعداد425 خودرو به صورت تصادفی انتخاب و پس از ثبت سال تولید خودرو ، با استفاده از دستگاه آلاینده ‌سنج پنج گاز NDIR OPTIMA7 در حالت موتور روشن (درجا کار کردن موتور)، میزان آلایندگی مورد سنجش قرار گرفت . نمونه گیریها در بازه زمانی 15 آذر سال1396 تا 9 اردیبهشت ماه سال 1397 به طور پیوسته(به استثنای یکم تا چهارم فروردین ماه) در ساعت 9 تا 12 و 15 تا 20 انجام شد و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری ارتباط این آلاینده ها با عمر خودرو مورد بررسی قرارگرفت.
یافته ها: با توجه به میزان sig(۰.۰۵< ۰.۵۳۱ (P= بین عمرخودرو و مونوکسید کربن ، میزان sig (۰.۰۵< ۰.۵۷۱ (P= بین عمرخودرو میزان هیدروکربن، میزانsig(۰.۰۵< ۰.۱۵۳p=) بین عمرخودرو و دی اکسید کربن خروجی ومیزانsig (۰.۰۵< ۰29. ۰p=) بین عمر خودرو واکسیدهای ازت ارتباط معناداری وجود ندارد .
بحث : بین سال ساخت خودرو و آلاینده CO2 و NOX همبستگی معکوس وجوددارد بطوریکه هرچه سال ساخت خودرو بالاتر باشد میزان دی اکسید کربن واکسیدهای ازت کمتر می باشد.و بین آلاینده HC و CO همبستگی مثبت وجود دارد.
نتیجه گیری : مقدار سطح معنی داری (sig) بین عمر خودرو و همه آلاینده ها ، از 05/0 بیشتر است، بنابراین بین عمر خودرو و همه آلایندگی گازهای خروجی رابطه معناداری از نظر آماری وجود ندارد. لذا باید با اخذ روشهای مدیریتی صحیح ازمیزان آلودگی هوا توسط خودروهای دیزلی کاسته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between the life of the car and the amount of pollutants emitted from the exhaust of diesel cars in Mashhad using statistical analysis.

نویسندگان [English]

 • Akram Ghorbani 1
 • Marjan Ziaee 2
 • Shabnam Hoshdar Tehrani 3
 • Mitra Mohammadi 4

1 Lecturer of Enviromental Pollution, Kheradgarayan Motahar Institute of Higher Education,Iran, mashhad.

2 MSc graduate of Enviromental Pollution, Kheradgarayan Motahar Institute of Higher Education , Mashhad City, Iran ,mashhad .

3 Assistant Professor of Environment Department, Kheradgarayan Motahar Institute of Higher Education, Mashhad City, Iran

4 Assistant Professor of Environment Department, Kheradgarayan Motahar Institute of Higher Education, Mashhad City, Iran

چکیده [English]

Background and Purpose: 80% of air pollution in urban areas comes from
heavy vehicles. The purpose of this study is to investigate the amount of CO2,
CO, HC, NOX pollutants, types of diesel cars and their relationship with the life
of the car.
Materials and Methods: In this study, out of all diesel cars in Mashhad, which
is 5861 cars, 425 cars were randomly selected and after recording the year of
car production, using OPTIMA7 NDIR five-gas pollutant device in bright engine
mode (Engine operation). Sampling was performed continuously (except for
the first to the fourth of April) in the period of December 6, 2017 to May 9,
2017 at nine to twelve and fifteen to twenty o’clock and Then, using SPSS
software and statistical tests. The relationship between these pollutants and
vehicle life was investigated.
Results: According to the amount of sig (p=0/531>0/05) between the life of the
car and carbon monoxide, the amount of sig (p=0/571>0/05) between the life
of the car and the amount of hydrocarbon, the amount of sig (p=0/153>0/05)
between the life of the car and carbon dioxide output and the amount of
p=0/290>0/05 (sig) there is no significant relationship between car life and
nitrogen oxides.
There is an inverse correlation between the car’s year of manufacture and
CO2 and NOX pollutants, So that the higher the car’s year of manufacture,
the lower the amount of carbon dioxide and nitrogen oxides. And there is a
positive correlation between HC and CO pollutants.
Conclusion: The significant level value (sig) between car life and all pollutants
is greater than 0.05, so there is no statistically significant relationship between
car life and all exhaust gas pollution. Therefore, the amount of air pollution by
diesel cars should be reduced by taking correct management methods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nitrogen oxides
 • Air pollution
 • Diesel cars
 • Car life
 • Hydrocarbons
 1. 1.Alidadi H, Rostami N, Najafpoor A,et al.Investigation of the level of pollution of diesel and gasoline vehicles used in public transportation in Mashhad 2010. The first conference on air pollution and noise management.2013(in Persian)

  1. Barnes J, Bailey, R. Quantitative and Qualitative Assessment of the South Yorkshire ECO Stars Fleet Recognition Scheme ", Report by Air Quality Management Resource Centre, University of the West of England, Bristol for Barnsley Metropolitan Council. 2013

  3.barkhordarion A, Moeini shad M. Evaluation of the use of diesel fuel with very low sulfur in diesel passenger cars in Iran9th International Conference on Internal Combustion Oil Engines.2016. (in Persian) 

  4.Cairns S, Rahman S, Anable J, et al. Vehicle Inspections – From Safety Device to Climate Change Tool.2014

  5.Dargahi A, Samadi Khadem Sh, Ahmadi N. Investigating the importance of green space in controlling and reducing urban air pollution. Third International Conference on Environmental Planning and Management. 2013 (in Persian)

  6.Hosseini H, Taghizadeh A, Saraei A, et al.Evaluation of performance and pollution of diesel engine by adding carbon nanotubes to diesel and biodiesel fuel mixture. 3rd Iranian National Conference on Axial Development of Civil Engineering, Architecture, Electrical and Mechanics. Gorgan 2015. (in Persian)

  1. Mozafari GA, Oshkazi M, Mavedat A. An analysis of air pollution from motor vehicles in Yazd. 5th National Conference and Specialized Exhibition of Environmental Engineering; 2011; Tehran, Iran (in Persian)
  2. Sabbagh R. Evaluation of the effect of cetane-enhancing additive on the amount of pollutants emitted from heavy diesel vehicles. 15th Annual Conference on Mechanical Engineering. Amirkabir University of Technology.Tehran 2008. (in Persian)
  3. Sara’i AT, Mansouri N, Jafari A, Seidi F, Rezaeipour M. Determination of emission factors in Peugeot 405. 5th National Conference and Specialized Exhibition of Environmental Engineering; 2011; Tehran, Iran (in Persian).
  4. Wilson R.E, Anable J, Cairns S, et al. On the estimation of temporal mileage rates. Transport Revt. 2013, 60, 126–139
  5. Askarieh M, Arhami M. Investigating the effect of fleet age and the quality of fuel consumed on the emission of pollutants from light vehicles in Tehran,(2012), The fifth specialized conference on environmental engineering, University of Tehran, Faculty of Environmental(in Persian)
  6. Rhys-Tyler G, Legassick W, Bell M. The significance of vehicle emissions standards for levels of exhaust pollution from light vehicles in an urban area. Atmospheric Environment. 2011;45(19):3286-93
  7. Riveros HG, Cabrera E, Ovalle P. Vehicle inspection and maintenance, and air pollution in Mexico City. Transportation Research Part D: Transport and Environment. 2002;7(1):73-80