تعهد نامه

نوع مقاله : Research Paper

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: فعالیت های انسانی، مقادیر زیادی نیتروژن، فسفر و مواد آلی وارد اکوسیستم های آبی نموده است.
مواد و روش ها: نمونه های فاضلاب شهری و صنعتی به ترتیب از تصفیه خانه پرکند آباد شماره یک مشهد و تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی کلات تهیه گردید. نمونه های فاضلاب به منظور حذف فعالیت مواد معلق درشت و باکتری ها به مدت یک ساعت ته نشین و سپس استریل گردید. جلبک کلرلا ولگاریس از جهاد دانشگاهی مشهد خریداری و در محیط کشت اختصاصی تحت شرایط نور سفید تک رنگ با روشنایی 350±5000 لوکس، تناوب نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی، درجه حرارت 2±25 درجه سانتیگراد و pH نزدیک به خنثی (5/8-7) در مدت زمان 10 روز تکثیر شد. سپس یک لیتر از محلول فوق به راکتورهایی به حجم 10 لیتر حاوی نمونه فاضلاب شهری، صنعتی و محیط کشت اختصاصی بارگذاری گردید و در مجاورت نور بمدت 10 روز هوادهی شد. در فواصل زمانی معین هر 2 روز یکبار) نمونه هایی از راکتورها جهت اندازه گیری پارامترهای COD، نیتروژن کل، فسفرکل، pH و مقدار کلروفیل گرفته شد.
یافته ها: راندمان حذف جلبک کلرلا ولگاریس برای COD، نیتروژن کل و فسفرکل در فاضلاب شهری 69/63 ، 52/12 و 79/13 درصد و برای فاضلاب صنعتی 57/66 ، 34 و 18/50 درصد می باشد. بر اساس یافته ها، کارایی جلبک در حذف مقدار اکسیژن مورد نیاز شیمیایی بیشتر و برای نیتروژن کل کمتر از بقیه آلاینده ها بود. همچنین در فاضلاب شهری کمترین کارایی در حذف نیتروژن کل بود. کارایی جلبک در حذف آلاینده ها در فاضلاب صنعتی بهتر از فاضلاب شهری بود.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که محیط فاضلاب شهری و صنعتی می تواند یک محیط مناسب برای رشد و تکثیر جلبک کلرلا ولگاریس باشد. همچنین این ریزجلبک توانایی حذف مواد مغذی موجود در پساب را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficiency investigation of chlorella vulgaris algae in removal of nitrogen, phosphorus and chemical oxygen demand from municipal and industrial wastewaters

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javad Chaboki 1
 • Ali Asghar Najafpoor 2
 • Ziaeddin Bonyadi 3
 • Ali Akbar Dehghan 3

1 MSc student of Environmental Health Engineering, Environmental Health Engineering Department, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

2 Professor, Environmental Health Engineering Department, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

3 Assistant Professor, Environmental Health Engineering Department, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Background:
Human activities, especially in construction and agriculture, introduce large amounts of nitrogen, phosphorus and organic matter into aquatic ecosystems.
Method:
In this study, municipal and industrial wastewater samples were obtained from wastewater treatment plant No. 1 of Parkand Abad and wastewater treatment plant of Kalat industrial park, respectively. Before starting the reactor, wastewater samples were allowed to settle for 2 h to remove coarse suspended solids and then sterilizes in autoclave. Chlorella vulgaris was purchased from Jahad Daneshgahi of Mashhad and grown in specific culture media under temperature 25±2°C, photoperiod of 14 h light and 10 h dark, monochrome light with intensity of 5000±350 lux, pH of 7-8.5 and time of 10 d. Then 1 L of the above solution were transferred to three 10 L reactors loaded with municipal, industrial and culture media and aerated under sterile conditions in the presence of light for 10 d. In predetermined time intervals (each 2 d), 100 mL sample were taken from reactors and COD, total phosphorous, total nitrogen, pH and chlorophyll a measured.
Results:
Removal efficiency of COD, total nitrogen, and phosphorus in municipal, industrial and culture media by Chlorella vulgaris was 63.69, 12.52, and 13.79%, 66.57, 34, and 50.18%, respectively. According to results, the efficacy of algae for removal of COD was higher than other parameters, while that for total nitrogen was lowest. Efficacy of algae for removing pollutants from industrial was better than those in domestic wastewater.
Conclusion:
The results of this study showed that municipal and industrial media could be a suitable culture media for growing Chlorella vulgaris algae. It also has the ability to remove nutrients from wastewaters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nutrients removal
 • Microalgae
 • Chlorella vulgaris
 • municipal and industrial wastewater
 1. Mayhead E, Silkina A, Llewellyn CA, et al. Comparing nutrient removal from membrane filtered and unfiltered domestic wastewater using Chlorella vulgaris. Biology. 2018;7(1):12.
 2.  Ruiz J, Álvarez P, Arbib Z, et al. Effect of nitrogen and phosphorus concentration on their removal kinetic in treated urban wastewater by Chlorella vulgaris. International journal of phytoremediation. 2011;13(9):884-96.
 3. Fataei E, Torabian A, Hosseinzadeh Kalkhoran M, et al. Selection of Optimum Municipal Wastewater Treatment Process Using AHP (Case Study: Ardebil, Tabriz, and Uremia). Health journal. 2014; 4(3): 260-272 (Persian).
 4. Akpor O, Otohinoyi D, Olaolu D, et al. Pollutants in wastewater effluents: impacts and remediation processes. International Journal of Environmental Research and Earth Science. 2014;3(3):050-9.
 5.  Delgadillo-Mirquez L, Lopes F, Taidi B, et al. Nitrogen and phosphate removal from wastewater with a mixed microalgae and bacteria culture. Biotechnology Reports. 2016;11:18-26.
 6.  Boelee N, Temmink H, Janssen M, et al. Nitrogen and phosphorus removal from municipal wastewater effluent using microalgal biofilms. Water research. 2011;45(18):5925-33.
 7.  Paserh, F., Borghei, S. M., Hosseini, S. N., et al. Effective removal of phosphorus from sewage using a modified biological method. Journal of Environmental Science and Technology, 2017; 19(4): 1-13.
 8.  Akhavan-mahdavi M, Gheshlaghi R, Saghi G, et al. Wastewater treatment and biodiesel production using microalgae Obtained from municipal wastewater on a semi-industrial scale: Case study of Mashhad effluent. Iranian Journal of chemistry and chemical engineering. 2020; 38(2): 305-319 (Persian).
 9.  Ruiz, J., Alvarez, P., Arbib, Z., et al. Effect of nitrogen and phosphorus concentration on their removal kinetic in treated urban wastewater by Chlorella vulgaris. International journal of phytoremediation, 2011;13(9): 884-896.
 10. Ahmadpour N, sayadi MH, Fallahi M, et al. Removal of phosphate by microalgae from the effluent Municipal wastewater in laboratory conditions. Tarbiat modarres journal of biotechnology, 2016; 6(2): 49-54 (Persian).
 11.  Mayhead, E., Silkina, A., Llewellyn, C. A., et al. Comparing nutrient removal from membrane filtered and unfiltered domestic wastewater using Chlorella vulgaris. Biology, 2018; 7(1), 12. 
 12. Kim, J., Lingaraju, B. P., Rheaume, R., et al. Removal of ammonia from wastewater effluent by Chlorella vulgaris. Tsinghua science and technology, 2010; 15(4), 391-396.
 13. Colak O, Kaya Z. A study on the possibilities of biological wastewater treatment using algae. Doga Biyolji Serisi. 1988;12(1):18-29.
 14.  Sepehri A, Sarrafzadeh M-H, Avateffazeli M. Interaction between Chlorella vulgaris and nitrifying-enriched activated sludge in the treatment of wastewater with low C/N ratio. Journal of Cleaner Production. 2020;247:119-164.
 15. Aziz M, Ng W. Feasibility of wastewater treatment using the activated-algae process. Bioresource Technology. 1992;40(3):205-8.
 16.  Khosravi M, Hasani AH, Khani MR, et al. Synthetic Analysis of Nitrogen and Phosphorous Removal from Municipal Wastewater Using Sequencing Batch Bio-film Reactor with Fixed Bed. 2016; 17(4): 59-73.
 17. Aslan S, Kapdan IK. Batch kinetics of nitrogen and phosphorus removal from synthetic wastewater by algae. Ecological engineering. 2006;28(1):64-70.
 18.  Wang Y, Guo W, Yen H-W, et al. Cultivation of Chlorella vulgaris JSC-6 with swine wastewater for simultaneous nutrient/COD removal and carbohydrate production. Bioresource technology. 2015;198:619-25.
 19.  Martınez M, Sánchez S, Jimenez J, et al. Nitrogen and phosphorus removal from urban wastewater by the microalga Scenedesmus obliquus. Bioresource technology. 2000;73(3):263-72.
 20.  Wang L, Min M, Li Y, et al. Cultivation of green algae Chlorella sp. in different wastewaters from municipal wastewater treatment plant. Applied biochemistry and biotechnology. 2010;162(4):1174-86.
 21.  Larsdotter K, la Cour Jansen J, Dalhammar G. Phosphorus removal from wastewater by microalgae in Sweden–a year‐round perspective. Environmental technology. 2010;31(2):117-23.
 22.  Chen C-Y, Kuo E-W, Nagarajan D, et al. Cultivating Chlorella sorokiniana AK-1 with swine wastewater for simultaneous wastewater treatment and algal biomass production. Bioresource technology. 2020;302:122814.
 23. de Souza Leite L, Hoffmann MT, Daniel LA. Microalgae cultivation for municipal and piggery wastewater treatment in Brazil. Journal of Water Process Engineering. 2019;31:100821.