تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 دانشیار گروه خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: رسوبات رودخانه‌ای یکی از شناساگرهای زیست‌محیطی بسیار مهم برای تعیین میزان آلودگی در بوم‌سازگان هستند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی کیفیت رسوبات رودخانه مهاباد در استان آذربایجان‌غربی است.
مواد و روش‌ها: بدین منظور 15 نمونه رسوبات سطحی (از عمق 20-0 سانتی‌متری) رودخانه برداشت شد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رسوبات شامل: بافت، مواد آلی، مواد خنثی‌شونده، هدایت الکتریکی، pH، مقدار کل فلزات سنگین اندازه‌گیری شد. همبستگی بین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رسوبات با فلزات سنگین، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS انجام شد.
یافته‌ها: میانگین غلظت کل فلزات سنگین آرسنیک، نیکل، روی، کادمیوم، سرب، کبالت، کروم و مس به ترتیب 29/13، 40/63، 53/60، 47/0، 39/0، 40/18، 47/44 و 93/25 میلی‌گرم بر کیلوگرم است. آرسنیک، نیکل و کادمیوم مقادیری بالاتر از غلظت استاندارد فلزات سنگین در رسوبات را داشتند. طبق نتایج ضریب همبستگی پیرسون، ظرفیت تبادل کاتیونی، ماده آلی، رس و سیلت بیشترین همبستگی مثبت معنی‌دار را با نحوه توزیع فلزات سنگین دارند. از طرف دیگر به غیر از مس، کروم و کبالت بقیه عناصر باهم همبستگی مثبت معنی‌دار 99 درصد را نشان می‌دهند. نتایج نشان داد همه عناصر دارای منشأ یکسانی هستند/
نتیجه‌گیری: با توجه با تفکیک نمونه‌های بالادست و پایین‌دست می‌توان گفت غلظت عناصر در بالادست ناشی از عوامل طبیعی بوده و در پایین‌دست با افزایش فعالیت‌های انسانی، آلایندگی فلزات سنگین بیشتر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of heavy metal pollution in surface sediments of Mahabadchai river

نویسندگان [English]

 • Reza Kheiri Soltan Ahmadi 1
 • Habib Nazarnejad 2
 • Farrokh Asadzadeh 3

1 MSc student, Department of Range and Watershed Management, Urmia University, Urmia, iran.

2 Associate Professor, Department of Range and Watershed Management, Urmia University, Urmia, iran.

3 Associate Professor, Department of Soil Science, Urmia University, Urmia, iran.

چکیده [English]

Background and Aim: River sediments are one of the most important environmental indicators to determine the level of pollution in ecosystems. The purpose of this study is to investigate the quality of Mahabad river sediments in West Azerbaijan province.
Materials and Methods: For this purpose, 15 samples of surface sediments (from 0-20 cm depth) of the river were collected. Physical and chemical properties of sediments including: texture, organic matter, Total neutralizing Value, electrical conductivity, pH, and total amount of heavy metals was measured. Correlation between physical and chemical properties of sediments with heavy metals was performed using Pearson correlation test in SPSS software.
Results: Mean total concentrations of heavy metals including arsenic, nickel, zinc, cadmium, lead, cobalt, chromium and copper, were respectively 13.29, 63.40, 60.53, 0.47, 0.39, 18.40, 44.47 and 25.93 mg / kg. Arsenic, nickel and cadmium had higher levels of standard concentrations of heavy metals in sediments. According to the results of Pearson correlation coefficient, cation exchange capacity, organic matter, clay and silt have the most significant positive correlation with the distribution of heavy metals. On the other hand, except for copper, chromium and cobalt, all other elements show a significant positive correlation of 99%. The results showed that all the elements have the same origin.
Conclusion: According to the separation of upstream and downstream samples, it can be said that the concentration of elements in the upstream was due to natural factors, and downstream, heavy metal pollution has increased with increasing human activity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Correlation coefficient
 • Human activities
 • Pollutants
 • River sediments
 • Standard concentration of heavy metals
 1. Eghbali Shamsabad P MM, Moattar F. Study on the heavy metals (Cr, Cd, Pb,) and organic materials of sefid-Rud River with respect to their geological origin. Journal of wetland biology. 2011;2(3):39-55. (Persian).
 2.  Morseli M MM, NasrAbadi T, Harati H‌. Geochemical Study of Heavy Metals in Dam Reservoir Water of Kalghan Dam (Bostanabad City, East Azarbaijan). Geochemistry. 2016;5(2):60-71. (Persian).
 3.  Surana R MG, Ekhalak A. Mohini G, Ekhalak A. Assessment of Heavy Metal Contamination in Estuarine Sediment, Gujarat, India. IJRAR. 2019;6(1):104-9.
 4.  Sadeghi H FM, Zarei A, Mahvi AH, Nazmara S. Spatial distribution and contamination of heavy metals in surface water, groundwater and topsoil surrounding Moghan’s tannery site in Ardabil, Iran. International Journal of Environmental Analytical Chemistry. 2020(23):1-11. 
 5. Shams M TNN, Dehghan A, Alidadi H, Paydar M, Mohammadi AA, Zarei A. Heavy metals exposure, carcinogenic and non-carcinogenic human health risks assessment of groundwater around mines in Joghatai, Iran. International Journal of Environmental Analytical Chemistry. 2020(22):1-6.
 6. Keshavarzi B EP, Moore F, Hamzeh MA. Geochemistry and distribution of heavy metals in coastal and marine sediments of Chabahar Bay. Advanced Applied Geology. 2013;3(1): 74-81. (Persian).
 7.  Yang T MJ, Jeyakumar P, Cao T, Liu Z, He T, Cao X, Chen W, Wang H. Effect of pyrolysis temperature on the bioavailability of heavy metals in rice straw-derived biochar. Environmental Science and Pollution Research. 2021;28(2):2198-208.
 8.  Lai TM LW, Hur J, Kim Y, Huh IA, Shin HS, Kim CK, Lee JH. Influence of sediment grain size and land use on the distribution of heavy metals in sediments of the Han River basin in Korea and assessment of anthropogenic pollution. Water Air Soil Pollution. 2013;224(7):1-12.
 9.  Li M ZQ, Sun X, Karki K, Zeng C, Pandey A, Zhang F. Heavy metals in surface sediments in the trans-Himalayan Koshi River catchment: Distribution, source identification and pollution assessment. Chemosphere,. 2020;244:125410.
 10.  Maloku F AA, Kopali A, Doko A, Malltezi J, Brahushi F, Sulçe S. Water and sediment heavy metal pollution in Ereniku River of Kosovo. Albanian journal of agricultural sciences. 2015;14(2):137-48.
 11.  Arfania H AF .Heavy Metals Bio-availablity (Zn, Cd, Ni, Cu, and Pb) in Sediments of Abshineh River. Soil Management and sustainable production.2016;5(4):133-46. (Persian).
 12.  Mortazavi S H-MM, Joudaki F. Evaluation of toxicity and ecological risk assessment of heavy metals in surface sediments of Sezar River, Lorestan Province. International Journal of Health and Environmen. 2019; 487-504.( Persian).
 13.  Hasanvand N FTG. Geochemical study of water and sediments in the Badavar River, Lorestan Province: environmental implications. Journal of stratigraphy and sedimentology researches. 2020;35(4): 105-28. (Persian).
 14.  Nazari F MM, Asghari Moghaddam A, Simons V. Investigation of heavy metals concentration and their environmental consequences in surface sediments in the Urmia Lake intermediate section as a source of fine dust. International conference on Geographic and Environmental impacts of Urmia Lake conditions Tabriz, Iran (Persian) 2016.
 15. Koukina SE LN. Relationship between enrichment, toxicity, and chemical bioavailability of heavy metals in sediments of the Cai River estuary. Environmental monitoring and assessment,. 2021;192:5.
 16.  Brito GB dSJJ, Dias LC, de Santana Santos A, Hadlich GM, Ferreira SLC. Evaluation of the bioavailability of potentially toxic metals in surface sediments collected from a tropical river near an urban area. Marine pollution bulletin. 2020;156:111215.
 17.  Akter B IM, Hoque MMM, Kabir MH, Rehnuma M. Assessment of Heavy metals contents in water and sediments of the Meghna River in Bangladesh. Bangladesh Journal of Environmental Science. 2019;37:32-9.
 18. Nascimento V X BA, Azevedo JA, Miranda PR, da Costa JG. Bioavailability of heavy metals in mangrove soil in Alagoas, Brazil. Bioscience Journal. 2019;35(3):25-818.
 19.  Bazzi A. Determining the level of heavy metal pollution in surface sediments of the Gulf of Chabahar. International Journal of Health and Environment 2015;8(1):45-56. (Persian).
 20.  Tanhaei V RKN. Water Qualitative monitoring of water of Mahabad River in terms of microbiological parameters Based on Protocol 1011 of the National Iranian Standards Organization. New cellular and molecular biotechnology journal. 2018;8(31):57-64. (Persian).
 21.  Chen Z CL, Chen C, Huang Q, Wu L, Zhang W. Organotin contamination in sediments and aquatic organisms from the Yangtze Estuary and adjacent marine environments. Environmental Engineering Science. 2017;34(4):227-35.
 22.  Wei J DM, Li Y, Nwankwegu AS, Ji Y, Zhang J. Concentration and pollution assessment of heavy metals within surface sediments of the Raohe Basin, China. Scientific Reports. 2019;9(1):1-7.
 23.  GW. T. Soil pH and soil acidity, P 475-490. In: A. Klute (Ed.), methods of soil analysis. Part 3. Chemical methods. Madison, Wisconsin, USA.; 1996.
 24.  DL. R. Soil science: Methods and application. Longman Group, Harlow; 1994.
 25.  Bower CA RR, Fireman M. Exchangeable cation analysis of saline and alkali soils. Soil science,. 1952;73(4):251-62.
 26. Sposito G LL, Chang AC. Trace metal chemistry in arid-zone field soils amended with sewage sludge: I. Fractionation of Ni, Cu, Zn, Cd and Pb in solid phases. Soil Science Society of American Journal. 1982;46:260-4.
 27.  GA. BJ. Sediment quality criteria in use around the world. Limnology. 2002;3(2)::65-76.
 28.  Kederman P OA. Effect of redox potential on heavy metal binding forms in polluted canal sediments in Delft (The Netherlands). Water Research 2007;41(18):4251-61.
 29. Surana R MG, Ekhalak A. Assessment of Heavy Metal Contamination in Estuarine Sediment, Gujarat, India. International Journal of Research and Analytical Reviwes. 2019;6(1):104-9.
 30.  mirzaei M SE. Evaluation of heavy metals concentration (cadmium, copper, manganese, nickel, lead and zinc) in sediments of Zayandehrood River. Iranian Journal of Research in Environmental Health. 2015;1(4):251-65. (Persian).
 31.  Zamani A AE, Zanganeh A, Khosravi Y. Mapping the heavy metals proportions in surface soils of the closed Kurdistan cement factory zone. Iranian Journal of Research in Environmental Health. 2017;3(1):40-55. (Persian).
 32.  Shahidi Kaviani I PFP. Study of Soil Pollution with Heavy Metals Cadmium, Lead, and Copper in West Karoun Oilfields, Khuzestan Province, Iran. Journal of Research in Environmental Health. 2020;6(2):161-72. (Persian).
 33. Ansari Nia M SM, Ghaneei- Bafghi MJ, Iranmanesh Y. Assessment and Measurement of Heavy Metals Contamination in Sediments of Gandoman Wetland. Wetland Ecobiology. 2021;13(1):35-50. (Persian).
 34.  Liu B AS, Zhang W, Huang D, Zhang Y. Assessment of the bioavailability, bioaccessibility and transfer of heavy metals in the soil-grain-human systems near a mining and smelting area in NW China. Science of the Total Environment 2017;609:822-9.