تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشى اصیل کمی و کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری الودگی محیط زیست ،گروه محیط زیست،واحدتنکابن،دانشگاه ازاداسلامی،تنکابن،ایران

2 استادیارگروه محیط زیست ،واحد تنکابن،دانشگاه ازاد اسلامی،تنکابن،ایران

3 استادیارگروه محیط زیست ،واحد تنکابن،دانشگاه ازاداسلامی،تنکابن،ایران

چکیده

یکی از عوارض حمل و نقل در شهرها، الودگی صوتی ناشی از وسایل نقلیه است. امروزه سر و صدا در محیط‏های شهری به عنوان یک مسئله مهم در حوزه بهداشت عمومی مطرح است. با توجه به تأثیرات منفی آلودگی صوتی بر سلامتی و رفاه انسان، شناسایی و درک روزافزون این تأثیرات بر سلامتی افراد در معرض ضرورت یافته است. در این پژوهش بررسی نوع ترکیب ترافیک محور بزرگراهی و شناسایی نوع اطلاعات ترافیکی مورد نیاز با شناسایی موقعیت‌ها جهت استقرار ایستگاه برداشت صدا در طول محور بزرگراهی و تهیه داده‌های صدا و شناسایی عوامل موثر بر انتشار صوت صورت پذیرفت. در هر کدام از ایستگاه‏های نمونه‏برداری، متغیرهای مورد نیاز در بازه‏های زمانی 7:30-9:30 ، 12:30-14:30،18:30-20:30،23:30-1:30 و3:30-5:30 و فصول مختلف سال برای مدل‏سازی اندازه‏گیری و ثبت شدند. نتایج نشان می دهد که مقایسه میانگین پارامترهای آلودگی صوتی در ایستگاه‏های مختلف بزرگراه شهید کلانتری در سطح معنی‏داری 5 درصد نشان داد که بیشترین میزان صدا و شاخص‏های صوتی اندازه‏گیری شده به ترتیب مربوط به ایستگاه اول آبادگران با میزان دسی بل 79.61 دسی بل، جاده ورودی به کوهسنگی حدود 80 دسی بل و کمترین میزان ایستگاه میدان حافظ حدود 58 دسی بل می باشد. پارامترهای Lmax, Leq, L10, L50 و L90 از لحاظ تصویری توزیع یکسان و یکنواخت نتایج در محدوده خط برازش دیده می شود. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق اعلام می گردد که درکلیه فصول سال میانگین تراز معادل صدا در تمامی ایستگاه‏های مورد بررسی، بالاتر از تراز صدای محیطی روزانه توصیه شده استاندارد صدا در هوای آزاد ایران می‏باشد . در حالیکه استاندارد میزان تراز صوت در مناطق مسکونی طی روز 55 دسی بل و شب 45 دسی بل می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating of noise pollution on Shahid Kalantari Highway in Mashhad using statistical analysis

نویسندگان [English]

 • Akram Ghorbani 1
 • Farid Gholamreza Fahimi 2
 • Ahmad Tavana 3
 • Masood Kiadaliri 3

1 PhD Student Majoring in Environmental Pollution, Tonekabon Branch of Islamic Azad University, Tonekabon City, Iran

2 Assistant Professor of Environment and Natural Resources Department, Tonekabon Branch of Islamic Azad University, Tonekabon City, Iran

3 Assistant Professor of Environment and Natural Resources Department, Tonekabon Branch of Islamic Azad University, Tonekabon City, Iran

چکیده [English]

One of the complications of transportation in cities is noise pollution caused by vehicles. Today, noise in urban environments is an important issue in the field of public health. Due to the negative effects of noise pollution on human health and well-being, it is necessary to identify and understand these effects on the health of exposed people. In this study, the type of traffic axis composition of the highway was identified and the type of traffic information required was identified by identifying the locations for the sound station along the highway axis and preparing sound data and identifying the factors affecting sound propagation. At each sampling station, the required variables in the intervals of 7: 30-9: 30, 12: 30-14: 30, 18: 30-20: 30, 23: 30-1: 30 And 3: 30-5: 30 and different seasons of the year were measured and recorded for modeling. The results show that the comparison of the average parameters of noise pollution in different stations of Shahid Kalantari Highway at a significant level of 5% showed that the highest amount of noise and sound indicators measured are related to the first station of Abadgaran with the amount of deci, respectively. Bell is 79.61 dB, the entrance road to Kuhsangi is about 80 dB and the lowest station of Hafez Square is about 58 dB. The parameters Lmax, Leq, L10, L50 and L90 are visually uniform distribution of results in the fit line range. According to the results of this study, it is announced that in all seasons of the year, the average equivalent sound level in all stations studied is higher than the recommended daily ambient sound level in the Iranian open air sound standard. While the standard sound level in residential areas is 55 decibels during the day and 45 decibels at night.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Noise pollution
 • Traffic
 • Equivalent sound level
 • Traffic index
 • Fitting line
 1. Agarwal, S. and Swami, B.L. 2011. Road traffic noise, annoyance and community health survey-Acase study for an Indian city. Noise and health,13(53): 272.
 2.  Aydin Y, Kaltenbach M. Noise Perception,Heart Rate And Blood Pressure In Relation To Aircraft Noise In The Vicinity Of The Frankfurt Airport. Clinic Res Cardiol 2007; 96 (6): 347-58.
 3. Eunice Y. Lee a,n, Michael Jerrett a, Zev Ross b, Patricia F. Coogan c, Edmund Y.W. Seto Assessment of traffic-related noise in three cities in the United States Environmental Research 132 (2014) 182–189. 
 4.  Fathi, S., Nassiri, P., Esmaeil Pour M.., Moradi, R. and Razaghei, F. Study of noise pollution in the district 5 of tehran municipally. J Environ Sci Technol, 2015; 17(2), 1-7. (Persian)
 5.  Fielder, P.E, Zannin, P.H., ٢٠١٥. Evaluation of noise pollution in urban traffic hubs-Noise maps and measurements Environ Impact Assessm Rev,.9-1: 51
 6. Hassani, F., Nasseri, P., hassani, Z., 2015.Evaluation of Traffic Noise pollution inGrand Bazaar of Tehranwith TNM Model. The 14th International Conference of traffic and TransportationEngineering (in Persian).
 7.  Jafari , N., Bina, B., Mortezaie, S., Ebrahimi, A. and Abdolah Nejad, A. Survey of noise pollution levels in congested areas of Isfahan, Iran. Health System Research; 2012, 7(5): 587-595. (Persian)
 8.  Khayami, E., Mohammadi, M., Bahadori, M. Hasani, F. and Ghorbani, A. Evaluation and Zonation of Noise Pollution in Vakil-Abad Highway, Mashhad. J NATUR ENVIRON; 2019, 72(1): 73-83.
 9. Soltanian, S. and Narimousa, Z. Evaluation of Noise pollution in Omidiyeh city, 2015. J Health Res Commun. 2016; 1(4):12-20. (Persian)
 10.  Sayadi Anari, M. H. and Movafagh, A. Environmental noise pollution level at birjand city using statistical and GIS techniques. J Environ Stu; 2014, 40(3): 693-710. (Persian)
 11. Yari, A. R, Dezhdar B., Koohpaei A. Ebrahimi, A., Mashkiiri, A. R., Mohammadi, M. J. and Arsang-Jang, S.Evaluation of traffic noise pollution and control solutions offering: a case study in Qom, iran. J Sabz Univ Med Sci; 2016 23(4): 600-607. (Persian)