تعهد نامه
بررسی ارتباط بین غلظت فلوراید در آبهای ‌زیرزمینی و پراکندگی مکانی تشکیلات لسی در دشت گرگان

مجتبی قره محمودلو؛ مصطفی رقیمی؛ مریم رمضانی مجاوری

دوره 8، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 378-391

https://doi.org/10.22038/jreh.2023.68388.1556

چکیده
  زمینه و هدف: فلوراید، یکی از یون‌های مهم در آب شرب است که در غلظت‌های کم و یا زیاد باعث بروز برخی مشکلات در رابطه با سلامت انسان نظیر پوسیدگی دندان، فلوئوروسیس دندانی و یا فلوئوروسیس اسکلتی می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی غلظت فلوراید و همچنین عوامل مؤثر در پراکندگی میزان فلوراید در منابع تأمین آب شرب استان گلستان انجام ‌شد.مواد ...  بیشتر