تعهد نامه
بررسی کمیت و کیفیت پسماند مطب های دندانپزشکی شهر بجنورد در سال1394

حسین علیدادی؛ حبیب الله اسماعیلی؛ سیده فاطمه آقایی؛ سید ابوالفضل میرزایی؛ محمد ناصر شفیعی جعفرآبادی

دوره 1، شماره 4 ، بهمن 1394، ، صفحه 314-322

https://doi.org/10.22038/jreh.2016.6588

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی، پسماند تولیدی در مراکز دندانپزشکی است که به علت داشتن عوامل خطرناک، سمی و بیماریزا از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی وآنالیز زباله های تولیدی در مطب های دندانپزشکی شهر بجنورد انجام شد.   روش کار: تعداد 28 مطب دندانپزشکی شهر بجنورد مورد مطالعه قرار گرفت. از هر مطب ...  بیشتر