مجله پژوهش در بهداشت محیط (JREH) - واژه نامه اختصاصی