نویسنده = نجمه افشارکهن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی جاذب بیسموت اکسی یدید(BioI) در حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 311-320

مجتبی افشارنیا؛ علی اکبر دهقان کنگ؛ حسین علیدادی؛ نجمه افشارکهن؛ صدیقه مجیدیان