بررسی غلظت و مدت زمان مواجهه با ذرات دود سیگار در ماشین در شرایط مختلف از تهویه

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 دکترای تخصصی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

4 کارشناس ارشد، گروه سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE)، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

5 دکترای تخصصی، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: انسان‌ها به‌طور معمول 5 تا 6 درصد از وقت خود را در وسایل نقلیه سپری می‌کنند. سیگار کشیدن در وسایل نقلیه با توجه به فضای کم می‌تواند اثرات نامطلوبی بر کودکان و سایر مسافرین بگذارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی غلظت ذرات معلق ناشی از مصرف سیگار و مدت زمان مواجهه سرنشینان خودرو انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی در سال 1393 در شهر تهران صورت گرفت. میزان مواجهه با دود سیگار با دستگاه Grimm 11-A که دارای 16 ورودی و دارای اندازه‌های مختلفی از 0/3 تا 20 میکرومتر می‌باشد، اندازه‌گیری شد. خودر پژو 405 با وضعیت پنجره‌ها به‌صورت یک پنجره عقب باز، دو پنجره عقب باز، یک پنجره جلو باز، دو پنجره جلو باز، دو پنجره جلو و یک پنجره عقب باز، چهار پنجره باز و چهار پنجره بسته مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 16 و آزمون One Way ANOVA  انجام شد. میزان p کمتر از 0/05 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: غلظت عددی ذرات در ردیف سایزهای کوچک‌تر (PM2.5) نسبت به ردیف سایزهای بزرگ‌تر چندین لگاریتم بالاتر بود. همچنین مدت زمان مواجهه با ذرات در ردیف سایزهای کوچک‌تر نسبت به زمان مواجهه در ردیف سایزهای بزرگ‌تر دارای مقادیر بالاتری بود. بیشترین غلظت مواجهه (0/05>p) و مدت زمان مواجهه (0/05>p) برای ردیف سایزهای مشابه، در حالتی بود که پنجره‌ها به‌طور کامل بسته بودند.
نتیجه‌گیری: ذرات PM2.5 بیشترین بخش ذرات ناشی از کشیدن سیگار در خودرو را شامل شدند. وضعیت مختلف پنجره‌ها از نظر باز و بسته بودن با افزایش تهویه در حالتی که تعداد پنجره بیشتری باز باشد، غلظت ذرات را کاهش می‌دهد. در مجموع به‌دلیل فضای محدود خودروها و غلظت بالای مواجهه، وضع قانون منع استعمال سیگار در داخل وسایل نقلیه در ایران از نظر سلامتی حائز اهمیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the concentration and time of exposure to the cigarette smoke particles in a car by different ventilation conditions

نویسندگان [English]

  • Shahrokh Nazmara 1
  • fatemeh eslami 2
  • mehdi salari 3
  • Alireza beheshti 4
  • Mohsen Yazdani avval 5
1 PhD, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Public Health,Tehran University of Medical Sciences, Tehran,Iran.
2 MSc, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Public Health,Tehran University of Medical Sciences, Tehran,Iran.
3 PhD, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Public Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
4 MSc, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Public Health, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
5 PhD, Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Public Health, Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Background & objective: People commonly spend, on average, 5-6% of their time in a day in enclosed vehicles. Smoking in vehicles with little volume can result in potential harmful effects on children and other passengers. This study aimed to evaluate the concentrations of suspended particles produced from smoking and the exposer time of passengers to the produced smoke.
Materials & Methods: This cross–sectional study was performed in Tehran, 2014. The exposure to cigarette smoke was measured using Grimm11-A device that had 16 entrances with different sizes from 0.3 to 20 µm. The studied vehicle was Pejo 405 , andwindows condition were as following: 1 back window open, 2 back windows open, 1 front window open, 2 front windows open, 2 front and 1 back windows open, 4 windows open and 4 windows close. SPSS 16 software was used to make statistical analysis ( one-way ANOVA (p<0/05)).
Results: Numerical concentrations of particles in small size row (PM2.5) were several LOGs higher than larger sizes row. In addition, it was observed that exposure time to particles in small size row had significant difference with large size row. The maximum exposure concentrations with a p-value<0.05, and the maximum exposure time with a p-valueConclusion: According to the gained results, the largest portion of cigarette smoke particles in vehicles belonged to the PM2.5. Different conditions of windows in their opened and closed states can be effective on ventilation. So that the more numbers of windows are opened the  greater ventilation will occure. Generally, because of the limit  space of vehicles and high exposure concentrations, the enactment of cigarette smoking prohibition legislation seems to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suspended Particles
  • Cigarette
  • Vehicles
  • Tehran
 1. Jones AP. Indoor air quality and health. Atmospheric Environment. 1999;33(28):4535-64.

2. Król S, Namieśnik J, Zabiegała B. α-Pinene, 3-carene and d-limonene in indoor air of Polish apartments: The impact on air quality and human exposure. Science of The Total Environment. 2014;468–469:985-95.

3. Ott W, Klepeis N, Switzer P. Air change rates of motor vehicles and in-vehicle pollutant concentrations from secondhand smoke. Journal of exposure science and environmental epidemiology. 2008;18(3):312-25.

4. DeRosenroll M, Cunningham R. Laws Banning Smoking in Vehicles Carrying Children -. Vols. International Overview.Canadian Cancer Society, December 19, 2007 (fact sheet).

5. K., Blumenfeld. Smokefree vehicles when children are present. Vols. New Jersey Gasp, August, 2007 (fact sheet).

6. Scheitel M, Stanic M, Neuberger M. PM 10, PM 2.5, PM 1, number and surface of particles at the child’s seat when smoking a cigarette in a car. 2016.

7. Wang Y, Liu M, Zhu Y, Cheng K, Wu D, Liu B, et al. Identifying the tobacco related free radicals by UPCC-QTOF-MS with radical trapping method in mainstream cigarette smoke. Talanta. 2016;160:106-12.

8. Health UDo, Services H. The health consequences of smoking—50 years of progress: a report of the Surgeon General. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health. 2014;17.

9. Mitova MI, Campelos PB, Goujon-Ginglinger CG, Maeder S, Mottier N, Rouget EG, et al. Comparison of the impact of the Tobacco Heating System 2.2 and a cigarette on indoor air quality. Regulatory Toxicology and Pharmacology. 2016;80:91-101.

10. Rickert W. Environmental tobacco smoke: properties, measurement techniques and applications. International consultation on ETS and child health. 1999.

11. Chan W, Lee S-C, Li D, Chen XK. Cigarette induced PM2.5 in hotel rooms: An assessment of the effectiveness of management’s mitigating measures. International Journal of Hospitality Management. 2017;60:42-7.

12. Weber S, editor Variation of particle number concentrations and noise on the local urban scale. The Seventh International Conference on Urban Climate; 2009: Citeseer.

13. Englert N. Fine particles and human health—a review of epidemiological studies. Toxicology Letters. 2004;149(1–3):235-42.

14. Laden F, Neas LM, Dockery DW, Schwartz J. Association of fine particulate matter from different sources with daily mortality in six US cities. Environmental health perspectives. 2000;108(10):941.

15. Pozzi R, De Berardis B, Paoletti L, Guastadisegni C. Inflammatory mediators induced by coarse (PM2. 5–10) and fine (PM2. 5) urban air particles in RAW 264.7 cells. Toxicology. 2003;183(1):243-54.