تطبیق ضوابط و ارزیابی پیامدهای محیط‌زیستی محل دفن پسماند قائم‌شهر با استفاده از ماتریس Leopold و RIAM

نوع مقاله: Research Paper

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد محیط‌زیست (گرایش ارزیابی محیط‌زیست)، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر.

2 استادیار گروه محیط‌زیست (گرایش ارزیابی محیط‌زیست)، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

زمینه و هدف: امروزه ارزیابی پیامدهای محیط‌زیستی، با توجه به مخاطرات جدی دفن نامناسب پسماندها در محیط‌زیست و جوامع انسانی، گزینه‌های گوناگونی را برای پیشبرد وضعیت مدیریتی پسماندها و کاهش پیامدهای منفی آنها ارائه می‌کند. هدف این پژوهش، استفاده از ماتریس‌ ایرانی و RIAM در ارزیابی پیامدهای محیط‌زیستی برای کاهش پیامدهای محیط‌زیستی محل دفن پسماند قائم‌شهر و ارائه گزینه‌های مناسب به منظور مدیریت کارآمد پسماند برای مسئولین ذی‌ربط این شهر بود.
 
مواد و روش ها: در این مطالعه، موقعیت فعلی محل دفن پسماند شهری قائم‌شهر با ضوابط محیط‌زیستی محل‌های دفع پسماندهای عادی، مقایسه شدند. همچنین سه سناریوی الف) بازسازی بهداشتی محل دفن ب) بازسازی محل دفن به همراه استقرار کارخانه کمپوست ج) تغییر محل دفن فعلی و احداث یک لندفیل بهداشتی، از جنبه‌های فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی- اکولوژیکی، اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی با دو روش ماتریس ارزیابی پیامد سریع (RIAM) و ماتریس اصلاح‌شده لئوپولد (ماتریس ایرانی) بررسی شدند.
 
 
یافته‌ها: نتایج نشان‌دهنده همخوان نبودن با ضوابط محیط‌زیستی محل‌های دفع پسماندهای عادی بود. همچنین نتایج RIAM و ماتریس لئوپولد در سناریوهای بازسازی بهداشتی محل دفن، بازسازی محل دفن به همراه استقرار کارخانه کمپوست، تغییر محل دفن و احداث یک لندفیل بهداشتی به ترتیب 793- و 26/2- ، 387- و 22/2- ، 69- و 76/0- به دست آمد.
 
نتیجه‌ گیری: احداث مکان دفن بهداشتی (گزینه سوم) با توجه به بروز کمترین پیامدهای منفی بر اجزای گوناگون محیط‌زیست، به‌عنوان مطلوب‌ترین گزینه مدیریتی انتخاب شد. ضمن اینکه ادامه روند کنونی دفن حتی با اجرای طرح بهسازی نیز پیامدهای زیان‌بار محیط‌زیستی و بهداشتی به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criteria Conformity and Environmental Impact Assessment in Qaemshahr Landfill using Leopold Matrix and RIAM

نویسندگان [English]

 • Golnar Asadi Shirin 1
 • Mehdi Gholamalifard 2
1 M.Sc of Environment (Environmental Assessment), Department of Environment, Faculty of Natural resources and Environment, Malayer University, Malayer, Hamedan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Environment (Environmental Assessment), Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Background&Objectives: In regard  to the serious consequences of improper waste disposal, environmental impact assessment techniques are used to evaluate the different scenarios for  waste management and minimize the negative impacts. The aim of this study was  the use of Iranian Matrix and RIAM to minimize environmental impacts in Qaemshahr  landfill and presenting suitable methods for efficient waste management
 
Matrial&Methods: In this study, the existing condition of Qaemshahr landfill was compared with human’s environmental criteria for MSW landfills based on Department of the Environment (DOE) of Iran. Meanwhile, EIA of Qaemshahr solid waste landfill was carried out with two methods, RIAM and Leopold Matrix. The upgrading of existing landfill, reconstruction with compost plant and relocation of landfill were evaluated according to physiochemical, physicochemical (PC), biological-ecological (BE), sociological/cultural (SC), economical/operational (EO) economical-social and cultural components.
 
Results: The results showed that Qaemshahr landfill lacks the environmental criteria for MSW landfills. Also, the RIAM and Iranian matrix results indicated that upgrading of existing landfill, construction of compost plant, relocation and construction of the sanitary landfill have total environmental scores as -793 and -2.26, -387 and -2.22 , -69 and -0.76 respectively.
 
Conclusion : It is noticeable that the current process of landfill in Qaemshahr will lead to harmful health consequences. So, construction of landfill space (the third option) was chosen as the most suitable option with as little harm as possible on the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • environmental impact assessment
 • Landfill
 • Leopold Matrix
 • RIAM
 • Qaemshahr
 1. Alexis M, Troschinetz J, Mihelcic R. Sustainable recycling of municipal solid waste in developing countries. Waste Management. 2009; 29: 915–923.
 2. Wang H, Nie Y. Municipal solid waste characteristics and management in China. Air and Waste Management Association. 2001; 51: 250–263.
 3. Khorasani N, Mehrdadi N, Darvish-sefat AA, Shokraei A. Environmental studies in other to select an appropriate location for sari disposal waste.2007; 57(2): 5-11(Persian).
 4. Monavari M, Arbab P. Environmental evaluation in the municipal waste locations at Tehran province. Environmental science. 2006; 8: 1-8(Persian(
 5. Nagar BB, Mirza UK. Hydrogeological Environmental Assessment of Sanitary Landfill Project at Jammu City, India. Electronic Green Journal. 2002; 1(17): 28-36.
 6. Piruz B, Razdar B, Bagherzade A, Kardar S, Kavianpour MR. Treatment of Rasht city landfill in Saravan forest area at Gilan province. 4th Conference and Exhibition on Environmental Engineering. 2010, Tehran University (Persian).
 7. Roodgarmi P, Khorasani N, Monavari SM, Nuri J. Evaluation of development options in environmental impact assessment with Spatial Multi Criteria Evaluation. Science and technology of Environment. 2008;9(4): 73-84 (Persian)
 8. Christopher M, Pastakia R, Jensen A. The Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) for EIA. Environment Impact Assessment Review, 1998; 18: 461–482.
 9. Hoveidi H, Ahmadi Pari M, Vahidi H, Pazoki M, Koulaeian T. Industrial waste management with application of RIAM environmental assessment: A casy study on Toos industrial state, Mashhad. Iranica Journal of Energy & Environment. 2013; 4(2): 142-149.
 10.  KumarKS, Nagendra GU, Veerendranath L, Bhanu B. Evaluation of environmental sustainability of landfill sites using Rapid Impact Assessment Matrix method. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). 2013; 2(6): 369 - 376.
 11. Makhdum M. Four Notes in assessing the developing impact. Journal of Environment and development. 2009; 2(3): 9-12.
 12. Niknami M, Hafezi-Moghadas N. Site selection of disposal municipal waste in Golpaygan city using GIS system. Geology applies. 2010; 6(1): 57-66.
 13. Mirzaei N, Nuri J, Mahvi AH, Yonesian M, Malaki A. Assessment of Environmental Impacts produced by compost plant in Sanandaj. Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2010; 14(4): 79-88 (Persian).
 14. Mazandaran province, http://www.ostan-mz.ir
 15. Mazandaran Meteorological Office. www.mazandaranmet.ir
 16. Waste Management Institute of Mazandaran Province. Master Plan of the Waste Management. 2011. (Persian).
 17. http://www.ngdir.ir/papers/PPapersDetail.asp
 18. Mondal M, Rashmi K, Dasgupta BV. EIA of municipal solid waste disposal site in Varanasi using RIAM analysis. J Resources, Conservation and Recycling. 2010; 54: 541–546.
 19. Baby S. Application of RIAM for evaluation of potential environmental impacts for shore-zone development, IEEE. International Conference on Chemistry and Chemical Engineering (ICCCE). 2010; 444-450.
 20. Baba A. Application of rapid impact assessment matrix (RIAM) methods for waste disposal site. Managing Critical Infrastructure Risks, 2007; 5: 471–481.
 21. Forghiabari M, Khorasani N, Shariat M, Radnejad H. Application Rapid Impact Assessment Tools (RIAM) for environment impacts of tourist towns of Zayandehrud (case study: Samantourist town). Second International Symposium on Environmental Engineering. 2009; (Persian).
 22. Abdoli MA, Monavari A, Arjmandi R, Abdollahi M. Environmental impact assessment at municipal waste location in Andimeshk city. Science and technology of Environment. 2008; 11(4): 503-513 (Persian).
 23. El-Naqa A. Environmental impact assessment using rapid impact assessment matrix (RIAM) for Russeifa landfill, Jordan. Environmental Geology.2005; 47: 632–639.
 24. Mahiny AS, Momeni I, Karimi S. Towards Improvement of Environmental Impact Assessment Methods- A Case Study in Golestan Province, Iran. World Applied Sciences Journal. 2011; 15(1): 151-159.
 25.  Taheri M, Gholamalifar, M, Jalili Ghazide M, Rahimoghli Sh. Environmental Impact Assessment (EIA) of Municipal Solid Waste Disposal Site in Tabriz, Iran using Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM). Impact Assessment and Project Appraisal (Journal of the International Association for Impact Assessment), 2014; 32 (2), 162-169.
 26. Gholamalifard M, Mirzaei M, Hatamimanesh M, Riyahi Bakhtiari A, Sadeghi M. Application of rapid environmental impacts assessment matrix and Iranian matrix in environmental impact assessment of solid waste landfill of Shahrekord. Journal of  Shahrekord University of Medical Sciences. 2014; 16 (1): 31-46 (Persian).