ارزیابی کیفی آب‌های سطحی با استفاده از روش CWQI و نرم‌افزار Aquachem (مطالعه موردی: رودخانه قاین در خراسان جنوبی)

نوع مقاله: Research Paper

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری منابع آب، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی کیفی منابع آب با استفاده از شاخص­ های کیفی به عنوان یکی از روش­های بسیار مناسب در مدیریت پهنه­ های آبی و داشتن یک برنامه منظم برای حفاظت کیفی منابع آب و جلوگیری از آلودگی آن­ها ضروری می­باشد.
مواد و روش­ها: استفاده از شاخص CWQI برای شناخت کیفیت منابع آبی کشور (به­ خصوص دریاچه ­ها و رودخانه­ ها) می­تواند ابزاری مناسب و راه گشا باشد. در این پژوهش به بررسی کیفیت آب در دو ایستگاه خونیک علیا و فرخی واقع در حوضه رودخانه قاین استان خراسان جنوبی طی سال­های آبی 1386 تا 1395 با استفاده از این شاخص و نرم­افزار Aquachem پرداخته شد. همچنین از پارامترهای کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم، کلراید، سولفات، هدایت الکتریکی و اسیدیته استفاده گردید.
یافته­ ها: شاخص CWQI برای مصرف کشاورزی از بالادست به پایین ­دست روند کاهشی داشته است که ممکن است به علت افزایش شوری آب در جهت پایین ­دست یا ورود زه­ آب­های کشاورزی، صنعتی و شهری (پساب­ های خانگی و صنعتی) باشد. میزان آلودگی و غلظت فاکتورهای نامطلوب از بالادست به پایین ­دست افزایش می­ یابد و کیفیت آب را برای حیات ماهی­ ها نامطلوب می­سازد، به طوری­که در اکثر ایستگاه­ ها نیاز به تصفیه برای مصرف آبزی­ پروری دارد.
نتیجه­ گیری: هر دو ایستگاه­ مورد مطالعه برای مصارف شرب، آبزی، آبیاری و احشام در رتبه بد قرار دارند. همچنین، برای تفریح و سرگرمی هر دو ایستگاه در رتبه عالی قرار گرفتند. همچنین براساس نمودار پایپر تیپ و رخساره آب بی­کربنات- منیزیم- کلسیم می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative assessment of surface water using the CWQI method and with the Aquachem software (Case study: Qaen River in South Khorasan)

نویسندگان [English]

 • Fahimeh Khadempour 1
 • Ali Shahidi 2
1 PhD, Department of Science and Water Engineering, University of Birjand
2 Associate Professor, Department of Science and Water Engineering, University of Birjand.
چکیده [English]

Introduction: Qualitative assessment of water resources using qualitative indicators as one of the most suitable methods for managing water areas and having a regular program for water quality protection and pollution prevention is necessary.
Subject & method: The use of the CWQI index to identify the country's water resources (especially lakes and rivers) can be a good tool. In this study, water quality was evaluated in two ophthalmic stations of Oliyakhonic and Farokhi in the Gain river basin of southern Khorasan province during the years of 2007-2016 with the use of this indicator and Aquachem software. In this study, parameters of calcium, magnesium, potassium, sodium, chloride, sulfate, electrical conductivity and acidity were used.
Results: The CWQI index for agricultural consumption has been decreasing from the upstream downstream, which may be due to increased water salinity in the downstream direction or the flow of agricultural, industrial and urban wastewater (household and industrial waste). The level of pollution and the concentration of undesirable factors rises from the upstream and downstream, and undesirable water quality for fish life, so that most stations require purification for aquaculture.
Conclusion: Both stations are in bad rank for drinking, aquatic, irrigation and livestock. Also, for both recreation both stations were in high rank. Also, according to the Piper diagram, the type and the water facies are bicarbonate-magnesium-calcium.

کلیدواژه‌ها [English]

 • CWQI
 • Qaen River
 • Water Quality Parameters
 1. Hushmand A, Syed cable H, Delqandi M. Review changes to the water quality index (WQI) and the effective parameters (period Mlasany- Karun River Ahwaz), Conference and Exhibition of Environmental Engineering, Tehran University, Iran 2008. (In Persian).
 2. Delbari M, Afrasiabi P, Salari M. Zoning quality parameters (salinity and alkalinity) using geostatistical methods case study: Kerman Plain. J. Water Resour. Eng. 2012; 6:11-24. (In Persian).
 3. Enriqu S, Manuel F, Colmenarejo J, Angel R, Garcl L, Borja R. Use of the water quality index and dissolved oxygen deficit as simple indicators of watersheds pollution. Ecological Indicators 2007; 7:315-328.
 4. Simoes F, Moreira A, Bisinoti M.C, Gimenez S, Santos, M. Water quality index as a simple indicatorm of aquaculture effects on aquatic bodies. Ecological Indicators 2008; 38: 476- 480.
 5. Shamsaei A, Oreei Zareh A, Sarang. The comparison of water indices and zoning quality in karoon and dezrivers. J. Water and Wastewater 2005; 55: 39-48. (In Persian).
 6. Ebrahimpur S, Mohammadzadeh H. Water quality assessment and zoning lake using qualitative indicators NSFWQI, OWQI. CWQI. J. Enviro. Research 2013; 4(7): 137-146. (In Persian).
 7. Pourshiani S, Mohammadi M, Khalidian M.R, Miroshandel A. Assessment of water quality in Gharrodbar River using the NSFWQI quality index and pollution index Liou. J. Wetland Ecology, Islamic Azad University, Ahvaz Branch 2016; 27 (8): 63-74. (In Persian).
 8. Sadeghi M, Bay A, Bay N, Soflaie N, Mehdinejad M.H, Mallah M. The effect oagriculture drainage on water quality of the zaringol in golestan province by the water quality index. J. Research in Enviro. Health 2015; 1(3): 177-185. (In Persian).
 9. Khorramabadi Shams G, Yusefzadeh A, Godini H, Hoseinzadeh E, Khoshgoftar M, Yusefzadeh A. Evaluation of river water quality using NSFWQI and GIS: A case study of Khorramrood river in khorramabad, Iran. J. Lorestan University of Medical Sci 2014; 3(3):101-111. (In Persian).
 10. Fataei A, Seyyedsharifi S.A, Seiiedsafaviyan S.T, Nasrollahzadeh S. Water quality assessment based on WQI and CWQI indexes in balikhlouriver. Iran. J. Basic and Applied 2013; 3(3):263- 269. (In Persian).
 11. Sayari N, Abbas Zadeh M, Taji H, Hatamei B. Karunriver water quality monitoring and dose using the index. CWQI First National Conference on Sustainable Management of Soil Resources and Environment, Kerman University, Iran 2014. (In Persian).
 12. Myrmshtaqy S. M, Amirnejad R, Khaledian M.R. Sefidrud river water quality study and mapping of them using qualitative indicators NSFWQI and OWQI. J. Wetlands 2011; 3(9): 23-34.
 13. Singh G, Kant Kamal R. Application of water quality index for assessment of surface water quality status in Goa. Current World Environment 2014; 9(3): 994- 1000.
 14. Nor Azalina R, Mohd Hafiz Z, Rosmina A. Salak river water quality identification and classification according to physico-chemical characteristics. J. Procedia Eng 2012; 50:69-77.
 15. The Canadian Water Quality Index 1.0 Technical Report. (http://www.ccme.ca/ceqg-_rcqe/ea2.html) (2001).
 16. Fetter C.W. Applied Hydrogeology. 2nd ed. Macmillan Publishing Company, New York; 1988: 310p.
 17. Piper A. M. A graphic procedure in the geochemical interpretation of water analysis. Trans. American Geophysical Union 1994; 25 (6): 914-928.
 18. Khadempour F, Sayari N. Study of water quality status of Sardabrood river in Mazandaran using water quality index. Journal of Ecohydrology 2016; 5(1):49-58. (In Persian)