دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، پاییز 1396، صفحه 168-250 
3. بررسی تغییرات غلظت ذرات PM10و تأثیر پارامترهای هواشناسی بر آن در سال 1392 (مطالعه موردی: شهر زاهدان)

صفحه 198-207

محمد رضا اتابکی؛ محمد سخایی؛ حسن هویدی؛ محمد پوته ریگی؛ احسان کریمی منش


4. ارزیابی کیفیت هوا بر اساس شاخص کیفیت هوا در شهر کرمان در سال 1394

صفحه 208-218

محسن حیدری؛ ضحی حیدری نژاد؛ ولی علیپور؛ کاووس دیندارلو؛ امید رحمانیان؛ بابک گودرزی؛ حسن موسی پور