شناسایی و ارزیابی جنبه‌های نافذ محیط زیستی مرتبط با پساب نیروگاه حرارتی خورشیدی یزد

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی محیط ‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 استادیار ، گروه محیط‌ زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 دانشیار، گروه محیط ‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

4 استادیار، گروه محیط ‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: سیستم مدیریت زیست ‌محیطی به دنبال ایجاد الزاماتی برای سازمان‌هاست تا کمترین آسیب را به محیط اطرافشان وارد کنند. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های محیط زیستی نیروگاه‌های حرارتی، تأثیر بر روی منابع آبی است، زیرا علاوه بر مصرف بالای نیروگاه‌ها، پساب خروجی از نیروگاه‌ها نیز در طی فرآیند تولید، به انواع آلاینده‌ها آلوده می‌گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کمّی و کیفی جنبه­ های نافذ بر منابع آب مصرفی نیروگاه­ حرارتی و ارائه راهکارهای مدیریتی آن انجام شد.
مواد و روش‌ها: پارامترهای کیفی پساب صنعتی نیروگاه در طول سال 1394 پایش شد تا در صورت عدم تطابق در غلظت آلاینده‌ها با استاندارد، ارزیابی‌های لازم صورت گیرد. بدین منظور، از نمونه‌های پساب صنعتی که پس از خنثی شدن به حوضچه تبخیر تخلیه می‌شود، اندازه‌گیری صورت گرفت. از آزمون Kolmogorov-Smirnov برای مقایسه آلاینده‌های پساب صنعتی با استاندارد محیط‌زیست استفاده شد. جنبه‌های نافذ بر اتلاف و آلوده‌سازی منابع آبی مصرفی نیروگاه با تکیه بر روش ارزیابی ریسک آنالیز مقدماتی خطر و ویلیام فاین شناسایی و اقدامات مؤثر جهت کاهش و پایش جنبه‌های شناسایی شده صورت گرفت.
یافته‌ها: بر اساس نتایج مطالعه، پساب صنعتی با سطح اطمینان 99 درصد با لحاظ استاندارد محیط زیستی، فاقد آلودگی به عناصر سنگین است. از میان ریسک‌های تأثیرگذار بر منابع آبی، 77 ریسک با اولویت پایین، 60 ریسک با اولویت متوسط و 13 ریسک با اولویت بالا شناسایی شدند. بخش تصفیه‌خانه شیمی و واحد بخار، بیشترین تعداد ریسک‌های شناسایی شده را شامل شدند. از میان استراتژی‌های کنترل ریسک، کاهش شدت ریسک با 73 درصد مؤثرترین استراتژی انتخابی است. 14 درصد استراتژی‌ها مربوط به حذف، 10 درصد مربوط به انتقال و 3 درصد مربوط به پذیرش ریسک بود.
نتیجه‌گیری: تلفیق روش­های ارزیابی ریسک و اندازه‌ گیری غلظت آلاینده­ های محیط زیستی با نظام­ مند ساختن فرآیند شناسایی جنبه‌ها، می­توانند موجب افزایش دقت و صحت نتایج برآورد ریسک شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and assessing the environmental aspects related to Yazd solar thermal power plant effluent

نویسندگان [English]

  • saman mousavi 1
  • Ahad Sotoudeh 2
  • Hamidreza Azimzade 3
  • Bahman Kiani 4
1 M.Sc. Department of Environmental Engineering, Faculty of Natural Resources, Yazd University, Yazd.
2 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Yazd University, Yazd.
3 Associate Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Yazd University, Yazd.
4 Assistant Professor , Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Yazd University, Yazd.
چکیده [English]

Background and Objectives: Environmental management system attempts to create and pursue requirements for the organizations to prevent catastrophic damages causing to their surroundings. One of the most important environmental aspects of thermal power plants is the impact on water resources. Moreover to high level consumption, the produced wastewaters will added to other pollutants.
Methods: The produced wastewater from the combined cycle power plant was monitored during one year. To compare pollutants from industrial wastewater with environmental standards, Kolmogorov–Smirnov’s test was employed. The main aspects of wasting and contaminating consumed water resources of power plant has been studied by using Preliminary Hazard Analysis and William fine techniques. Also the effective actions were performed to decrease and monitor the determined aspects.
Results: The results have been showed that industrial wastewater has not any heavy elements contamination with 99 percent of certainty. Among the effective risks on water resources, 77 risks with low priority, 60 risks with medium priority and 12 risks with high priority has been identified. The chemistry refinery’s section and steam’s unit had the most identified risks. Among the risk controlling strategies, reducing risk’s intensity with 73 percent is the most effective strategy. Also, 14 percent of strategies refer to exclusion, 10 percent to transfer and three percent to acceptance of risk
Conclusion: Combining risk assessment methods and environmental pollutants concentration measurements could increased the accuracy and validity of the results by systemizing the identification process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Risk Assessment
  • Combined Cycle Power Plant
  • William Fine
  • Wastewater
1.         Tilley E, Ulrich L, Lüthi C, Reymond P, Zurbrügg C. Compendium of Sanitation Systems and Technologies-. Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag), Duebendorf, Switzerland. ISBN 978-3-906484-57-0; 2008.

2.         Arunraj NS, Maiti J. Development of environmental consequence index (ECI) using fuzzy composite programming. J Hazard Mater. 2009;162(1):29–43.

3.         Nielsen L, Jeppesen T. Tradable Green Certificates in selected European countries—overview and assessment. Energy Policy. 2003;31(1):3–14.

4.         khalesi doost A, Nooresmaeli B. Investigation on environmental impacts of wastewater from thermal power plants in Iran. Fourth Environmental Engineering Conference. Tehran: Tehran University; 2010. (persian)

5.         Dehghan N, Nezakati R. Determination of Quantitative and Qualitative Parameters of Production Wastes in Yazd Combined Cycle Power Plant. Fourth Environmental Engineering Conference. tehtan: Tehran University; 2010. (persian)

6.         Dastkhan R. Feasibility of recycling parts of industrial waste water from Yazd Combined Cycle Power Plant. 26 international electricity conference. tehran: tavanir firm; 2011. (persian)

7.         Theodore L, Dupont RR. Environmental health and hazard risk assessment: principles and calculations. CRC Press; 2012.

8.         Huisman IH, Aventín EE. Chapter 9 - Risk Assessment in Hygiene Management A2 - Lelieveld, Huub. In: Holah J, Gabrić DBT-H of HC in the FI (Second E, editors. Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition. San Diego: Woodhead Publishing; 2016. p. 125–33.

9.         Bress B. Chapter 14 - Risk Assessment A2 - Hacker, Miles. In: Messer W, Bachmann KBT-P, editors. San Diego: Academic Press; 2009. p. 353–69.

10.       Willett JB, Singer JD. It Deja Vu All Over Again : Using Multiple-Spell Discrete-Time Survival Analysis. J Educ Behav Stat. 2016;20(1):41–67.

11.       Chandrasekaran S. Health, Safety and Environmental Management in petroleum and offshore engineering. 2014;

12.       Jozi A, Haghighifar nemat allah, afzali behbahani N. Identification and Evaluation of Environmental Risks Caused by High Voltage Power Transmission Power Pipelines in Urban Areas by William Fine Case Study: Hesirabad Area of Ahwaz. J Ilam Univ Med Sci. 2014;22(2):82–92. (persian)

13.       Fine WT. Mathematical evaluations for controlling hazards. DTIC Document; 1971.

14.       Www.Hse.Gov.Uk.

15.       Jozi A. Risk Assessment and Management. First Edit. tehran: Islamic Azad University Press; 2009. (persian)

16.       Hosseini zeinab gol, jalili ghazizadeh M, Hashemi H. sludge management in combined cycle power plants (case study: Damavand combined cycle power plant). Environ Sci. 2016;14(1). (persian)

17.       Jozi A, Saffarian A. Environmental risk analysis of Abadan gas power plant using TOPSIS method. Environ Sci. 2011;37(58):53–66. (persian)

18.       asgaripour shirali, Taleb K, Azadeh zohoorian maezban. Risk assessment and ranking in a combined cycle power plant using a fuzzy-valued degree approach. Iran Occup Heal J. 2014;11(5):20–9. (persian)

19.       Jozi A, Pourieh A. Environmental risk assessment of Yazd Combined Cycle Power Plant. earth. 2010;5:69–87. (persian)

20.       Shabani Aghta R, Rajabizadeh A, Jafari Mansoorian H, Rajabizadeh B, Ahmadi A. The Wastewater Management of Zarand Thermal Power Plant: Assessment of the Wastewater Treatment Methods, Cost Analysis, and Suggesting the Best Method. kmu-jhad 2016 Dec 1;5(4):297–312. (persian)

21.       Authority, Protection E. Environmental regulation using a risk-based approach—a guideline for EPA staff. 2007.

22.       Darbra RM, Eljarrat E, Barceló D. How to measure uncertainties in environmental risk assessment - R.M. Darbra.pdf. TrAC Trends Anal Chem. 2008;27(4):377–85.

23.       ISO I. 31000: 2009 Risk management–Principles and guidelines. Int Organ Stand Geneva, Switz. 2009;