نویسنده = محمد حسن احرام پوش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات شیمیایی و درجه رسیدگی ورمی کمپوست به دست آمده از پسماندهای فرآیند تولید قارچ دکمه ای

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-59

علیرضا رعنایی؛ مهدی مختاری؛ حسین علیدادی؛ محمد حسن احرام پوش