نویسنده = محسن عزیزی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی آب های زیرزمینی ناشی از نشت شیرابه تولیدی محل دفن پسماندها با استفاده از مدل عددی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 187-197

محسن عزیزی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ مهدی دستورانی