اندازه‌گیری میدان الکترومغناطیسی در نمایشگرها و پست‌های برق یک شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در استان مازندران

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بهداشت حرفه‌ای، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

2 مربی، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

چکیده

زمینه و هدف:میدان الکترومغناطیسی از دو قسمت میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی و هر دوی آنها توسط جریان الکتریسیته تولید می­شوند. مواجهه طولانی مدت با میدان‌های الکترومغناطیس اثرات زیان ‌باری بر سلامت کارکنان در معرض دارد. استفاده از وسایل مولد امواج و اثراتی که این میدان­ها می­گذارند رو به گسترش است، لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی شدت میدان­های الکترومغناطیس در بخش­های اداری و پست برق یکی از پایانه­ های نفتی استان مازندران انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی شدت میدان­های الکترومغناطیس ناشی از مانیتور و سرورهای کامپیوتر واحدهای مختلف و همچنین میدان­های الکترومغناطیسی در پست­های برق و دستگاه فتوکپی در 28 ایستگاه کاری با استفاده از دستگاه EMF MEASUREMENT اندازه­گیری و با استانداردهای موجود ملی و بین‌المللی مقایسه شد. داد­ه‌ها با استفاده از تست­های آمار توصیفی و نرم‌افزار آماری20 SPSS مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته‌ها: میانگین میدان الکتریکی اندازه­گیری شده در تمام وسایل الکتریکی معادل m/v 44/4 و بیشترین و کمترین مقدار میدان الکتریکی اندازه­گیری شده به ترتیب m/v 208 و 0/5 و مربوط به دستگاه تکثیر و ژنراتور برق بود. میانگین شدت میدان مغناطیسی در تمام ایستگاه­ها mT 61/7×10-6 اندازه­گیری شد. بیشترین شدت میدان مغناطیسی (mT 5×10-4) در تابلوی برق فشار قوی و کمترین آن ( mT0/2×10-6) مربوط به اتاق کنترل برق بود.
نتیجه‌گیری:شدت تمام میدان­های الکتریکی و مغناطیسی اندازه­گیری شده پایین‌تر از حدود استاندارد­های ملی و بین‌المللی بود. با توجه به اینکه شدت میدان­های الکتریکی و مغناطیسی مورد مطالعه از حدود توصیه شده ملی و بین‌المللی کمتر بود، احتمالاً شاغلین با حدود ایمن میدان الکترومغناطیس در مواجهه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of electromagnetic field of monitors and electric posts in one of the oil product distribution company in Mazandaran province

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Mohammadyan 1
 • Ahmad Alizadeh Larimi 2
 • Mohsen Gorgani 3
 • Fatemeh Taghavi Soghondikolaei 3
1 Associate professor, Health Science Research Center, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari Iran
2 Lecturer, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
3 M.SC, Health Science Research Center, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari Iran.
چکیده [English]

Background & objeftive: Electromagnetic field comprises electric and magnetic fields which is produced by electricity current. Long term exposures to electromagnetic fields have some adverse health effects on exposed workers. Applications of equipment which create electromagnetic field are increasingly high. Therefore, the current study was carried out to evaluate electromagnetic fields in one of the oil product distribution company in Mazandaran province.    
Materials & Methods: In this cross-sectional study a real time EMF measurement device was used to evaluate electromagnetic field in the vicinity of computers’ monitors, cases, servers, copying machines, and also in electricity posts. Measurement was carried out in 28 sites and the results were compared with national and international standards.
Results: The average of electric field for all stations was 44.4 v/m and the maximum and minimum rates of electric field were 208 and 0.5 v/m related to copying machine and the electricity generator respectively. The mean magnetic field density was 61.7×10-6 mT for all studied sites. The highest magnetic field intensity (5.0×10-4 mT) was found in high voltage fuse box and the lowest (0.2×10-6 mT) was related to electricity control room.
Conclusion: The measured electric and magnetic intensity fields were lower than national and international standards.   As the intensity of evaluated electric and magnetic fields were lower than national and international recommended levels, the workers would exposed to safe level of electromagnetic field.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • electric field
 • Magnetic Field
 • oil company
 • Computer
 1. Mutamed KH, Evaluation of electromagnetic radiation safety from wireless transmission systems in Tulkarm City – Palestine. IJEIT 2014; 3(10): 38-41.
 2. Ghorbanali ML, Rezaie MA, Amirkian Tehran T, Effect of electromagnetic field on soluble sugars, protein and proline in the lichen Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. and Lepraria lobificans Nyl. From Babol forest and shore site.Journal of Plant Science Researches 2013; 8(special issue): 89-96 (persian).
 3. Mortazavi SMJ, Yazdi A, Khiabani K, et al. The effects of exposure to electromagnetic fields caused by nuclear magnetic resonance imaging technique on the mercury release from dental amalgam restorations. JIDA 2008; 20(1): 53-59.
 4. Ghorbani Shahna F, Eshaghi M, Dehghanpor T, Karami Z, Study of extremely low frequency electric and magnetic fields with high voltage electricity posts in Hamedan and its effects on worker. IJMP 2010; 8(3): 61-71.
 5. Ranjbarian M, Rezaee F, Survey on severity of magnetic and electric fields around video display terminals and its association with health effects on operators. IOH 2009; 6 (3): 11-16 (persian).
 6. Apaydın G, Seker SS. Theoretical and experimental study of electromagnetic fields around high power transformer, 2nd International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 2001, Available from: URL: http://www.emo.org.tr/ekler/14d37f84c3f41a6_ek.pdf, accessed: 31 August 2016.
 7. Seker SS, Gökmen D, Kunter F, Modeling and experimental of electromagnetic fields pollution in a Turkish hospital, Available from: URL:  http://www.emo.org.tr/ekler/011bf6d8a376929_ek.pdf, accessed: 31 August 2016.
 8. Perry SF, Reichmanis M, Marino, AA, Becker RO, Environmental Power-frequency Magnetic Fields and Suicide. Health Physics 1981;41(2): 267-277.
 9. Rajaei F, Mohammadian A, Effects of extremely low frequency electromagnetic field on mouse liver histology, Qom Univ Med Sci 2013; 6 (4): 8-13(Persian)
 10.  Husni NA, Islam MT, Faruque MRI, Misran N, Effects of electromagnetic absorption towards human head due to variation its dielectric properties at 900, 1800 and 1900 MHz with different antenna substrates, PIER 2013; 138: 367–388.
 11. David AS, Dana PL, Magnetic Field Exposure in Relation to Leukemia and Brain Cancer Mortality among Electric Utility Workers, American Journal of Epidemiology 1995; 141(2): 123–134.
 12. ACGIH, TLVs and BEIs based on the documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices, Signature Publications, Cincinnati, USA, 2008, p.32.
 13. ICRCOEL, Occupational Exposure Limit, Environment Institute, Tehran University of Medical Sciences 3rd edition, 2012, p.74.
 14. Mortazavi SMJ, Tavassoli A, Ranjbar F, Moammaiee P. Effects of Laptop Computers' Electromagnetic Field on Sperm Quality. J Reprod Infertil. 2010;11(4):251-258.
 15. Eyvazlou M, Zarei E, Rahimi A, Abazari M. Association between overuse of mobile phones on quality of sleep and general health among occupational health and safety students. Chronobiology international 2016; 33 (3): 293-300.
 16. Akbari R, Zarei E, Dormohammadi A, Gholami A. Influence of unsafe and excessive use of mobile phone on the sleep quality. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2016; 21 (5): 81-90.
 17. IEEE, std 1140. IEEE Standard Procedures for the Measurement of Electric and Magnetic Fields From Video Display Term 1994.
 18. Aliabadi M, Oliaee M, Nowroozi M, Farhadian M, Kamalinia M, Study of occupational exposure to static magnetic field and its health effects in some magnetic resonance imaging MRI´s units. IOH 2013; 2(10): 45-52.
 19. Bradley JK, Nyekiova M, Price LD, Lopez DL, Crawley T, Occupational Exposure to Static and Time-Varying Gradient Magnetic Fields in MR Units. JMRI 2007, 26(5): 1204–1209.
 20. Mahmodi A, Nasiri P, Zeraati H, Farzanehnejad A, Assessment of magnetic and electrical field’s health effects of Video display terminals in Tehran University of Medical Sciences, Environ Sci Technol 2008; 10(1): 91-102.
 21. Ho Roh J, Won Kim D, Jin Lee S, et al. Intensity of extremely w-frequency electromagnetic fields produced operating rooms during surgery at the standing position of anesthesiologists, Anesthesiology 2009; 111(2): 275-78.
 22. Sharififard M, Nasiri P, Monazzam M, Measuring of magnetic fields in high voltage 230kV substations in Tehran and the effects of exposure, IJMP 2010; 7(2): 49-56.
 23. Hosinzadeh E, Samarghandi M, Faghih M, Roshanaei G, Hashemi Z, Shahidi R, Study of volatile organic materials concentrations (BTEX) and electromagnetic fields in printing and copying centers in Hamadan, Jundishapur J of Health Sci 2012; 4(3): 25-34.