بررسی توانایی بیومس قارچ ‌آسپرژیلوس ترئوس در حذف کادمیوم از محیط‌های آبی: مطالعات ایزوترم و سینتیک

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

2 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

3 استاد، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

4 دانشیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

5 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

6 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کادمیوم از فلزات سنگین خطرناک به‌شمار می­رود که به‌عنوان یک عنصر غیر ضروری، غیر سودمند و با سمیت بالا برای انسان­ها شناخته می­شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی توانایی بیومس قارچ آسپرژیلوس ترئوس در حذف کادمیوم از محیط­های آبی انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی که در سال 1394 انجام گرفت، از روش shake flask به منظور کشت بیومس قارچی استفاده شد. از بیومس مرده قارچ آسپرژیلوس ترئوس جهت حذف کادمیوم از محلول­های آبی تحت شرایط غلظت کادمیوم 20، 40، 60، 80، 100 و L‏/PH ،120 mg­ های 3، 5، 7 و 9، زمان تماس 15، 30، 45، 60، 90 و  min120 و دوز جاذب 1‏/0 ، 2‏/0، 5‏/0، 1 و g 2 استفاده شد. غلظت کادمیوم توسط دستگاه جذب اتمی قرائت شد.
یافتهها: نتایج نشان داد که در زمان تماس PH، 90min برابر با 7، غلظت اولیه کادمیوم mg/l 20 و دوز جاذب g 1، بیومس دارای جذب 94 درصدی می­باشد. فرآیند جذب از ایزوترم فروندلیخ با 9463‏/0=R2 و سینتیک درجه اول با 9935‏/0=R2 پیروی می­کند.
نتیجه‌گیری: فاکتورهای pH، زمان تماس، دوز جاذب و غلظت کادمیوم دارای اثر قابل توجهی بر میزان جذب می‌باشند. با توجه به ظرفیت جذب بالای این بیومس در حذف کادمیوم در مقایسه با سایر جاذب­ها می­تواند در فرآیندهای تصفیه به‌عنوان یک جاذب مناسب استفاده شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of ability of aspergillus terreus fungi in removal of cadmium from aquatic solutions: isotherm and kinetic studies

نویسندگان [English]

  • reza shokoohi 1
  • Hossain Farji 2
  • Seyed Amir Ghiasian 3
  • Javad Faradmal 4
  • Salah Azizi 5
  • mahdi salari 6
1 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Hamadan University of Medical Health, Hamadan, Iran.
2 Ph.D. Student, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Hamadan University of Medical Health, Hamadan, Iran
3 Professor, Department of Medical Parasitology and Mycology, School of Medicine, Hamadan University of Medical Health, Hamadan, Iran
4 Associate Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Hamadan University of Medical Health, Hamadan, Iran
5 M.Sc. Student, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Hamadan University of Medical Health, Hamadan
6 Ph.D. Student, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Hamadan University of Medical Health, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Background & Objective: Cadmium is considered as one of the most hazardous heavy metals, a non-essential, non-beneficial and highly toxic element to people. In the current study, the ability of aspergillus terreus fungi biomass was surveyed in the removal of cadmium from aquatic solutions.
Materials & Methods: This cross-sectional study was carried out in 2015 using fungal biomass culture on a shake flask. The dead biomass of aspergillus terreus fungi was applied as an adsorbent for the treatment of aquatic solution under the conditions of cadmium concentrations: 20, 40, 60, 80, 100 and 120 mg‏/l, pH: 3, 5, 7 and 9, retention time: 15, 30, 45, 60, 90, and 120 min and adsorbent dose: 0.1, 0.2, 0.5, 1 and 2 g. The remained concentrations of cadmium after adsorption were determined by atomic absorption spectrophotometer.
Results: Results indicated that under condition of retention time: 90 min, pH: 7, initial cadmium concentration: 20mg‏/l and adsorbent dose: 1g, the biomass had a removal efficiency of 94%. Moreover, Adsorption process fitted to Freundlich isotherm with R2=0.9463 and first order kinetic with R2=0.9935.
Conclusion: In current study, it was observed that the factors of pH, retention time, dose of aspergillus terreus fungi and initial cadmium concentration had a noticeable effect on the adsorption amount. with regard to the high adsorption capacity of the biomass in comparison to other adsorbents in the removal of cadmium, this biomass can be used as a good adsorbent in wastewater treatment. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquatic solutions
  • Aspergillus Terreus
  • Cadmium
  • wastewater treatment
1.         Gupta VK, Ali I. Removal of lead and chromium from wastewater using bagasse fly ash—a sugar industry waste. Journal of colloid and interface science. 2004;271(2):321-8.

2.         Gupta V, Nayak A. Cadmium removal and recovery from aqueous solutions by novel adsorbents prepared from orange peel and Fe 2 O 3 nanoparticles. Chemical Engineering Journal. 2012;180:81-90.

3.         Mousavi HZ, Seyedi S. Nettle ash as a low cost adsorbent for the removal of nickel and cadmium from wastewater. International Journal of Environmental Science & Technology. 2011;8(1):195-202.

4.         Kefala M, Zouboulis A, Matis K. Biosorption of cadmium ions by Actinomycetes and separation by flotation. Environmental pollution. 1999;104(2):283-93.

5.         Yang S, Hu J, Chen C, Shao D, Wang X. Mutual effects of Pb (II) and humic acid adsorption on multiwalled carbon nanotubes/polyacrylamide composites from aqueous solutions. Environmental science & technology. 2011;45(8):3621-7.

6.         Abdelwahab O, Amin N, El-Ashtoukhy EZ. Electrochemical removal of phenol from oil refinery wastewater. Journal of hazardous materials. 2009;163(2):711-6.

7.         Caetano M, Valderrama C, Farran A, Cortina JL. Phenol removal from aqueous solution by adsorption and ion exchange mechanisms onto polymeric resins. Journal of Colloid and Interface Science. 2009;338(2):402-9.

8.         Xu R, Zhou Q, Li F, Zhang B. Laccase immobilization on chitosan/poly (vinyl alcohol) composite nanofibrous membranes for 2, 4-dichlorophenol removal. Chemical engineering journal. 2013;222:321-9.

9.         Deng S, Ma R, Yu Q, Huang J, Yu G. Enhanced removal of pentachlorophenol and 2, 4-D from aqueous solution by an aminated biosorbent. Journal of hazardous materials. 2009;165(1):408-14.

10.       Jianlong W, Yi Q, Horan N, Stentiford E. Bioadsorption of pentachlorophenol (PCP) from aqueous solution by activated sludge biomass. Bioresource Technology. 2000;75(2):157-61.

11.       Mathialagan T, Viraraghavan T. Biosorption of pentachlorophenol by fungal biomass from aqueous solutions: a factorial design analysis. Environmental technology. 2005;26(5):571-80.

12.       Rao J, Viraraghavan T. Biosorption of phenol from an aqueous solution by Aspergillus niger biomass. Bioresource Technology. 2002;85(2):165-71.

13.       Naghizadeh A. The Investigation of Removal Natural Organic substances from aqueous solution by Single-Wall Carbon Nanotubes: The Kinetics and Adsorption Equilibrium. Journal of Research in Environmental Health. 1394;1(1):42-36(Persian).

14.       Martínez-Juárez VM, Cárdenas-González JF, Torre-Bouscoulet ME, Acosta-Rodríguez I. Biosorption of mercury (II) from aqueous solutions onto fungal biomass. Bioinorganic chemistry and applications. 2012;2012.

15.       Yan G, Viraraghavan T. Heavy-metal removal from aqueous solution by fungus Mucor rouxii. Water research. 2003;37(18):4486-96.

16.       Chhikara S, Hooda A, Rana L, Dhankhar R. Chromium (VI) biosorption by immobilized Aspergillus niger in continuous flow system with special reference to FTIR analysis. 2010.

17.       Azari A, Salari M, Dehghani MH, Alimohammadi M, Ghaffari H, Sharafi K, et al. Efficiency of Magnitized Graphene Oxide Nanoparticles in Removal of 2,4-Dichlorophenol from Aqueous Solution. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2017;26(144):265-81.

18.       Kapoor A, Viraraghavan T, Cullimore DR. Removal of heavy metals using the fungus Aspergillus niger. Bioresource technology. 1999;70(1):95-104.

19.       Huang C, Huang C, Morehart A. Proton competition in Cu (II) adsorption by fungal mycelia. Water Research. 1991;25(11):1365-75.

20.       Shokoohi R, Azizi S, Ghiasian SA, Fredmal J. Efficiency of the fungus Aspergillus niger biomass in Pentachlorophenol (PCP) absorption from aqueous solutions. Iranian Journal of Health and Environment. 2014;7(2):123-32.

21.       Wu J, Yu H-Q. Biosorption of 2, 4-dichlorophenol from aqueous solution by Phanerochaete chrysosporium biomass: Isotherms, kinetics and thermodynamics. Journal of hazardous materials. 2006;137(1):498-508.

22.       Ho Y-S, McKay G. Sorption of dye from aqueous solution by peat. Chemical engineering journal. 1998;70(2):115-24.

23.       Raoov M, Mohamad S, Abas MR. Removal of 2, 4-dichlorophenol using cyclodextrin-ionic liquid polymer as a macroporous material: characterization, adsorption isotherm, kinetic study, thermodynamics. Journal of hazardous materials. 2013;263:501-16.

24.       Selvi K, Pattabhi S, Kadirvelu K. Removal of Cr(VI) from aqueous solution by adsorption onto activated carbon. Bioresource Technology. 2001;80(1):87-9.

25.       Shokohi R, Jafari SJ, Siboni M, Gamar N, Saidi S. Removal of Acid Blue 113 (AB113) dye from aqueous solution by adsorption onto activated red mud: a kinetic and equilibrium study. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences. 2011;16(2):55-65.