بررسی غلظت فلزات سنگین سرب، مس و کروم در ظروف یکبار مصرف مورد استفاده در شهرکرد در سال 1396

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 استادیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با پیشرفت جامعه و تغییر در شیوه زندگی مردم، استفاده از ظروف یکبار مصرف امری اجتناب‌ناپذیر شده است. استفاده از این ظروف می‌تواند سلامت فردی و عمومی جامعه را تهدید ‌کند. در حال حاضر ایران جزء 5 کشور اول دنیا در استفاده از این ظروف است. مطالعه حاضر با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین سرب، کروم و مس در ظروف یکبار مصرف مورد استفاده در شهرکرد انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: این مطالعه بر روی ظروف یکبار مصرف (فوم، گیاهی و پلاستیکی) موجود در شهرکرد انجام گرفت. برای این منظور از سه نمایندگی و از هر نمایندگی سه نمونه ظرف یکبار مصرف (فوم، گیاهی و پلاستیکی) انتخاب گردید. تعداد کل نمونه‌های جمع‌آوری شده 72 عدد بود. هضم نمونه‌ها بر اساس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام گرفت و سپس غلظت فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی تعیین مقدار گردید. نتایج با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS، ورژن 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین غلظت فلزات سنگین در این ظروف برای مس، کروم و سرب به ترتیب بر اساس جنس، فوم، گیاهی و پلاستیکی از راست به چپ (8/19، 7/4، 0/83 - 4/5، 6/04، 3/33 - 3/73، 7/09، 0)، بر اساس شکل، لیوان، بشقاب و قاشق (5/55، 6/07، 2/55 - 5/26، 7/48، 2 - 4/32، 6/75، 0) و بر اساس برند، ایرانیان، قائم و کیانی (5/36، 2/46، 1/56 - 5/68، 10/76، 1/68 - 4/35، 7/1، 1/12) mg به ازاء هر mg/kg) )kg) از وزن خشک نمونه به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری: مقایسه مقدار فلزات اندازه‌گیری شده در ظروف یکبار مصرف نشان داد که میانگین غلظت سرب بر اساس برند در مقایسه با حداکثر مقدار مجاز توصیه شده سرب  ( 2mg/kg) در حد استاندارد بود. میانگین غلظت کروم در ظروف یکبار مصرف در مقایسه با حداکثر مقدار مجاز توصیه شده ( 1mg/kg) از استاندارد مورد نظر بیشتر بود. برای مس استاندارد خاصی مشخص نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concentration of the heavy metals Lead/ Copper and Chromium in disposable containers used in Shahrekord City in 2016

نویسندگان [English]

  • abbas Khodabakhshi 1
  • Mohammad Rasoul Asadi Amirabadi 2
  • Morteza Sedehi 3
  • Kobra Shakeri 2
1 Associate Professor/ Department of Environmental Health Engineering/ School of Environmental Health/ Shahrekord University of Medical Sciences/ Shahrekord/ Iran.
2 MSc of Environmental Health Engineering/ School of Environmental Health/ Shahrekord University of Medical Sciences/ Shahrekord/ Iran.
3 Assistant Professor/ Department of Epidemiology and Biostatistics/ School of Environmental Health/ Shahrekord University of Medical Sciences/ Shahrekord/ Iran.
چکیده [English]

Introduction: With the development of society and people's lifestyle changes/ the use of disposable containers has become inevitable. The use of these containers threatens public and personal health. At  present/ Iran is among the 5 countries with the highest use of these containers in the world. This study is conducted to measure the concentrations of heavy metals including lead/ chromium and copper in disposable containers used in Shahrekord City.
 
Method: For this purpose/ three disposable container samples including foam/ plant/ and plastic  were provided from each company. The total number of collected samples was 72 samples were collected from three different companies.. The samples are extracted based on ISIRI standard and the concentrations of heavy metals were determined by atomic absorption spectroscopy. SPSS was used to statistically analyse the obtained data.
 
Results: The mean concentrations of heavy metals in these containers for copper/ chromium and lead based on foam/ plant and plastic were (8.19/ 7.4/ 0.83- 4.5/ 6.04/ 3.33 and 3.73/ 7.09/ 0) based on the type of container glass/ food container and spoon (5.55/ 6.07/ 2.55- 5.26/ 7.48/ 2 and 4.32/ 6.75/ 0)/ and Iranian/ Ghaem and Kiyani in terms of brand (5.36/ 2.46/ 1.56- 5.68/ 10.76/ 1.68 and 4.35/ 7.1/ 1.12) per kg (mg / kg) of dry weight respectively.
 
Conclusion: The comparison of the amount of metals in disposable containers showed that the average concentration of lead compared to the maximum recommended amount of lead (2 mg.kg) is within the standard limits. And the average concentration of chromium in disposable containers is higher than the maximum recommended amount (1 mg.kg). No certain standard is determined for copper. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals/ disposable containers/ atomic absorption
1- Younesi M, Ahmadi S, Younesi MR. Study the effects of disposable containers. 22nd International Congress on Food Technology: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources; 2014.

 2- Attar HM, Abadi AN, Dastjerdi MV. View authors measure the concentration of toxic metals lead, cadmium and chromium in some of the disposable containers used in Isfahan. 9th National Congress On Environmental Health: Isfahan University of Medical Sciences; 2006.

 

3- Hajizadeh M, Hosseini M. The use of the electric field in the separation of benzene in water emulsion. The first national conference on wastewater and solid waste management in oil and energy: Energy hamandishan Kimia; 2010.

 

4- Mehrabian S, RafieTabatabaei R, Tohydpvr M, Emtyazjoo M. Assessment of mutagenicity and carcinogenicity effect of plastic bags and disposable food containers using Salmonella typhimurium and Microsome. Hakim Health Systems research journal 2005. p. 45-53.

 

5- Derek WJ. Exposure or Absorption and the Crucial Question of Limits for Mercury 1992.

 

6- Zolfaghary MR, Dorjagh MS, Masoudikhah M, Motlagh MK, Heydarpour A. The Frequency and Antibiotic Resistance of Chromate Tolerating Microorganisms in Qom Industrial wastewater. Qom University of Medical Sciences Journal; 2012. p. 15-23.

 

7- Ding M, Shi X. Molecular mechanisms of Cr(VI)-induced carcinogenesis. Mol Cell Biochem. 2002 May-Jun; 234-235(1-2): 293-300. PubMed PMID: 12162446. Epub 2002/08/07. eng.

 

8- Cole P, Rodu B. Epidemiologic studies of chrome and cancer mortality: a series of meta-analyses. Regul Toxicol Pharmacol. 2005 Dec; 43(3): 225-31. PubMed PMID: 16099572. Epub 2005/08/16. eng.

9-Health WSDo. Copper in Drinking Water 2002. Available from: http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/DrinkingWater/Contaminants/Copper.

 

10- Ravari EMH, Daneshpajooh M. Measuring the lead, arsenic, cupper, zinc, selenum, sodium, potassium, nickel, and magnesium ions in black tea. Journal of Kashan University of Medical Sciences; 2009. p. 242-8.

 

11- Malakootian M, Mesreghani M, Pazhoo MD. A Survey on Pb, Cr, Ni and Cu Concentrations in Tehran Consumed Black Tea: A Short Report. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences; 2011. p. 138-43.

 

12- Sharma RK, Agrawal M, Marshall F. Heavy metal contamination in vegetables grown in wastewater irrigated areas of Varanasi, India. Bull Environ Contam Toxicol. 2006 Aug; 77(2): 312-8. PubMed PMID: 16977535. Epub 2006/09/16. eng.

 

13- Nazmi S, Asgari A, Raei M. Survey the Amount of Heavy Metals in Cultural Vegetables in Suburbs of Shahroud. IRANIAN JOURNAL OF HEALTH AND ENVIRONMENT; 2010. p. 195-202.

 14- Hossein AH, Taheri MR, Rahmani K. Study the migration of chemicals from disposable containers made of polymer materials into food Qazvin province. 21st International Congress on Food Technology: Shiraz University; 2013.