بررسی آلودگی آب رودخانه کلین کبود مریوان به فلزات سنگین در فصول بهار و تابستان سال 1392

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه محیط‌زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

3 استادیار، گروه محیط‌ زیست، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: فلزات سنگین از جمله آلاینده‌های مهم بوم ‌سازگان‌های آبی هستند که به ‌واسطه غیر قابل تجزیه بودن و پایداری بالا، از توانایی ایجاد سمیت برای موجودات زنده برخوردارند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی آلودگی آب رودخانه کلین کبود به فلزات سنگین روی، کادمیوم، کروم و مس طی فصول بهار و تابستان سال 1392 انجام گرفت.
مواد و روش ‌ها: در این مطالعه تجربی - توصیفی، پس از بازدید میدانی از منطقه مورد مطالعه و انتخاب 5 ایستگاه نمونه‌برداری در طول مسیر رودخانه، 40 نمونه آب در فروردین و تیر ماه سال 1392 برداشت شد. پس از آماده‌ سازی نمونه‌ ها در آزمایشگاه، غلظت یون ‌های فلزی در آن‌ها توسط طیف ‌سنج نشر اتمی در سه تکرار خوانده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون‌های Shapiro-Wilk، One Sample t-Test، Duncan Multiple Range Test، Independent T-Test و Pearson Correlation Coefficient در سطح معنی‌داری 0/05 انجام شد.
یافته ‌ها: بر اساس نتایج مطالعه حاضر میانگین غلظت عناصر روی، کادمیوم، کروم و مس در نمونه‌ های آب در فصل بهار به ترتیب برابر با 11/34±26/20، 0/06±0/73، 0/11±1/50 و 14/05±121/10 میکروگرم در لیتر و در نمونه‌های فصل تابستان به‌ترتیب برابر با 24/72±27/10، 0/05±0/72، 0/16±1/50 و 31/27±123/80 میکروگرم در لیتر بود. از طرفی میانگین غلظت همه عناصر مورد مطالعه در نمونه‌های آب مربوط به فصول بهار و تابستان از رهنمود سازمان‌های جهانی بهداشت و حفاظت محیط‌‌ زیست برای مصارف کشاورزی و آبیاری کم‌تر بود.
نتیجه‌ گیری: هرچند در مطالعه حاضر در بازه زمانی مورد مطالعه، آب رودخانه کلین کبود آلوده به فلزات سنگین نبود، ولی به‌دلیل استقرار انواع کاربری‌ های صنعتی، شهری و کشاورزی در حاشیه رودخانه و به‌ تبع آن تخلیه کنترل نشده فاضلاب آن‌ها به این بوم‌سازگان، آلودگی و افت کیفی آب در آینده‌ای نزدیک دور از انتظار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of heavy metals pollution in Marivan River water during spring and summer of 2013

نویسندگان [English]

  • Soheil Sobhanardakani 1
  • Samireh Mahmodnezhad 2
  • Masoumeh Heydari 3
1 Associate Professor, Department of Environmental Science, School of Basic Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
2 M.Sc, Department of the Environment, School of Basic Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Environment Science, School of Agriculture and Natural Resources, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Background & Objective: Heavy metals being among the major pollutants of aquatic ecosystems are considered as high-toxicity pollutants for organisms due to the non-biodegradable and persistent potential in the environment. Therefore, this study was carried out to analyse the presence of heavy metals (Zn, Cd, Cr and Cu) in water of Marivan River in 2013.
 Material & Methods: In this cross-sectional study, forty samples were taken from five selected stations during spring and summer seasons in 2013. After taken samples preparation, the concentrations of metal ions were investigated by spectrophotometry with three replications. All statistical analyses were performed using the SPSS 19.0 statistical package (p<0/05).
   Results: The results showed that the mean concentrations of metals (µg/l) in water samples for spring season were equal to 26.20±11.34, 0.73±0.06, 1.50±0.11 and 121.10±14.05 for Zn, Cd, Cr and Cu, respectively and in water samples for summer season were equal to 27.10±24.72, 0.72±0.05, 1.50±0.16 and 123.80±31.27 for Zn, Cd, Cr and Cu, respectively. Also, the mean concentrations of the evaluated metals compared with WHO and Iran DOE permissible limits showed a significant difference (P<0.05). That is, the mean concentrations of Zn, Cd, Cr and Cu were significantly lower than the permissible limits in both spring and summer seasons.
 Conclusion: Although the water of Marivan River was not contaminated to heavy metals during the study period. But due to the establishment and development of industrial, urban and agricultural activities along the river and its uncontrolled discharges of wastewater into the river, pollution and decrease of water quality in the near future is not unexpected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Quality
  • Wastewater
  • Heavy metal
  • Inductively Coupled Plasma
1. Sobhanardakani S, Jamali M, Maanijou M. Evaluation of As, Zn, Cr and Mn concentrations in groundwater resources of Razan Plain and preparing the zoning map using GIS. J Environ Sci Technol 2014a;16(2):25-38. (Persian)

2. Ghasemkhani H, Sobhanardakani S, Cheraghi M. Health risk assessment of consumption of commercial fruit juices marketed in Hamedan City based on potential risk of Zn and Cd. J Neyshabur Univ Med Sci 2016; 4(2):32-40. (Persian)

3. Malkoc E, Nuhoglu Y. Investigations of nickel(II) removal from aqueous solutions using tea factory waste. J Hazard Mater 2005; 127:120-128.

4. Sobhanardakani S, Razban SS, Maànijou M. Evaluation of concentration of some heavy metals in ground water resources of Qahavand Plain-Hamedan (Persian). J Kermanshah Univ Med Sci 2014b; 18(6):339-348.

5. Shekoohiyan S, Ghoochani M, Mohagheghian A, Mahvi AH, Yunesian M, Nazmara S. Determination of lead, cadmium and arsenic in infusion tea cultivated in north of Iran. J Environ Health Sci Eng 2012; 9(1):37.

6. Sobhanardakani S, Maanijou M, Asadi H. Investigation of Pb, Cd, Cu and Mg concentrations in groundwater resources of Razan Plain. Sci J Hamadan Univ Med Sci 2015; 21(4): 319-329.

7. Yu C, Ling Q, Yan S, Li J, Chen Z, Peng Z. Cadmium contamination in various environmental materials in an industrial area, Hangzhou, China. Chem Spec Bioavailab 2010; 22(1):35-42.

8. Rajaei Q, Hasanpour M, Mehdinejad MH. Heavy metals concentration (zinc, lead, chrome and cadmium) in water and sediments of Gorgan Gulf and estuarine Gorganroud River, Iran. Health Sys Res 2013; 8(5):748-756. (Persian)

9. Festa RA,  Helsel ME, Franz KJ, Thiele DJ. Exploiting innate immune cell activation of a copper-dependent antimicrobial agent during Infection. Chem  Biol 2014; 21(8):977-987.

10. Varol M. Assessment of heavy metal contamination in sediments of the Tigris River (Turkey) using pollution indices and multivariate statistical techniques. J Hazard Mater 2011; 195: 355-364.

11. Sobhanardakani S, Mehrabi Z, Ehteshami M. Effect of aquaculture farms wastewater on physicochemical parameters of Kabkian River, 2011-12. J Mazandaran Univ Med Sci2014c; 24(3): 140-149. (Persian)

12. Ghavidel A, Moattar F. Investigation of Pb, Zn and Ni in watershed of Anzali Wetland (Case study: Goharrood River). J Environ Sci Technol 2014; 16(1):89-96. (Persian)

13. Shanbehzadeh S, Vahid Dastjerdi M, Hassanzadeh A, Kiyanizadeh T. Investigation of heavy metals in water and sediment on Massjed soleymanTembi River before and after of wastewater entrance. Health Sys Res 2014; 9(10):1108-1116. (Persian)

14. Tayebi L, Sobhanardakani S. Assessment of qualitative parameters of Gamasiab River and effective factors on these parameters. J Environ Sci Technol 2012; 14(2):37-49. (Persian)

15. Kamarehei B, Mirhosseini SH, Jafari A, Asgari G, Bierjandi M, Rostami Z. Study of heavy metal concentration (As, Ba, Cd, Hg, Pb, Cr) in water resources and river of Borujerd City in 2008-2009. Yafteh. 2010; 11(4):45-51. (Persian)

16. Eaton AD, Franson MAH. Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater. 21st ed. Washington, DC: American Public Health Association. 2005;10-11.

17. Olías M, Moral F, Galván L, Cerón JC. Groundwater contamination evolution in the Guadiamar and Agrio aquifers after the Aznalcóllar spill: assessment and environmental implications. Environ Monit Assess 2012; 184:3629-3641.

18. Ramesh K, Elango L. Groundwater quality and its suitability for domestic and agricultural use in Tondiar river basin, Tamil Nadu, India. Environ Monit Assess 2012; 184: 3887-3899.

19. Nazari S, Sobhanardakani S. Assessment of pollution index of heavy metals in groundwater resources of Qaleh Shahin plain (2013-2014). J Kermanshah Univ Med Sci 2015; 19(2): 102-108. (Persian)

20. Sobhanardakani S, Talebiani S, Maànijou M. Evaluation of As, Zn, Pb and Cu concentrations in groundwater resources of Toyserkan Plain and preparing the zoning map using GIS. J Mazandaran Univ Med Sci 2014b; 24(114):120-129. (Persian)

21. Sobhanardakani S, Jamshidi K. Assessment of metals (Co, Ni, and Zn) content in the sediments of Mighan Wetland using geo-accumulation index. Iran J Toxicol 2015; 30:1386-1390.

22. Sobhanardakani S, Taghavi L. Non-carcinogenic risk assessment of As and Zn in citrus marketed in Hamedan City. J Res Environ Health, 2016; In Press. (Persian)

23. SobhanardakaniS, TaghaviL, ShahmoradiB, Jahangard A. Groundwater Quality Assessment Using the Water Quality Pollution Indices in Toyserkan Plain. Environ Health Eng Manag J. 2016; In Press.

24. Sobhanardakani S, Zandipa, R, Bonyadi M, Parvizimosaed H, Moslemi M, Tahergorabi M, et al. Evaluation of removal efficiency of Cr(VI) ions from aqueous solution using chitosan. J Chem Health Risk 2015; 5(1):29-38.

25. Sobhanardakani S. Potential health risk assessment of Cr, Cu, Fe and Zn for human population via consumption of commercial spices; a case study of Hamedan City, Iran. Int Arch Health Sci 2016; 3(3): 119-124.

26. Saracoglu S, Tuzen M, Soylak M. Evaluation of trace element contents of dried apricot samples from Turkey. J Hazard Mater 2009; 167(1):647-652.

27. Ackah M, Anim AK, Zakaria N, Osei J, Saah-Nyarko E, Gyamfi ET, et al. Determination of some heavy metal levels in soft drinks on the Ghanaian market using atomic absorption spectrometry method. Environ Monit Assess 2014; 186(12):8499-8507.