بررسی کیفیت شاخه راست رودخانه ساروق تکاب بر اساس شاخص ملی کیفیت آب (NSFWQI) و پهنه‌بندی نتایج حاصله توسط سامانه اطلاعات جغرافیایی

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز بهداشت شهرستان تکاب، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: رودخانه‌ها یکی از مهم‌ترین منابع آب هستند که نقش مهمی را در تأمین آب مورد نیاز فعالیت‌های مختلف بر عهده دارند و با پایش کیفیت آنها می‌توان در خصوص کاربری آب آنها تصمیم‌گیری کرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت آب شاخه راست رودخانه ساروق شهرستان تکاب بر اساس شاخص ملی کیفیت آب (NSFWQI) و پهنه‌بندی نتایج حاصله توسط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، پارامترهای کیفی خاص مطالعات میدانی شامل اکسیژن محلول، دمای آب، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی و شیمیایی، محتمل‌ترین تعداد کلیفرم، کلیفرم‌های مدفوعی، کدورت، کل جامدات محلول، کل جامدات، pH، هدایت ویژه آب و دیگر پارامترهای کیفی در 5 ایستگاه مختلف شاخه راست رودخانه ساروق تکاب طی فصول بهار و تابستان سال 1395 اندازه‌گیری شدند. ایستگاه‌های نمونه‌برداری بر اساس اهمیت انتخاب شدند. شاخص کیفیت آب با استفاده از سیستم محاسبه شاخص بنیاد ملی بهداشت (NSF) محاسبه شد.
یافته‌ ها: بیشترین شاخص  NSFWQIبا مقدار 85 برای ایستگاه A در فروردین ماه و کمترین آن با مقدار 55 برای ایستگاه E در اردیبهشت ماه به‌دست آمد. بر اساس طبقه‌بندی شاخص NSFWQI، آب ایستگاه A در طول 6 ماه پایش دارای کیفیت خوب و بقیه ایستگاه‌ها کیفیت متوسط داشتند. کاهش مقادیر عددی شاخص به دلیل بالا بودن کلیفرم مدفوعی و اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی بوده است.
نتیجه‌گیری: کیفیت آب ایستگاه اول برای استفاده‌های مختلف مناسب است. همچنین با توجه به نتایج مطالعه، انتظار می‌رود این نوع مطالعات اطلاعات با ارزشمندی در ارتباط با استفاده منابع آب توسط مردم محلی منطقه مورد مطالعه ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment quality of right branch of Sarugh River located in Takab byNational Sanitation Foundation Water qualityindex (NSFWQI) as well as zoning it using Geographical Information system (GIS)

نویسندگان [English]

  • Naser Rahimi 1
  • Masoud hamerezaee 2
1 M.Sc. Department of Environmental Health Engineering, Takab Health Center, Urmia University of Medical Sciences, Takab, Iran.
2 M.Sc. Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Aims: Rivers are one of the most important water resources that play an important role to supply water requirements of different activities. and we able to make decisions about their application with their quality monitoring. This study was done to  evaluate the right branch of Sarugh River quality using National Sanitation Foundation developed the Water Quality Index (NSFWQI) and zoning obtained by geographic information system (GIS).
Materials & Methods:In this cross sectional study, standard field parameters including dissolved oxygen, temperature, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand, Most Probable Number of Coliforms, Fecal Coliform, Turbidity, Total Dissolved Solids, Total Solids, pH, Conductivity and others were measured at five different stations of right branch of Sarugh Tekab during the spring and summer in 2016. Sampling points were selected based on their importance. Water quality index was calculated using water quality index calculator based on National Sanitation Foundation (NSF) information system.
Results:The highest value of NSFWQI of the samples was 85 in A station in April while the lowest value was 55 in E station in May. Based on NSFWQI categories, water quality in A station was found in good category, and in other stations, were found within Moderate. Decreasing value of Water Quality Index (WQI) may be attributed to the high values of BOD and Fecal Coliform number in the stations of water.
Conclusion:Study results showed good water quality for A station that is suitable for various applications. In addition based on the results, it is expected to be provided valuable information in connection with the use of water bodies by the local people of the study region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • River
  • Water Quality
  • NSFWQI index
  • Sarugh River
  • GIS
1. Shokoohi R, Hoseinzadeh E, Alipour M, Hoseinzadeh S. Evaluation Aydughmush River Quality Parameters Changes and Wilcox index calculation. RASAYAN J Chem. 2011; 4(3):673-680.

2.Tiri A, Boudoukha A. Hydrochemical Analysis and Assessment of Surface WaterQuality in Koudiat Medouar Reservoir, Algeria.European Journal of Scientific Research, 2010; 41(2): 273-285.

3. Nikbakht M. The Effect Assessment Of Ahvaz NO. 1,2 Water Treatment Plant On Karoon Water Quality. Thesis (M.Sc), Ahvaz: IA University.                           

4.Shamsaei A, Oreei Zareh S, Sarag A. The Comparision Of Water Indices and Zoning Quality in Karoon and Dez River.Water & Wastewater,2005; 16(55): 39-48 (persian).

5. Samadi MT, Saghi MH, Rahmani AR. Zoning of Water Quality Hamadan Darrah-Morad Beyg River Based on NSFWQI Index Using Geographic Information System. Scientific Journal of Hamadan of Medical Sciences,2009; 16(3): 38-43 (persian).

6. Samantray P, K. Mishra B, R. Panda C, P. Rout S.Assessment of Water Quality Index in Mahanadi and Atharabanki Rivers and Taldanda Canal in Paradip Area, India. J. Hum Ecol, 2009;26(3):153-161.

7. Rahimi N. Zonning of the Right Branch of Sarugh River Located in Takab by NSFWQI and WILCOX Indices and of Cyanide Concentration Changes. Thesis (M.Sc), Hamadan University of Medical Sciences;2012(persian).

8. Eaton A, Clesceri L, Rice W. Standard methods for theexamination of water and waste water. 21th ed. Washington Dc: American Public Health Association; 2005.

9. HACH copany. Cadmium Reduction Method (method 8039). Available at: http://www.hach.com.

10. HACH Company.Ascorbic Acid Method (method 8048).Available at; http://www.hach.com.

11. Bharti N,Katyal D. Water quality indices used for surface water vulnerability assessment. International Journal Of Envirronmental Sciences, 2011; 2(1): 154-173.

12. Azadbakht B, Zareinejad M. Recognition of Geomorphology Landforms for EnvironmentalManagement, Case Study; Takht-e-Solayman Sheet. Geosciences, 2011; 20(8): 119-126 (persian).

13.Rahmani AR,Rahimi N, Hoseinzadeh E, Samadi MT, Asgari G.Evalution and Trnsfor of cyanide to The Right Branch of The River Sarugh Takab and Zoning The Results Using Geographical Information System (GIS). Urmia Medical Journal,2013; 23(6): 639-645 (persian).

14. Sáncheza E, F. Colmenarejoa M, Vicenteb J, Rubiob A, G. Garcíaa M, Traviesoc L and Borjac R. Use of the water quality index and dissolved oxygen deficit as simple indicators of watersheds pollution. Journal of Ecological Indicators, 2007;7(2):315-328.

15. Mirzayi M, Nazari A, Yari A. [Zoning of Water Quality on Jajrood River]. J Environmentology, 2005; 37: 17-26 (persian).

16. Shokuhi R, Hosinzadeh E, Roshanaei G, Alipour M, Hosinzadeh S. Evalution of Aydughmash Dam Reservoir Water Quality by National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSF-WQI) and Water Quality Parameter Changes.J Health & Environ, 2012; 4(4): 439-450 (persian).