بررسی آلودگی برخی اسباب بازی های پلاستیکی توزیع شده در همدان به فلزات سنگین در سال 1394

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط‌‌زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 گروه محیط‌زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: استفاده از اسباب‌بازی در رشـد و تحول کودکان نقش اسـاسی دارد. کودکان به‌دلیل استفاده از اسباب‌بازی‌های آلوده به فلزات سنگین ممکن است در خطر ابتلا به انواع بیماری قرار‌گیرند. از این‌رو کنترل کیفیت اسباب‌بازی‌ حایز اهمیت است. لذا این پژوهش با هدف بررسی فلزات سنگین آرسنیک، سرب، کادمیوم و کروم در اسباب‌بازی‌های پلاستیکی تولید داخل و وارداتی عرضه‌شده در بازار شهر همدان در سال 1394 انجام یافت.
مواد و روش‌ها: پس از تهیه 30 نمونه اسباب‌بازی‌، مراحل آماده‌سازی و هضم آن‌ها در آزمایشگاه انجام یافت غلظت عناصر در نمونه‌ها توسط دستگاه جذب اتمی خوانده شد. پردازش آماری داده‌ها نیز توسط نرم‌افزار SPSS انجام یافت.
یافته‌ها: نتـایج نشان‌داد که بیشینه میانگین غلظت عناصـر برحسب میلی‌گرم در کیلوگرم در نمونه‌های اسباب‌بازی‌ تولید داخل و وارداتی به‌ترتیب با 5/41±6/20 و 2/12±7/58 مربوط به عناصر کروم و سرب می‌باشد. همچنین میانگین غلظت هیچ‌کدام از عناصر بیش‌تر از رهنمود‌های سازمان ملی استاندارد ایران و کمیسیون اروپا نمی‌باشد.
نتیجه‌‌گیری: هرچند نتایج این پژوهش بیان‌گر عدم تجاوز میانگین غلظت عناصر مورد بررسی در نمونه‌های اسباب‌بازی است، اما با توجه به ‌این‌که مواد شیمیایی موجود در اسباب‌بازی‌ها در اثر لیسیدن، جویده‌شدن و بلعیدن آن‌ها توسط کودکان به بدن وارد می‌شود، در صورت غیر استاندارد بودن اسباب‌بازی احتمال قرارگرفتن کودکان در معرض مخاطره فلزات سنگین وجود دارد. از این‌رو نسبت به پایش مداوم آلاینده‌ها از جمله فلزات سنگین در انواع اسباب بازی‌ عرضه‌شده در کشور به‌منظور حفظ سلامت کودکان توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Heavy Metals Contamination in Children’s Toys Marketed in Hamadan City in 2015

نویسندگان [English]

  • Soheil Sobhanardakani 1
  • Bahareh Babaei 2
1 Department of the Environment Sciences, College of Basic Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
2 Department of the Environment Sciences, College of Basic Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Background & Objective: Toys are integral part of children’s developmental processes. Besides providing entertainment to children, toys also serve as educational materials for them. Chemical exposure to children, from toys, is an emerging concern. Therefore, quality control of toy is very important. The aim of this study was examined heavy metals (As, Pb, Cd and Cr) content within the plastic children’s toys marketed in Hamadan city in 2015.
Materials and Methods: Totally 30 specimens of toy were collected from market basket of Hamadan City. After preparation and processing the samples in the laboratory, the concentration of metals in samples were determined using atomic absorption spectrophotometer (AAS). Also, all statistical analyses were performed using the SPSS statistical package.
Results: The results showed that the maximum mean concentrations of metals in domestic production and imported plastic toys were 6.20±5.41 and 7.58±2.12 mg/kg for Cr and Pb, respectively. Also the mean concentrations of metals in all samples were lower than Iranian National Standards Organization and European Commission permissible limits.
Conclusion: Although the results showed that mean concentrations of metals in children’s toys were lower than ISIRI and CEN permissible limits, but as regards the chewing, licking and swallowing behavior of children is a common source of metals exposure, acting quickly by adopting policies to protect and educate consumers about the risks posed by plastic made toys needs a special attention which could help protect children’s lives especially in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toy
  • Monitoring
  • Heavy metals
  • Hamedan
1. Kumar A, Pastore P. Lead and cadmium in soft plastic toys, Curr Sci 2007; 93(6):818-822.

2. Gulson BL, Davis JJ, Bawden-smith J. Paint as source of recontamination of houses in urban environments and its role in maintaining elevated blood leads in children, Sci Total Environ 1995; 164(3):221-235.

3. Stringer R, Labunska I, Santillo D, Johnston P, Siddorn J, Stephenson A. Concentrations of phthalate esters and identification of other additives in PVC children’s toys, Environ Sci Pollut Res 2000; 7(1):27-36.

4. Duffus JH. Heavy metals: A meaningless term?. (IUPAC Technical Report), Pure Appl Chem 2002; 74(5): 793-807.

5. Karbasi M, Karbasi E, Saremi A, Ghorbani zade Kharazi H. Determination of heavy metals concentration in drinking water resources of Aleshtar in 2009, J Lorestan Univ Med Sci 2010; 12(1):65-70. (Persian)

6. Nazari1S, Sobhan Ardakani S. Assessment of pollution index of heavy metals in groundwater resources of Qaleh Shahin plain (2013-2014), J Kermanshah Univ Med Sci 2015; 19(2):102-108. (Persian)

7. Sobhanardakani S, Razban SS, Maànijou M. Evaluation of concentration of some heavy metals in ground water resources of Qahavand Plain-Hamedan, J Kermanshah Univ Med Sci 2014a; 18(6):339-348. (Persian)

8. Osibanjo O, Sindiku O. Some Priority Heavy Metals Children's Toys Imported Into Nigeria, New York: Lambert Academic Publishing, 2011.

9. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). Public Health Statement for Lead. Department of Health and Human Services, Public Health Service. CAS# 7439-92-1, 2007.

10. Ahmad N, Nasibullah M, Hassan F, Singh AK, Patel DK, Khan AR, et al.  Heavy metal assessment of leachates of some plastic toys purchased from different districts of UP, India, Int Res J Environ Sci 2012; 1(4): 32-36.

11. Sobhan Ardakani S, Maanijou M, Asadi H. Investigation of Pb, Cd, Cu and Mg concentrations in groundwater resources of Razan Plain, Sci J Hamadan Univ Med Sci 2015;21(4): 319-329. (Persian)

12. Sobhan Ardakani S, Jamali M, Maànijou M. Evaluation of As, Zn, Cr and Mn concentrations in groundwater resources of Razan Plain and preparing the zoning map using GIS, J Environ Sci Technol 2014b; 16(2):25-38. (Persian)

13.  Pourmoghaddas H, Pishkar AR, Kavehzadeh F. Percentage of toxic trace elements; Pb, Cr and Cd in certain plastic toys, Isfahan City, J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2006; 14(1):59-64. (Persian)

14. Al-Qutob M, Asafra A, Nashashibi T, Qutob AA. Determination of different trace heavy metals in children’s plastic toys imported to the West Bank/Palestine by ICP/MS-environmental and health aspects, J Environ Prot 2014; 5(12):1104-1110.

15. Kang SG, Zhu JX. Metals contamination and leaching potential in plastic toys bought on the Beijing market, Adv Mater Res 2014; 878:112-121.

16. Kudjoe Gati L, Bokor L, Offoh E. Assessment of level of lead and cadmium in selected plastic toys imported from china on the Ghanaian market, Chem Mater Res 2014; 6(1):62-68.

17. Korfali SI, Sabra R, Jurdi M, Taleb RI. Assessment of toxic metals and phthalates in children’s toys and clays, Arch Environ Contam Toxicol 2013; 65(3):368-381.

18. Dorostkar AR. Toy industry in the world and Iran, Dev Vocat Educ Staff 2014; 9(4): 20-23. (Persian)

19. Iranian National Standards Organization (ISIRI). Safety of toys-Safety aspects related to mechanical and physical properties, First amendment: Safety of toys-Migration of certain elements. ISIRI 6204, 2009. (Persian)

20. European Committee for Standardization (CEN).Safety of toys-Part 3: Migration of certain elements, 2013.

21. Martin SS, Brady MP, Williams R. Effects of Toys on the social behavior of preschool children in integrated and nonintegrated groups, J Early Interv 1991; 15(2):153-161.

22. Omolaoye JA, Uzairu A, Gimba CE. Heavy metal assessment of some soft plastic toys imported into Nigeria from China, J Environ Chem Ecotoxicol 2010; 2(8):126-130.

23. Guney M, Zagury GJ. Contamination by ten harmful elements in toys and children’s jewelry bought on the North American market, Environ Sci Technol 2013; 47(11):5921-5930.

24. Decharat S, Maneelo S, Chuchay S. Assessment of lead levels in some children’s plastic toys, KKU Res J Human Soc Sci 2013; 18(6):1026-1033.