بررسی آگاهی و نگرش زنان خانه‌دار شهر بهشهر درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

3 مرکز مهارت‌های بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: بروز بیماری‌های ناشی از خوردن مواد غذایی در اثر میکروارگانیسم‌ها، یکی از مشکلات عمده سلامت عمومی جوامع مختلف است و از آنجایی‌که وظیفه طبخ غذا اغلب به عهده زنان است و آنها نیاز دارند اطلاعات جامعی درباره سلامت و ایمنی مواد غذایی داشته باشند، از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی و نگرش زنان خانه‌دار شهر بهشهر درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی که در سال 1391 انجام شد، آگاهی و نگرش 350 نفر از زنان خانه‌دار شهر بهشهر درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای که حاوی دو بخش آگاهی و نگرشی بود، استفاده شد. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه18) و آزمون ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میزان p‌ کمتر از 0/05 معنی‌دار در نظر گرفته شد. 
یافته‌ها: میانگین نمره میزان آگاهی زنان خانه‌دار از دامنه عددی صفر تا 12 بود که میانگین نمره میزان آگاهی آنها در این مطالعه 16/6 به‌دست آمد و می‌توان گفت که میزان آگاهی زنان در حد متوسط بود. نمره میزان نگرش زنان می‌تواند عددی بین 10 تا 40 باشد که میانگین نمره میزان نگرش زنان مورد مطالعه 33/12 محاسبه شد. همچنین ارتباط معنا‌داری بین تحصیلات و میزان آگاهی و نگرش مشاهده شد (0/05>p)، اما بین سن و میزان آگاهی و نگرش ارتباط معناداری وجود نداشت (0/05>p).
نتیجه‌گیری: آگاهی و نگرش زنان خانه‌دار شهر بهشهر درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی در حد متوسط می‌باشد و ضروری است در جهت ارتقاء آگاهی و تغییر در نگرش زنان خانه‌دار در ارتباط با بهداشت و ایمنی مواد غذایی تلاش شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of knowledge and attitudes of housewives about health and safety of food in Behshahr city

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Jahed 1
  • Fatemeh Amoozad Khalili 1
  • Azar Mohammadi 2
  • Nahideh Jalali 3
1 Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Department of Food Safety and Hygiene, School of Public Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
3 Clinical Skills Center, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Objective: Incidence of food borne diseases which it is caused by microorganisms is considered as a main public health problem in various communities, and With regard to the fact that women are responsible for food cooking and they need to know comprehensive information about health and food safety. The main objective of the present study was to investigate the knowledge and attitude of housewives about food safety and health in Behshahr city.
Materials & Methods: In this cross-sectional and descriptive – analytical study, knowledge and attitudes of 350 housewives, who had randomly been selected, were investigated about food safety and health in Behshahr city in 2012. In order to gather information, a questionnaire, which consists of two knowledge and attitude sections, was used. Questionnaires were completed by housewives. The obtained data was statistically analyzed by SPSS-18 software.
Results: The obtained results showed that the mean and range of housewives knowledge scores were 6.16 and zero to 12, respectively. It can be mentioned that the awareness level of housewives was average regarding the mean knowledge score. Mean and range of attitude scores were 33.12 and 10 to 40, correspondingly. Also, there was a significant relationship among education level and levels of knowledge and attitude (p< 0.05); however, it was not found a non-significant relationship was observed among age and levels of knowledge and attitudes (p> 0.05).
Conclusions: About food safety and health, the levels of knowledge and attitudes of housewives were moderate in Behshahr city.  So, it is necessary to try  to raise the knowledge, and also change the attitudes of housewives in Behshahr City.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Attitude
  • Housewives
  • Food Safety and Hygiene
  • Behshahr City
1.Subba Rao, G.M., Sudershan, R.V., Rao, P, Vishnu M, Rao V, Polasab K. Food safety knowledge, attitudes and practices of mothers—Findings from focus group studies in South India. Appetite, 2007. 49: p.441–449.

2. Hatami, H., et al. Comprehensive public health book.Chapter IV: General conditions of environmental health, Publisher by Ministry of Health, Treatment and Medical Education. Iran. 2013.

3. WHO. Food safety and food-borne illness. World Health organization (WHO). 2007. Fact sheet No. 237.                    

4.Esfahani, M.M. Nutrition Health, Fourth edition, Tehran Publication, Inc. , Tehran, Iran. 1991.

5.Esfahani, M.M. School health for 24 hours, Tehran Publication, Inc. , Tehran, Iran. 2001.

6.Rubery ED. Role of the Department of Health in the implementation of the new UK Food Safety Bill. Food Control, 1990. 1(4): p.215-218.

7. Loring PA, Gerlach SC. Food, culture, and human health in Alaska: an integrative health approach to food security. Eenvironmental S c i e n c e and P o li c y, 2009. 12 : p. 4 6 6 – 4 7 8.

8. Kriflik L. Consumer citizenship: Acting to minimise environmental health risks related to the food system. Appetite, 2006. 46 p.: 270–279.

9. Jevsnik M, Hoyer S, Raspor. Food safety knowledge and practices among pregnant and non-pregnant women in Slovenia. Food Control, 2008. 19: p. 526–534.

10. Sudershan RV, Subba GM, Rao P, Vishnu Vardhana R M, Polasa K. Food safety related perceptions and practices of mothers – A case study in Hyderabad, India. Food Control, 2008. 19: p. 506–513.

11. Unusan N. Consumer food safety knowledge and practices in the home in Turkey. Food Control, 2007. 18: p. 45–51.

12. Farzianpour, F, Jahed Khanik,i G, Batebi F and Yunesian M. Compare the effects of two educational methods on the health principles knowledge of employees in food preparation. Am. J. Applied Sci., 2012. 9: p. 1678-1683.

13. Sanlier, N. The knowledge and practice of food safety by young and adult consumers. Food Control, 2009. 20: p. 538–542.

14. Osaili, T.M, Obeidat BA, Abu Jamous DO, Bawadi HA. Food safety knowledge and practices among college female students in north of Jordan. Food Control, 2011. 22: p. 269-276.

15. Talas, C. Attitudes of women towards food safety. British Food Journal, 2010. 112(10): p. 1115-1123.

16.Jahed, Gh.R., Golestani Far, H., Ghodsi, R., Mohammadi, M. The Knowledge and attitude of students in relation with health and food safety at Tehran University of Medical Sciences. Journal of Research and Health, 2012. 2(1): p. 72-80.