بررسی وضعیت پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی تهران

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز بهداشت جنوب تهران، تهران، ایران.

2 کارشناس، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: یکی از منابع تولید مواد زائد شهری، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی‌درمانی است. در حال حاضر در کشور ما اطلاع دقیقی از کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی در مراکز بهداشتی‌ درمانی در دسترس نمی‌باشد و متخصصان برای برنامه‌ریزی و مدیریت اصولی و صحیح پسماندهای تولیدی در این مراکز مجهولات بسیاری پیش روی خود دارند.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی و کاربردی طی سال‌های 94-1391 در 25 مرکز بهداشتی ‌درمانی جنوب تهران انجام شد. در این مطالعه با بررسی 250 چک‌لیست که در فصول مختلف و توسط کارشناسان بهداشت محیط تنظیم شدند، میزان تولید پسماندهای عادی و عفونی در مراکز بهداشتی ‌درمانی تعیین شد.
یافته‌ها: سرانه وزنی تولید پسماند در مراکز بهداشتی ‌درمانی 41 گرم به ازای هر نفر مراجعه کننده تعیین شد. از این میزان 22/5 گرم را پسماند عادی و 18/6 گرم را پسماند عفونی تشکیل می‌داد. سرانه حجمی تولید پسماند 0/07 لیتر پسماند عادی و 0/056 لیتر پسماند عفونی-خطرناک بود. پسماندهای عفونی- خطرناک دارای دانسیته Kg/m3 329 و پسماندهای عادی Kg/m3 320 بودند.
نتیجه‌ گیری: میزان تولید پسماند در مراکز بهداشتی - درمانی با توجه به نوع فعالیت این مراکز که بیشتر جنبه اداری و آموزشی دارد، پایین‌تر از حدی است که بتواند چالش جدی پیش روی مدیریت پسماند در این مراکز قرار دهد. ضعف در تفکیک پسماندها و عدم جلوگیری از اختلاط پسماند عادی و عفونی، لزوم آموزش به پرسنل و نظارت بیشتر را می‌طلبد. بهترین عملکرد سیستم مدیریت پسماند در این مراکز در خصوص دفع ایمن و صحیح زائدات نوک تیز در ظروف ایمن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the situation of wastes generated in health care centers of Tehran

نویسندگان [English]

  • behnam sepehrnia 1
  • azadeh navidmehr 2
  • fazllolah changani 3
1 Department Of Environmental Health Engineering, South of Tehran Health Center, Tehran, Iran.
2 Department Of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Department Of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background & Objective: One of the sources of municipal wastes is hospitals and health centers. At present in Iran, details regarding the quantity and quality of wastes generated in health centers are not available and specialists are facing many unknowns in planning, systematic and accurate management of wastes generated in these centers.
Material & Methods: This  cross sectional-exploratory and applied study was accomplished in 25 health centers in south of Tehran during 2012-15. In this study, weights and volumes of regular and infectious wastes have been determined in health centers with evaluation of  the 250 checklist set during different seasons by environmental health experts.
Results: Waste capitation per each person has been determined 41 gr, of which 22.5 gr and 18.6 gr belong to the regular and infectious wastes, respectively. The volume of produced regular and infectious wastes was also 0.07 and 0.056 (L/person/day), correspondingly. The density of the infectious and regular wastes was 329 and 320 (Kg/m3), in that order.
 
Conclusion: The amount of waste generated in health-care centers is much lower than that is able to be a serious challenge for the waste management of these centers regarding the type of their activity, being usually administrative and educational. Appropriate waste separation and not mixing of infectious and regular wastes need to be provided training and greater supervision. The best performance of waste management system in these centers was the safe and accurate disposal of sharp wastes in Safety boxes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infectious Waste
  • regular waste
  • Health care centers
1.  Omrani G. solid waste. Tehran, Iran: Islamic Azad Unversity; 2005.

2.  Omrani G, Alavi Nakhjavani N. Solid Waste(1): Hospital Wastes. Tehran, Iran: Andishe rafea; 2007.

3.  Tsakona M, Anagnostopoulou E, Gidarakos E. Hospital waste management and toxicity evaluation: A case study. Journal of Waste Management. 2007;27(7):912-20.

4.  Dehghani M, Talebi Bidokht T, Kamal A, editors. Medical waste Collection in hospitals. 12nd National Conference on Environmental Health; 2009; Kerman, Iran.

5.  Barafrashtehpor M, Zazouli M, Ehsan R. Assessment of dental waste production rate and management in Sari. Journal of Advances Environmental Health Research. 2014;2(2):120-25[In Persian].

6.  Alagoz A, Kocasoy G. Determination of the best appropriate management methods for the health-care wastes in Istanbul. Journal of Waste Management. 2008;28:1227-35.

7.  Pruss A, Giroult E, Rushbrook P. Safe management of wastes from health-care activities. Geneva: WHO; 1999.

8.  Meymani S, Bazrafshan E, Hoseyni A, Kazemi M, Modi S, Bechari S, et al., editors. survey of quality and quantity of wastes produced in haelth-care centers in Zahedan(2008). 12nd National Conference on Environmental Healths; 2009; Tehran, Iran. Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

9.  Bazrafshan E, Kazemi M, Azarban M, Ghaeni A. study of quality and quantity of wastes in health care centers in Chabahar province in 2009.  5th National Conference on Waste Management Mashhad, Iran2010.

10.  Abaslo M, editor Evaluation of the city of Khoy Storage and disposal of hospital waste collection. 2nd National Conference on Solid Waste Management and its Place in Urban Planning; 2006; Tehran, Iran.

11.  Bahrami H. Investigation on health care wastes and Possibility of related management in Kerman [dissertation]. Kerman, Iran: Kerman University of Medical Sciences; 2008.

12.  Yousefi Z, Yazdani T, Amirian T, Hoseyndokht S, editors. Study of quality and quantity of infected wastes in health care, clinical and paraclinical centers in Sari province in 2007. 5th National Conference on Waste Management; 2010; Mashhad, Iran.

13.  Fazlzadeh M, Sadeghi H, Hazrati S, M. A, Mokhtari A, Habibzadeh S. Survey of Waste Management Practices at Health Centers of Ardebil City. Journal of Health. 2011;2(4):17-27.

14.  Zazouli M, Fazeli Farsani S, Barafrashtehpor M, Alinejad A. Quantitative, Qualitative Analysis and Solid Waste Disposal Method in Health Care Centers in Gachsaran. Journal of Mazandaran University Medical Science. 2015;25(122):328-32.

15.  Amoee A, Mohammadi AK, Tahmasebizadeh M, Asgharnia H, editors. Quality & Quantity of Solid wastes in the Health Care Centers of Babol in 2010. 6th national & 1st international conference on waste management; 2012; Mashhad, Iran.

16.  Askarian M, Vakili M, Kabir G. Results of a Hospital Waste survey inpritive hospital in Fars Province. journal of Waste management. 2004;24(4):347-52.

17.  Johari Z, Ramezankhani A, Zaeri F. Management of collection and disposal of wastes in health-care centers. Daneshvar journal. 2008;15(75):9-14.

18.  Englehardt J, An H, Fleming L, Bean J. Analytical predictive Bayesian assessment of occupational injury risk: municipal solid a waste collectors. Risk Analysis. 2003;23(5):917-27.

19.  Meta A, Rodrigues C, Ghag S, Bavi P, Shenal S, Dastur F. needle stick injuries in a tertiary care center in mubal. Journal of Hospital Infection. 2005;60(4):368-73.

20.  Phengxay S, Okumura J, Mivoshi M, Sakiaka K, Kurolwa C, Phengxay M. Health-care waste management in lao-PDR: a case study. Waste Management & Research. 2005;23(6):571-81.

21.  Omrani G, Imandel K, Karimzadegan H. Study of solid waste collection and disposal in hospitals and health care centers of tehran province. Iranian Journal of Publice Health. 1998;27(3-4):61-65.