مقایسه بار آلودگی میکروبی آب‌های بطری شده در بسته‌های کوچک و بزرگ شهر گرگان در سال 94-1393

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

2 کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

3 استادیارگروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز رشد و فناوری سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.

4 کارشناس بهداشت محیط، مرکز بهداشت شهرستان گالیکش، گالیکش، ایران.

5 کارشناس بهداشت محیط، مرکز بهداشت شهرستان آزادشهر، آزادشهر، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: نگرانی‌های عمومی در خصوص کیفیت میکروبی آب شبکه توزیع شهری باعث شده است تا مصرف آب‌های بطری شده در کشور ما افزایش یابد. در ایران آب‌های بطری شده در دو نوع بسته‌بندی کوچک (0/5 لیتر) و بزرگ (1/5 لیتر) تولید می‌شوند که بار میکروبی آن می تواند تا قبل از مصرف و در طی زمان افزایش پیدا کند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آلودگی باکتریایی در آب‌های بطری شده و مقایسه میزان آلودگی در دو نوع بسته‌بندی کوچک و بزرگ انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی تعداد 400 نمونه آب بطری شده شامل 185 بطری کوچک و 215 بطری بزرگ مربوط به 10 برند پرفروش از فروشگاه‌های مواد غذایی شهر گرگان در طی خرداد ماه 1393 تا اردیبهشت 1394 برداشت و مورد بررسی قرار گرفت. بار میکروبی نمونه‌ها از طریق شمارش باکتری‌های هتروتروف در محیط R2A و به روش کشت سطحی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماریSPSS  (نسخه 23) و آزمون‌های T تک متغیره و آزمون Chi-square در ضریب معنی داردی کمتر از 0/05 انجام شد.
یافته‌ها: میانگین تعداد باکتری‌های هتروتروف در آب‌های بطری شده کوچک و بزرگ به ترتیب 8557 و 11188 کلنی در هر میلی‌لیتر نمونه بود که بسیار بیشتر از استاندارد میکروبی (500 کلنی در هر میلی‌لیتر) آب آشامیدنی بود. همچنین در 85 درصد نمونه‌ها تعداد باکتری‌های هتروتروف بیشتر از 500 کلنی در هر میلی‌لیتر نمونه بود که سهم بطری‌های کوچک و بزرگ به ترتیب 40/8 و 44/2 درصد بود. آنالیز آماری نشان داد که حجم آب بطری‌ها تأثیر معنی‌داری بر تعداد باکتری‌ها ندارد.
نتیجه‌گیری: آب‌های بطری شده کوچک و بزرگ از نظر شمارش باکتری‌های هتروتروف دارای آلودگی میکروبی می‌باشند لذا مصرف آن برای آشامیدن می‌تواند برای سلامت عمومی جامعه به خصوص افراد با سطح ایمنی پایین خطرآفرین باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of bacterial contamination load in small and big bottled waters; 2014-2015

نویسندگان [English]

  • A. shahryari 1
  • N. Ahmadi 2
  • Y. Dadban Shahamat 1
  • R. Aali 3
  • A. Mokarary 4
  • J. Sharifi Ghojagh 5
1 Assistant Professor Department of Environmental Health Engineering, , Environmental Health Research Center, school of Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
2 MSc Environmental Health engineering, Environmental Health Research Center, school of Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
3 Assistant Professor Department of Environmental Health Engineering, Health Technology Incubator, school of Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.
4 B.C, Environmental Health Engineering, Galikesh Health Center, Golestan University of Medical Sciences, Galikesh, Iran.
5 B.C, Environmental Health Engineering, Azadshahr Health Center, Golestan University of Medical Sciences, Azadshahr, Iran.
چکیده [English]

Background & objective: There is a public concern about the microbial quality of distribution water systems that it induces increasingly consumption of bottled waters in our country. In Iran, bottled waters are produced in two packaging models; small (0.5 Litter) and big (1.5 Litter); microbial load of which can be deteriorated before using by consumer and durrin storage. This study was design to assess the bacterial contamination of bottled waters and compare the ratio of contamination in small and big bottles packaged.

Materials & Methods: in this descriptive and analytic study, 400 bottled water samples including 185 of small and 215 of big bottled waters were selected from Gorgan food markets during May 2014 to April 2015 from 10 popular brands. Microbial level of bottled waters were determined via Heterotrophic plate count (HPC) on the R2A medium with spread plated method. For statistical analyses, SPSS ver.23.0 were used by one sample T test and chi-square test in a P-value ofResults: The mean HPC bacteria were 8557 and 11188 Colony Forming Unit per milliliter (CFU/ml) in small and big bottled waters, respectively, which are much higher than microbial standard (500 cfu/ml) set by drinking water. Moreover, in 85.0 percent of all samples tested, HPC level was more than 500 cfu/ml; that 40.8 and 44.2 percent of its related to small and big bottles, respectively. The statistical analysis showed that the quantity of bottles water did not have a significant effect on the number of bacteria.

Conclusion: Small and big bottled waters had a microbial contamination based on the heterotrophic plate count. Therefore, consumption of bottled water could be hazardous for public health particularly for lowered immunity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bottled Water
  • water contamination
  • Microbial quality
  • Heterotrophic plate count
1. Ferrier C. Bottledwater: understanding a social phenomenon. AMBIO: A Journal of the Human Environment. 2001;30(2):118-9.

2. Dufour AS, M.; Koster, W.; Bartram, J.; Ronchi, E.; Fewtrell, L. . Assessing Microbial Safety of Drinking Water. Improving Approaches and Methods; . London, UK.: World Health Organizationand the Organisationfor Economic Co-operationand Development, IWA Publishing Alliance House:2003 Available online: htts://www. who.int/water_sanitatio_health/dwq/9241546301full. pdf (accessed on 1 December 2010). . Report No.: 1843390361.

3. Doria MF. Bottld water versus tap water: understanding consumers’ preferences. Journal of water and health. 2006;4(2):271-6.

4. Ranaei A, Mazlum M. Incresing consumptionof mineral water (and bottled) based on surveys conducted in the city of Mashad.,Iran.  14th NationalCongress on Environmental Health,  2012 October Yazd. Iran: Yazd University of Medical sciences. Yazd. Iran.; 2011. p. 210-22 (in persian).

5. Malwina D, Zaneta P, Jacek N. The role of heterotrophic plate count bacteria in bottledwater quality assessment. Food Control. 2016;61:188-95.

6. Rosenberg FA. The microbiology of bottld water. Clinical Microbiology Newsleter. 2003;25(6):41-4.

7. Zeenat A, Hatha A, Viola L, Vipra K. Bacteriological quality and risk assessment of the imported and domesticbottle mineral water sold in Fiji. Journal of water and health. 2009;7(4):642-9.

8.Falcone-Dias M, Farache-Filho A. Quantiatie variationsin heterotrophic plate count and in the presence of indicator microorganisms in bottld mineral water. Food Control. 2013.

9. Falcone-Dias MF, Vaz-Moreira I, Manaia CM. Bottle mineral water as a potentialsource of antibiotiresistant bacteria. Water research. 2012;46(11):3612-22.

10. El-Salam A, Al-Ghitany E, Kassem M. Quality of BottledWater Brands in Egypt Part II: Biological Water Examination.J Egypt Public Health Assoc. 2008;83:468-86.

11. Hoseiny A, Bazrafshan E, Moin H, Saravani R, Metanat T, Miri N, et al. Investiationof microbial and chemical quality in mineral and boteled drinking water during 2010-2011 in Sistan and Baluchitan province, Iran 14th NationalCongress on Environmental Health, 2012 October Yazd. Iran: Yazd University of Medical sciences. Yazd. Iran.; 2011. p. 273-81 (in persian).

12. Molaei Aghaei E, Alimohammadi M, Jahed GRG, A, Abedi T. Investiationof the growth and survival of psedomonas Aeromonas in bottledwater at the various situation. 14th NationalCongress on Environmental Health, 2012 October Yazd. Iran: Yazd University of Medical sciences. Yazd. Iran.; 2011. p. 253-8 (in persian).

13. APHA., AWWA., WEF. Standard methods for the examination of water and wastewater. 22 ed. Washington.D.C: American public health association 2012.

14. Allen MJ, Edberg SC, Reasoner DJ. Heterotrophic plate count bacteria—what is their signifiance in drinking water? InternationalJournal of Food Microbiology. 2004;92(3):265-74.

15. Bartram J, Cotruvo J, Exner M, Fricker C, Glasmacher A. Heterotrophic plate count measurement in drinking water safety management: Report of an Expert Meetin Geneva, 24–25 April 2002. InternationalJournal of Food Microbiology. 2004;92(3):241-7.

16. Chowdhury S. Heterotrophic bacteria in drinking water distributionsystem: a review. Environmental monitoring and assessment. 2012;184(10):6087-137.

89            

17. Venieri D, Vantarakis, A., Komninou, G., Papapetropoulou,

M. Microbiological evaluationof bottlednon-carbonated (“still”)water from domesticbrands in Greece. Internationa journal of food microbiology. 2006;107(1):68-72.

18. ISIRI  IoSaIRoI. Drinking water - Microbiological specifiationsIran: Institue of Standards and Industrial Research of Iran; 2007.

19. WHO. Guidelines for Drinking-water Quality: First Addendum to Third Edition Volume 1, Recommendations World Health Organization; 2006

20. Stin SW, Pepper IL, Gerba CP. Contributionof drinking water to the weekly intake of heterotrophic bacteria from diet in the United States. Water Research. 2005;39(1):25763.

21. Moazeni M, Atefi M., Ebrahimi, A., Razmjoo, P., Vahid Dastjerdi, M. Evaluationof Chemical and Microbiological Quality in 21 Brands of Iranian BottledDrinking Waters in 2012: A Comparison Study on Label and Real Contents. Journal of environmental and public health. 2013;2013.

22. Gerba CP. Indicator microorganisms. Environmental microbiology. 2000:491-503.

23. Jahed Khaniki GR, Zarei, A., Kamkar, A., Fazlzadeh, Davil, M., Ghderpouri, M., Zarei, A. Bacteriological evaluationof
bottld water from domesticbrands in Tehran markets, Iran. World Applied Sciences Journal. 2010.

24. Mosaferi M, shakerkhatibiM, Mehri Badloo A. Heterotrophic bacteria in drinking water in Tabriz, Iran. Journal of School of Public Health And Institue of Public Health Researches 2011;. 2011;8(4):83-92 (in persian).

25. Pavlov D, De Wet C, Grabow W, Ehlers M. Potentiall pathogenic features of heterotrophic plate count bacteria isolated from treated and untreated drinking water. InternationalJournal of Food Microbiology. 2004;92(3):275-87.

26. Leclerc H, Moreau A. Microbiological safety of natural mineral water. FEMS Microbiology Reviews. 2002;26(2):207-22.

27. Nsanze H, Babarinde, Z., Al Kohaly, H. Microbiological quality of bottleddrinking water in the UAE and the efect of storage at diferent temperatures. Environment international. 1999;25(1):53-7

28. Posnick LM, Kim H. Bottledwater regulationand the FDA. Food Safety Magazine. 2002.

29. Oterholt E, Charnock C. Microbial quality and nutritiona aspects of Norwegian brand waters. Internationaljournal of food microbiology. 2011;144(3):455-63.