کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب مناسب‌ترین فرآیند تصفیه فاضلاب برای مناطق روستایی (مطالعه موردی روستای سلیمانی- فیروزه)

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آب و فاضلاب، موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی ، گرگان ، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

3 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیارگروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.

5 کارشناس ارشد محیط زیست، شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، مشهد، ایران.

چکیده

زمینه‌و‌هدف: تصمیم‌گیری در مسائل مهندسی محیط زیست به‌خاطر وجود عوامل فنی، زیست - ‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی بسیار کار پیچیده‌ای است و پیدا‌ کردن مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار، یکی از دغدغه‌های پژوهشگران بوده ‌است. استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، به‌طور گسترده‌ای به منظور انتخاب مهم‌ترین متغیرها در بهینه‌سازی روش‌های مختلف تصفیه فاضلاب رو به افزایش است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی متغیرهای تأثیرگذار با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و انتخاب بهترین روش تصفیه فاضلاب (روستای سلیمانی) انجام شد.
روش‌کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی با رویکرد کاربردی در سال 1394 در روستای سلیمانی از توابع شهرستان فیروزه در استان خراسان رضوی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین گزینه برتر انجام شد. این روش با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا پس از در ‌نظر گرفتن عوامل مؤثر و متأثر، 3 معیار و 15 زیرمعیار انتخاب و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، فرآیندهای تصفیه فاضلاب شامل لجن فعال، دیسک‌های بیولوژیکی چرخان، هوادهی با بستر گسترده و وتلند زیرسطحی اولویت‌بندی شد.
یافته‌ها: نتایج وزن‌‌دهی در روش‌های وتلند، دیسک‌های بیولوژیکی چرخان، هوادهی با بستر گسترده و لجن فعال به‌ترتیب 0/36، 0/28، 0/2 و 0/15 به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری: در حال حاضر برای مناطق روستایی معیارها و محدودیت‌های اقتصادی، بیشترین تأثیر را بر روی تصمیم‌گیری نهایی دارند. از میان گزینه‌های مورد بررسی، روش وتلند زیرسطحی مناسب‌ترین روش تصفیه فاضلاب برای منطقه می‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on application of analytic hierarchy process in selecting the most appropriate wastewater treatment for rural areas (Case Study Soleimani Village - Firoozeh)

نویسندگان [English]

 • B. Heidari 1
 • M.H Mehdi Nejad 2
 • A.A. Najafpour 3
 • A. Zafarzadeh 4
 • H. Elahi 5
1 M.Sc. of Water and Wastewater Engineering,. Institute of Higher Education Lamei Gorgani, Gorgan, Iran.
2 Associate Professor Department of Environmental Health Engineering, Environmental Health Research Centre, Faculty of Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
3 Associate Professor Department of Environmental Health Engineering, Health Sciences Research Center, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor Department of Environmental Health Engineering, Environmental Health Research Centre, Faculty of Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran.
5 M.Sc. of Environmental Engineering, Khorasan Razavi Rural Water &Wastewater Company, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Background & Objective: The issues of environmental engineering , due to its technical , environmental, social and economic factors are  complicated. So, it is difficult to determine which variables are more effective. The purpose of this study was to investigate the effective variables by using AHP and choose the best method of wastewater treatment (Soleimani Village).

Materials & Methods: This is a descriptive study with applying approach. By using AHP is the preferred choices were determined. This method was evaluated by using software Expert Choice. In this regard, after considering the factors affecting or affected by, 3 criteria and 15 sub-criteria, and then the analytic hierarchy process were used. Then, the wastewater treatment processes were prioritized. The processes are constructed wetland systems, rotating biological discs, extended aeration with floating Media and activated sludge. They were based on technical criteria, economic, efficient of treatment process, sub- criteria, weighting and prioritization.

Results:The results showed that weight scores of constructed wetland, rotary biological disc, extended aeration with floating Media and activated sludge were 0.36, 0.28, 0.2 and 0.15, respectively. Therefore, the treatment of choice in rural areas was constructed wetland treatment.

Conclusions: The results show economic criteria are more effective to make the final decision. By the way, the technical criteria were also considered (e.g., ease of operation and construction, etc.) It can be concluded that the wetland method is the best alternative for Soleimani village.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Analytic hierarchy process
 • wastewater treatment
 • ruralareas
 1. Karimi A,Mehrdadi N,Hashemian SJ,Bidhendi GN,Tavakoli R. Selection of optimal WasteWater Treatment process using AHP method. Journal of Water and WasteWater.2000;4.
 2. Nasiri A,Mortazavi H. The Process of selecting progects for village wastewater treatment Amirabad Kaftar. Tehran University.2012.
 3. Rossman LA. Synthesis of waste treatment system by implicit enumeration. Journal of Water Pollution Control Fedration.1980:148-60.
 4. Ellis KV, Tang SL. Wastewater treatment optimization model for developing world. I: Model development. Journal of Environmental Engineering. 1991;117(4):501-18.
 5. Tang SL, Ellis KV. Wastewater treatment optimization model for developing world. I: Model development. Journal of Environmental Engineering. 1994;120(3):610-24.
 6. Zeng G, Jiang R, Huang G, Xu M, Li i. optimization of  Wastewater treatment alternative selection by hierarchy grey relational analysis Journal of environmental management.2007;82(2):250-9.
 7. Dabaghian MR, Hashemi H, Ebady T. Technical, economic and environmental assessment methods for waste water treatment in electroplating industries using AHP method. Environmental Science and Technology.1999.
 8. Karimi A,Mehrdadi N,Hashemian SJ,Nabi-Bidhendi GN,Tavakoli moghadam R. Using of the fuzzy Topsis and fuzzy AHP methods for wastewater treatment process selection. International journal of academic research.2011;3(1):737-45.
 9. Hadipour A, Rajaee T, Hadipour V, Seidirad S. Multi-criteria decision-making model for wastewater reuse application: a case study from Iran. Desalination and Water Treatment. 2015:1-8.
 10. Bottero M, Comono E, Riggio V. Application of the analytic hierarchy process and the analytic network process for the assessment of different wastewater treatment Systems. Environmental Modelling and Software.2011;26(10):1211-24.
 11. Techobanglous G, Burton FL, Stensel HD. Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, Reuse. Metcalf and Eddy,Inc.1998.
 12. EPA, Development OoRa. Design Manual: Constructed Wetlands and Aquatic Plant Systems for Municipal Wastewater Treatment. Available at :http://www.epa. gov/owow/wetlands/pdf/designpdf.1988.
 13. . Hajkwicz S, Young M, Macdonald DH, Supporting decision: understanding natural resource management assessment techniques.2000.
 14. Saaty TL.The analytic hierarchy process: planning, priority setting, resources allocation. New York: McGraw Hill.1980
 15. Asghsrpour MJ. Multi Criteria Decision Making. Tehran: Tehran University Press.1390.[Persain].
 16. Saaty TL. Decision Making for leaders: the analytic hierarchy process for decisions in a complex world. RWS publication.1999.
 17. Keeny RL,Raiffa H. Decission with multiple objective: preferences and value trade-offs. Cambridge university press.1993.
 18. Erwin  RM, Miller J, Reese JG. Polar Island Environmental Restoration Project: Challenge in water bird restoration on an Island in Chesapeake Bay. Ecological Restoration. 2007;25(4):256-62.
 19. Dey PK, Ramcharan EK. Analytical hierarchy process helps select site for limestone quarry expansion in Barbados. Journal of environmental management.2008;88(4):1384-95.
 20. Ouyang X, Guo F, Shan D, Yu H, Wang J. Development of the integrated fuzzy analytical hierarchy process with multidimensional scaling in selection of natural wastewater treatment alternative Ecological Engineering.2015:74:438-47.
 21. Alipoor MR, Alidadi H, Najafpoor AA, Peiravi R, Rahmatiyar H. The Evaluation of the Performance of Stabilization Ponds in the wastewater Treatment Plant of Olang Mashhad,2011-2012. Journal of Research in Environmental Health.2015;1(1):60-8.