بررسی تأثیر میدان‌های مغناطیسی بر میکروارگانیسم‌های موجود در آب

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

2 دانش آموخته کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

3 استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

4 استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

5 مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

6 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: استفاده از وسایل الکتریکی در محیط زندگی و حتی محل کار، امروزه جزء تفکیک‌ناپذیر زندگی است. بررسی تأثیر میدان‌های مغناطیسی ناشی از این وسایل بر میکروارگانیسم‌ها مدت‌هاست که توجه دانشمندان سراسر جهان را به خود معطوف داشته است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر میدان مغناطیسی بر میکروب‌های موجود در آب انجام شد.
روش کار: در این مطالعه تجربی که در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد، با استفاده از دو سلونوئیددارای 250 دور سیم پیچ استاندارد که به یک منبع تغذیه برق متصل شده بود، میدان مغناطیسی مورد نظر (در شدت‌های 100، 200 و 300 میلی تسلا) ایجاد شد. تأثیر میدان مغناطیسی تولید شده در شرایط آزمایشگاهی بر دمای آب، pH، کدورت، کل کلیفرم‌‍‌ها، کلیفرم‌های گرماپای و شمارش بشقابی باکتری‌های هتروتروف نمونه‌های آب قرار داده شده در این میدان‌ها و همچنین تأثیر گذشت زمان (10، 20، 30، 40 و50 دقیقه) بر نمونه‌های شاهد و مورد، بررسی شد.
یافته ‌ها: در این مطالعه اعمال میدان‌های مغناطیسی بر نمونه‌ها به طور معنی‌داری باعث رشد کل کلیفرم‌ها، کلیفرم‌های گرماپای و شمارش بشقابی باکتری‌های هتروتروف نسبت به نمونه‌های شاهد شد و این تأثیر در شدت 100 میلی‌تسلا در اکثر نمونه‌ها بالاتر بود. همچنین افزایش جزئی در دما، pH و کدورت نمونه‌های تحت تأثیر میدان مغناطیسی ایجاد ‌شد.
نتیجه گیری: میدان‌های مغناطیسی باعث افزایش کل کلیفرم‌ها، کلیفرم‌های گرماپای و شمارش بشقابی باکتری‌های هتروتروف نمونه‌های آب می‌شود. همچنین نتایج مطالعه حاضر تأثیر میدان‌های مذکور بر دما، pH و کدورت آب را تأیید نمی نماید و باعث افزایش جزئی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the Effect of Magnetic fields on Microorganisms existing in Water

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Samarghandi 1
 • Ramin Khoshniyat 2
 • Ali Reza Rahmani 3
 • Ghodratollah Roshanaei 4
 • Ali Poormohammadi 5
 • Keyvan Saedpanah 6
1 Associate Professor, Hamadan University of Medical Sciences and Health Services, Department of Environmental Health and Health Sciences Research Center, Hamadan, Iran
2 M.Sc. in Environmental Health, Hamadan University of Medical Sciences and Health Services, Department of Environmental Health and Health Sciences Research Center, Hamadan, Iran
3 Professor of Environmental Health Engineering, Faculty of Health & Research Center for Health,Hamadan University of Medical Sciences
4 Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan
5 Social Development & Health Promotion Research Center, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
6 (MCs), student, In Occupational Health Engineering, Hamadan University of Medical Sciences, Iran.
چکیده [English]

Introduction & Objective: Nowadays, the electronic devices are being used in our living environments and workplaces. The effect of magnetic fields from electronic devices on the microorganism has been taken into special consideration. The aim of this study was to examine the effect of magnetic fields on the microorganism exiting in water.

Material & Methods: In this study  two solenoid with 250 standard coil  connected to a power source were used. So, a magnetic field (intensity of 100,200 and 300 mT) was created. The effect of magnetic fields was investigated in laboratory condition on temperature, pH, turbidity, total coliforms, focal coliforms and heterotrophic bacteria plate count of water samples. Also the effect of the time passed (10,20,30,40 and 50 mintues) on the cases and control samples was surveyed.
 
Results:Results showed that the use of magnetic fields cause a significant increase in MPN/100 ml, coliform, total coliform and heterotrophic bacteria plate count in experimental samples in comparison  with the control samples. Also, in most samples, this increase was more effective in 100 mT.  According to the results, a slight increase was observed in temperature, pH and turbidity of samples under the influence of applied magnetic field.

Conclusion: The main results obtained in this study indicated that the magnetic fields lead to an increase inMPN/100 ml, coliform, total coliform and heterotrophic bacteria plate count. In contrast, the results did not confirm the effect of magnetic fields on temperature, pH and turbidity of the water solution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Microorganisms
 • water
 • Magnetic Fields
 • reproduce
 1. Lennart Hardell, Cindy Sage. Biological effects from electromagnetic field exposure and public exposure standards. Biomedicine & Pharmacotherapy 2008; 62: 104-109.
 2. Goodman R, Chizmadzhev Y, Shirley-Henderson A. Electromagnetic fields and Cells, J Cell Biol 1993; 51:436-441.
 3. Fojt L, Strasak L, Vetteral V, Smarda J .Comparison of the Low – frequenecy magentic field effects on bacteria Escherichia coli, Leclerica adecarboxylata and Staphylococcus aureus. Bioelectrochemistry 2004; 63:  337 – 341.  
 4. International Commission on-Non Ionizing Radiation Protection,Guidelines for limiting exposure to time varying , electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz) 20 – 92.
 5. National Institute of environmental Health sciences, National Institutes of Health, NIEHS report on health effect from exposure to power- line frequency electric and magnetic field, NIH Publication 1999; 99-4493.
 6.  Hones I, Pospischil A, Berg H. Electrostimulation of proliferation of the denitrifying bacterium. Bioelectrochemistry and Bioengergetics 44 (1998) 275 – 277.
 7. fojt L,Strasak L, Vetteral V, Smarda J .Comparison of the Low – frequenecy magentic field effects on bacteria Escherichia coli, Leclerica adecarboxylata and Staphylococcus aureus. Bioelectrochemistry 2004; 63: 337 – 341. 
 8. Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. 20th ed. American Public Health Association, Washington, DC, 2002.
 9. Cai R, Yang H, He J, Zhu W. The effects of magnetic water molecular hydrogen bonds. J. Mol. Struc 2009; 938: 15-19.
 10. Tariq N. Musa, Ebaa A. Hamoshi. The Effect of Magnetic Field on The Solubility of NaCl and CaCl2.2H2O at Different Temperature and pH Values. Basrah J. Agric. Sci 2012, 25(1): 19-26.
 11. Costato M., Majin G, Venturelli T, Bolognani, L, Lecture. International Congress of EBEA, Brussels. 1992.
 12. Boleslaw G. Influence of constant magnetic field on certain physiochemical properties of water. Bioelectromagnetics 1985; 169-175.
 13. Xu Y.B, Duan X.J, Yan J.N. Influence of magnetic field on activity of given anaerobic sludge. 2009; 20 (19):   875-883.
 14. Strašák, L, Vetterl V, Šmarda J. Effect of Low frequency magnetic field on bacteria Escherichia coli. Bioelectrochemistry 2004; 63 (1 – 2): 337 – 41.
 15. E Aarholt, EA filinn and CW Smith, Dept.of Electrical Engng Univ.of Salford,UK Effects of low – frequency magnetic field on bacterial growth rate.1981, 26.
 16. West R.W, Hinson W.G, Lyle D .B, Swicord M .L. Enhancement of anchorage-independent growth in JB6 cells exposed to 60 Hertz magnetic fields. Bioelectrochem. Bioenerg 1994; 34 39 – 43.
 17. Nascimento L.F, Botura Jr, G, Mota R.P. Glucose consume and Growth of E.coli under electromagnetic field.  . Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 2003; 65 – 67.