بررسی تصفیه شیرابه پسماندهای شهری به‌وسیله فرایند الکتروشیمیایی

نوع مقاله: Research Paper

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 دکترای مهندسی بهداشت محیط، استادیار دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات غلات، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

3 دکترای مهندسی بهداشت محیط، دانشیار دانشکده بهداشت، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران

چکیده

 زمینه و هدف: شیرابه زمین‌های دفن پسماند شهری، یکی از مشکلات مهم محیط‌زیستی است. انعقاد الکتریکی ازجمله روش‌هایی است که برای تصفیه شیرابه به آن توجه می‌شو‌د. هدف از این مطالعه، تصفیه پذیری شیرابه محل دفن پسماند به روش الکتروشیمیایی با استفاده از الکترودهای پلاتین و گرافیت در مقیاس آزمایشگاهی بوده است
روش کار: در این مطالعه، تجهیزات مربوط به راکتور الکتروشیمیایی شامل الکترودآندصفحه‌ای از جنس پلاتین تجاری و کاتد از جنس گرافیت به کار رفته است. درصد حذف کروم و مواد آلی در گستره شدت جریان الکتریکی، 1،2، 3 و 4 آمپر و زمان واکنش 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 ساعت تعیین مقدار شد.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش زمان سبب افزایش حذف COD و BOD و کروم می‌شود؛ همچنین، میزان تجزیه‌پذیری نیز افزایش می‌یابد. با افزایش میزان شدت جریان الکتریکی، زمان مورد نیاز برای رسیدن به راندمان‌های حذف مشابه کاهش می‌یابد و با کم شدن میزان شدت جریان الکتریکی، زمان مورد نیاز افزایش می‌یابد.
نتیجه‌گیری: فرایند الکتروشیمیایی به‌عنوان فرایند پیش‌تصفیه می‌تواند سبب حذف مواد آلی، فلزات سنگین، کاهش بار آلی و افزایش تجزیه‌پذیری فاضلاب شود. همچنین، می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای مؤثر برای تصفیه مؤثر فاضلاب‌ها، جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست، منابع آب و حفاظت از آنها مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the leachate treatment by using electrochemical process

نویسندگان [English]

 • Elahe Rezaie 1
 • Mahdi Sadeghi 2
 • Ghodratollah Shams Khoramabadi 3
1 MSc Student of Environmental Engineering, Environmental Health Research Center,School of Health, Lorstan University of Medical Sciences, Khoramabad, Iran.
2 Assistant professor of Environmental Health Engineering, Cereal Health Research Center, School of Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
3 Associated professor of Environmental Health Engineering, School of Health, Lorstan University of Medical Sciences, Khoramabad, Iran
چکیده [English]

Background and objective: One of the major environmental problems of municipal landfill is leachate. Electrochemical methods are considered for the treatment of leachate. This study aimed at the treatment of landfill leachate electrochemical method using a platinum electrode and graphite based on a laboratory scale.

Materials & Methods: In this study, the equipment for electrochemical reactor included an anode electrode made of platinum and a cathode electrode made of graphite. Chromium and organic matter removal percentage in the electric current density range of 1, 2, 3, 4 A and reaction time of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 hours were surveyed.

Results: The results showed that electrical coagulation process can increase removal of organic matter and heavy metals and by increasing the time the removal of COD and BOD and chromium will increase. Meanwhile, the rate of degradation wills elevates. By increasing the intensity of electric current, the time required to achieve the same removal efficiency is reduced and by reducing the amount of electrical current, the required time increases.

Conclusion:The results indicated that electrochemical process, by using a platinum electrode and graphite is a method for treating wastewater containing heavy metals, BOD and COD .Elerochemical process as a pre-treatment process can remove organic matters, heavy metals. It also reduces the organic load and increases the degradation of sewage. The method can be used as an effective option for the treatment of sewage, prevention of environmental pollution, and protection of water supplies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Solid waste
 • Leachate
 • Electrochemical process
 • Chromium
 • Organic Matter
 1. Cho SP, Hong SC, Hong SI. Study of the end point of photocatalytic degradation of landfill leachate containing refractory matter. Chemical Engineering Journal. 2002; 98: 245–253.
 2. Yang D, James DE. Electrochemical for-oxidation landfill leachate treatment. Waste Management. 2007; 27(3):380-88.
 3. Tizaoui C, Bouselmi L, Mansouri L, Ghrabi A. Landfill leachate treatment with ozone and ozone/hydrogen peroxide systems. Journal of Hazardous Materials. 2007; 140: 316–324.
 4. Kurniawan TA, Lo Wh, Chan. GYS. Radicals-catalyzed oxidation reactions for degradation of recalcitrant compounds from landfill leachate. Chemical Engineering Journal. 2006; 125: 35–57.
 5. Ovaisi D, Saboor MR, Hosseini M, Performance anaerobic reactors UASB for treatment of Tehran Kahrizak landfill leachate, 9 th National Congress of Iranian Environmental health; 2006 October 28-30; Esfahan, Iran;2006. [Persian].
 6. Derakhshan M, Karimi Jashni A,  Govahi S. Comparison of single-stage UASB and two-stage UASB efficiency in the treatment of shiraz  leachate.  3 rd National Congress of  Civil Engineering; 2009 May 11-13; Tabriz, Iran;2009. [Persian].
 7. Zazooli MA,  Parvaresh A,  Movahedian H, Survey of heavy metal concentration in municipal solid wastes leachate of Isfahan city and their reduction methods.  3 rd  National Congress of Iranian Environmental health;2000 October 28-30; Kerman, Iran; 2000; p.267-274.[Persian].
 8. Mohan D, Pitman JR. Activated carbons and low cost adsorbents for remediation of tri and hexavalent chromium from water. Journal of Hazardous Materials. 2006; 137:762-811.
 9. R.Omranimanesh R, Karimijashni A. Treatment of municipal solid waste leachate by coagulationflocculation. 4th National Congress of Civil Engineering; May 6-8 ; Tehran, Iran; 2008 .[Persian].
 10. Riitta H. Kettunen, Rintala JA. Performance of an on-site UASB reactor treating leachate at low temperature. Water Research. 1998;  32(3): 537-546.
 11. Tunturin PJ. Electrochemical treatment of process wastewater containing colloidal particles. International Chemical Engineering. 1996; 16 (2):222-228.
 12. Rahmani A, Samarghandi MR. Electrochemical removal of COD from effluents.  Journal of Water and Wastewater. 2007; 64: 9-20.[Persian].
 13. Akhondi A, Khodadadi A, Ganjidoost H. The Effectiveness of Electrocoagulation Process for the Removal of Cadmium from Water. Journal of Water and Wastewater. 2013;23(2):86-93.[Persian].
 14. Mollah M, Morkovsky P, Gomes J, Kesmez M, Parga J, Cocke D. Fundamentals, present and future perspectives of electrocoagulation. Journal of HazardousMaterials.2004;114: 199-210.
 15.  Holt PK, Barton  GW, Mitchell CA. The future for electrocoagulation as a localiced water treatment technology. Chemosphere. 2006; 23 (2): 355-367.
 16. Janssen LJJ, Koene L. The role of electrochemistry and electrochemical technology in environmental protection. Chemical Engineering. 2002; 85 (2-3): 137-146.
 17. Thaeveemaitree Y, Polprasert C, Seung-Hawan L. Application of electrochemical process for landfill leachate treatment with emphasis on heavy metal and organic removal. Environmental Technology. 2003; 24(9): 1135-1145.
 18. Lyssldes AG, Karlis PK, Mahnken G. Influence of various parameters on the electrochemical treatment of landfill leachates. Chemistry and Materials Science 2003;33(2):155-159.
 19. Farrokhi M, Kouti M, Mousavi G, Takdastan A. The Study on Biodegradability Enhancement of Landfill Leachate by Fenton Oxidation. Iranian Journal of Health and Environment 2009;2(2): 114-123. [Persian].
 20. Deng Y, Englehardt JD. Electrochemical Oxidation for landfill leachate treatment. Journal of Hazardous Materials . 2008; 155: 393- 40.
 21. Panizza M, Dellucchi M, Sires I. Electrochemical process for the treatment of landfill leachate. JournalofApplied Electrochemistry. 2010; 40(10): 1721- 1727.
 1. APHA, AWWA, WPCF, Standard Methods For Examination of Water And Waste Water. 21 th Ed. Washington: American Public Health Association; 2005.
 1. Vik EA, Carlson DA, Eikum AS, Gjessing ET. Electrocoagulation of potable water. Water Research. 1984;18(11): 1355–1360.
 2. Chen X, Chen G, Po L. Separation of pollutants from restaurant wastewater by electrocoagulation.  Separation and Purification Technology. 2000; 19(1-2): 65–76.
 3. Kobya M, Taner Can O, Bayramoglu M. Treatment of textile wastewaters by electrocoagulation using iron and aluminum electrodes. Journal of Hazardous Materials. 2003; 100(1-3): 163–178.
 4. Riyad H, Anbari AL, Albaidani J, Alfatlawi SM, Al-Hamdan TA. Removal of heavy metals from industrial water using electrocoagulation technique, Twelfth International Water Technology Conference; 2008; Alexandria, Egypt IWTC12; 2008 .p 355- 371.
 5. Mahvi AH, Bazrafshan E, Nasseri S. Removal of Cadmium from Industrial Effluents by Electrocoagulation Process Using Aluminum Electrodes. World Applied Sciences Journal. 2006;7(2) : 34-39.[ Persian].
 6. Bazrafshan E, Mahvi AH, Mesdaghinia A. An Investigation on the Use of Electrocoagulation Process in Removal of chromium( Cr + 6) From Aqueous Solution by Aluminum Electrodes. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2008; 18(2):28-34.[ Persian].
 7. Bazrafshan E, Mahvi AH. Application of Electrocoagulation Process in Removal of cadmium From Aqueous Solution by Aluminum Electrodes. Zahedan Journal of Sciences Research in Medical. 2008 ; 9(1):70-61.[ Persian].