بررسی کارایی جاذب آلی کاه و کلش، در جذب گازوئیل از پساب ساختگی (جذب گازوئیل توسط کاه و کلش)

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: مواد نفتی از قبیل نفت خام، گازوئیل و بنزین به عنوان بیشترین مورد مصرفی در دنیا، عمده‌ترین آلوده کننده‌های آب‌ها هستند. سالیانه حدود ده میلیون تن مواد نفتی در دنیا به بیرون ریخته می‌شود. استفاده از روش‌های بهینه و کارآمد برای تصفیه پساب-های حاوی فرآورده‌های نفت( همچون گازوئیل) کاملا ضروری می‌باشد. روش‌های مختلفی برای پاکسازی آلودگی‌های نفتی و مشتقات آن وجود دارد. در این پژوهش، از جاذب کاه و کلش به عنوان جاذب آلی برای حذف آلودگی نفتی از پساب استفاده شد.
مواد و روش‌ها: در ابتدا با استفاده از آنالیز‌‌ FT-IR ترکیب شیمیایی کاه و کلش تعیین شد، سپس آزمایشات جذب به صورت ناپیوسته با استفاده از محلول‌های آزمایشگاهی حاوی گازوئیل انجام گرفت و شرایط بهینه جذب با تغییر فاکتورهای موثر بر جذب که شامل pH، غلظت اولیه آلوده کننده، زمان تماس و مقدار جاذب بر میزان جذب در سطوح مختلف بود، مورد بررسی قرار گرفت و میزان جذب گازوئیل به روش وزنی تعیین شد.
یافته‌ها: بیشترین میزان جذب کاه و کلش در 5=pH مشاهده شد که با دیگر pH ها اختلاف معنی داری داشت(میزان 89/87 درصد جذب؛ 05/0P<) و کمترین درصد جذب در 9=pH دیده شد که اختلاف معنی داری با سایر pHها نداشت(میزان 04/39 درصد جذب؛ 05/0P<). کارایی مقادیر جاذب کاه و کلش در 2 گرم در لیتر با اختلاف معنی داری بیشتر از دیگر مقدار جاذب‌ها بود(میزان 48/51 درصد جذب؛ 05/0P<) و کمترین درصد جذب با اختلاف معنی داری نسبت به سایر مقادیر در 25/۰ گرم در لیتر مشاهده شد(میزان 30/38 درصد؛ 05/0˂P). برازش هم‌دماهای جذب سطحی نشان داد که جذب گازوئیل توسط کاه و کلش با هر دو مدل فروندویچ و لانگمویر به علت داشتن R2 بالا مطابقت داشت(99/0=R2 و 96/0R2=).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the use of straw in removing oil pollution from water (Absorb gasoline by straw

نویسندگان [English]

  • mohammad hadi abolhasani 1
  • niloofar pirestani 2
  • parinaz ahmadi 1
1 islmaic azad university of esfehan
2 islamic azad university of esfehan
چکیده [English]

Background and Aim: Petroleum products such as crude oil, gasoline and gasoline are the most commonly used in the world, the major pollutants of water. About 10 million tons of oil are burnt annually in the world. Therefore, the development of new technologies for the elimination and purification of oil pollution is essential. There are several methods for cleaning up oil pollution and its derivatives. In this research, straw and chalk absorber was used as an organic adsorbent to remove diesel oil from wastewater.
Materials and method: The straw and chalk were firstly determined using the FT-IR analysis. Then the adsorption experiments were performed discontinuously using diesel oil laboratory solutions. Optimum adsorption conditions were obtained by changing the factors affecting adsorption including pH, initial concentration of contaminant, contact time and adsorbent amount on adsorption at different levels, The oil absorption was determined by weighting method. Ultimately, the use of adsorbent for laboratory wastewater was studied.
Results: The highest absorbent efficiency at the time of equilibrium was observed for absorbing oil using straw and chalk absorber in 15 minutes, which did not have a significant difference with other contact times (49.85% absorbance, P<0.05) and the lowest value was observed without a significant difference in 3 minutes (37.19% absorption). The effect of straw absorbent values in 2 g/L was significantly higher than other amount of adsorbents (51.48% absorption, P<0.05) and the lowest percentage of adsorption was significantly different from other values in 0.25 And 0.5 grams per liter (38.30%, P<0.05). The fitting of Isotherm showed that the adsorption of diesel oil by straw and chalk with both Freundwich and Langmuir models were consistent with the high R2 (R2 = 0.99 and R2 = 0.96).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gasolinefrom
  • Wastewater
  • Organic absorber
  • Straw and chalk