بررسی کیفیت شاخه‌های جنوبی رودخانه هلیل‌رود براساس شاخص کیفی آب کانادا (CWQI) و نرم‎افزار Aquachem

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: آب‌های سطحی به ویژه رودخانه‎ها یکی از مهم‎ترین منابع آب هستند که نقش مهمی را تأمین آب مورد نیاز فعالیت‎های مختلف بر عهده دارند و با پایش کیفیت آن‎ها می‎توان در خصوص کاربری آب آن‏ها تصمیم‏گیری کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت آب شاخه‌های جنوبی رودخانه هلیل‌رود بر اساس شاخص کیفی آب کانادا (CWQI) و نرم‎افزار AquaChem انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش مقطعی، از پارامترهای کیفی آب در 3 ایستگاه مختلف شاخه جنوبی رودخانه هلیل‌رود (حسین‌آباد، کناروئیه و کهنگ-شیبانی) طی سال های 1375 تا 1395 استفاده شد. جهت طبقه‌بندی کیفیت آب رودخانه و تعیین تیپ و ویژگی آن به ترتیب از شاخص کیفی آب CWQI نرم‎افزار Aquachem استفاده شد.
یافته‎ها: نتایج نشان داد که شرایط کیفی آب در دو ایستگاه کناروئیه و کهنگ- شیبانی در انواع مختلف مصرف در رتبه عالی و ایستگاه حسین‌آباد برای مصرف شرب در دسته خوب و از نظر آبزی‎پروری در محدوده مرزی و از نظر تفریح، آبیاری و مصرف احشام در رتبه عالی قرار دارند. همچنین تحلیل نمودارهای حاصله از نرم‌افزار Aquachem نشان داد که آب رودخانه ایستگاه حسین‌آباد از نظر شرب در دسته خوب و دو ایستگاه دیگر در دسته عالی قرار دارند.
نتیجه‎گیری: بررسی کیفیت شیمیایی آب در مقطعی از رودخانه هلیل‌رود نشان می‌دهد که از بالا دست به پایین دست از نظر شرب در محدوده عالی و خوب قرار دارد. از نظر کشاورزی نیز در محدوده آب‌هایی با کیفیت عالی می‌باشد و می‌توان برای آبیاری مورد استفاده قرار بگیرد. بر اساس نمودار پایپر تیپ کیفی شیمیایی آب رودخانه در سه ایستگاه مورد مطالعه از نوع کلره سدیک می‌باشد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده انتظار می‎رود این نوع مطالعات اطلاعات ارزشمندی در ارتباط با استفاده منابع آب توسط مردم محلی منطقه مورد مطالعه ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment quality southern branches of Haleil Rood river by Canadian Water Quality Index (CWQI) and Aquachem software

نویسندگان [English]

  • Samira Rahnama
  • ali shahidi
Water Engineering Department, College of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background and purpose: Surface water, especially rivers, are one of the most important water resources that play an important role to supply water requirements of different activities. and we able to make decisions about their application with their quality monitoring. This study was done to evaluate the southern branches of Haleil Rood River quality using Canadian Water Quality Index (CWQI) and Aquachem software.
Materials and Methods: In this cross sectional study, water quality parameters were used in three stations in the southern shaft of the Haleil Rood river (Hossein-Abad, Konarueyeh and Kahang-Sheibani) from 1996 to 2016. To determine the water quality of the river and determine the type and characteristics was used of the water quality index CWQI and Aquachem software
Results: The results showed that water qualitative conditions in the two stations of Konarueyeh and Kahang-Sheibani are in high rank in different types of use. Hossein-Abad Station is in good condition for drinking and in terms of aquaculture in the border range and rank high for recreational activities, irrigation and livestock. Also, the analysis of the graphs obtained from Aquachem software showed that the river water of the Hossein-Abad station was in good order and the two another stations are in excellent condition.
Conclusion: The cross sectional study of the chemical quality of the Haleil Rood river shows that the water river from the upstream to downstream is in excellent condition for drinking water. For agriculture, it is also within the range of high quality water. Based on the Piper diagram, the chemical quality of the river water is at the three stations studied, Sodium-Chloride. In addition based on the results, it is expected to be provided valuable information in connection with the use of water bodies by the local people of the study region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canadian Water Quality Index
  • Haleil Rood river
  • Piper
  • Shouler
  • Water Quality