بررسی کارایی جاذب پوست سخت گردو در حذف نیترات‌ از محلول‌های آبی

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی،‌دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری،‌ایران

2 مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری،‌ایران

3 شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

4 شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، ساری، ایران

5 مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده

مقدمه: غلظت بالای نیترات در آب آشامیدنی برای سلامت مضر است بطوریکه در معده کودکان نیترات به نیتریت احیا شده و بیماری متهموگلوبینما را سبب می‌گردد. بنابراین حذف نیترات آبهای آلوده ضرورت دارد. هدف از این مطالعه تعیین کارایی جاذب پوست سخت گردو در حذف نیترات از محلولهای آبی است.
مواد و روش‌ها: مطالعه بنیادی – کاربردی حاضر در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته انجام گرفته است. ابتدا پوست سخت گردو جمع‌آوری شده و در کوره در دمای 700 درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت سوزانده شد. جادب حاصل پس از خرد نمودن در هاون، با الک 20 و 100 مش دانه‌بندی گردید. تاثیر pH ، زمان تماس، دوز جاذب و غلظت اولیه نیترات بر عملکردجذب مورد بررسی قرار گرفت. غلظت نیترات در طول موج‌های 220 و 275 نانومتر توسط دستگاه اسپکتوفتومتر UV به روش استاندارد متد اندازه‌گیری شد. pHPZC جاذب نیز اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که pH بهینه 9 می‌باشد بطوریکه در pH بالاتر و پائین‌تر از بهینه به ترتیب درصد حذف افزایش و کاهش می‌یابد. راندمان حذف تا زمان تماس تا 120 دقیقه افزایش ولی بعد از 120 دقیقه درصد حذف کاهش یافت. افزایش دوز جاذب و غلظت اولیه‌ی آلاینده به ترتیب سبب افزایش و کاهش راندمان جذب ‌گردید. در شرایط بهینه راندمان حذف نیترات 78 درصد بود.
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که جادب پوست سخت گردو می‌تواند به عنوان یک جاذب ارزان و موثر جهت حذف نیترات مورد استفاده قرار گیرد. فرآیند حذف در محیط قلیایی موثرتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Performance of Walnut Shells Adsorbent in Nitrate Removal from the Aqueous Solutions

نویسندگان [English]

  • sayede samane taheri otaghsara 1
  • Mohammad Ali zazouli 2
  • Mohammad Ali Ebrahimzade 3
  • shahram eslami 4
  • yahya esfandiari 5
1 Student Research Committee, School of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
2 Department of Environmental Health Engineering, Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
3 Pharmaceutical Sciences Research Center, Hemoglobinopathy Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
4 , Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
5 Department of Environmental Health Engineering, Health Sciences Research Center, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
چکیده [English]

Background and purpose: High concentration of nitrate in drinking water can be detrimental to health. It can be reduced to nitrite in children Stomach and lead the methemoglobinemia. Therefore, the removal of nitrate from polluted water is necessary. The purpose of this study is to determine the effectiveness of walnut shell adsorbent in removing nitrates from aqueous solutions.
Materials and methods: This experimental study was conducted in a batch laboratory scale. The walnut shell were collected and burned in the furnace at 700 סC in 1 hours and sieved in 20 -100 mesh. The optimum values of pH, contact time, adsorbent dosage and and the different concentrations of nitrate were experimented in lab scale conditions were determined. The nitrate concentration was measured in wavelength of 220 and 275 nm by spectrophotometer. Also pHpzc of absorbent have been evaluated.
Results: The results showed that optimum pH was 9 so that by increasing and decreasing optimum pH, removal efficiency increase and decrease. The removal efficiency Increased until 120 minutes, but after 120 minutes the percentage of removal was reduced Increasing of adsorbent dosage and the different concentrations of nitrate cause the increase and decrease of adsorbtion respectively. At optimal conditions, nitrate removal efficiency was 78%
Conclusion: The result of the present study shows that walnut shell can be used as an effective and cheap adsorbent for nitrate removal and the process is more efficient at Alkaline pH .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrate
  • walnut shell ash
  • adsorption
  • Absorbent