بررسی پایش بیولوژیکی غلظت فلزات سنگین در کلان شهر اراک

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه اراک- اراک

2 گروه محیط زیست- دانشگاه اراک

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: استفاده از گیاهان جهت پایش آلودگی­ها، روشی مناسب است و در همین راستا زیست­ردیابی، یکی از راه­های ارزان و ساده بررسی کیفیت هوا و خاک است. با توجه به مشکل آلودگی فلزاتی مانند کروم، کادمیم، نیکل و سرب در شهر صنعتی اراک که توسط محققان گزارش شده است، به احتمال زیاد جذب بالای این آلاینده­ها توسط گیاهان فضای سبز موجود وجود خواهد داشت، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آلودگی­ فلزات سنگین در اندام‌های درختان توت در مناطق مختلف شهر اراک انجام گرفت.
مواد و روش­ها: میزان 13 عنصر در اندام‌های میوه و برگ گونه­های درختان توت مجنون و توت سفید کشت شده در فضاهای سبز سطح شهر اراک با سه تکرار اندازه­گیری شد. نقشه توزیع میزان غلظت فلزات سنگین به تفکیک میوه و برگ در هر گونه جداگانه و با استفاده از روش درون‌یابی عکس فاصله در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی به­دست آمد.
یافته­ها: بر اساس مقایسه حد مجاز فلزات در محصولات خوراکی­ و میزان فلزات موجود در میوه درختان توت مناطق اراک مشاهده شد، میوه توت از جنبه آلودگی به فلزات آلومینیوم (29 میلی­گرم در لیتر)، کادمیوم (0/66 میلی­گرم در لیتر) و سرب (1/3 میلی­گرم در لیتر) بالا و در حد غیرمجاز بود. نقشه­های پهنه­بندی آلودگی­های فلزی نشان داد که توزیع اغلب آلودگی­های فلزی در خارج از محدوده مناطق صنعتی عمده است و تجمع بیشتر در مناطق مرکزی وجود داشت. احتمالاً پراکندگی ذرات دارای فلزات سنگین از طریق باد از محل کارخانجات صنعتی، دلیل افزایش غلظت فلزات در این مناطق بوده است.
نتیجه­گیری: با توجه به آلودگی میوه­های درختان توت به فلزات سنگین، هشدار جدی نسبت به مصرف خوراکی این میوه به­ویژه در شهر اراک وجود دارد.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
کلید واژه­ها: آلودگی فلزی، انباشت، توت، میوه خوراکی
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Bioaccumulation of Heavy Metals Concentration in Arak Metropolitan

نویسندگان [English]

  • Mina Taghizadeh 1
  • Mina Taghizadeh 2
1 Dep horticulture- Arak university
2 Arak university
چکیده [English]

Background and purpose: Using plants to monitor contamination is a suitable method. In this regard, biomonitoring is one of the inexpensive and easy ways to evaluate the quality of air and soil. Considering the problem of contamination of metals such as chromium, cadmium, nickel and lead in the industrial city of Arak, which is reported by researchers, it is likely that these pollutants will be highly absorbed by existing greenhouse plants. Therefore in this study, the amount of heavy metals contamination in mulberry trees (Morus alba) was investigated in different site of the Arak city during the months of May to June 2012.
Materials and methods: The amount of 13 elements was measured in the fruit and leaf organs of the Morus alba var. pendula and Morus alba with three replications in the landscapes of the Arak city. The map of distribution of heavy metals concentration in fruit and leaf separately in each individual case was carried out using Inverse Distance Weighted method in GIS environment.
Results: Based on the comparison of the limitations of metals in food products and the amount of metals found in fruits of berry trees in Arak areas, the berries were high and unauthorized due to contamination of aluminum (29 mg l-1), cadmium (0.66 mg l-1) and lead (1.3 mg l-1). Metal pollution contamination mapping showed that the distribution of most metal contaminants is outside the industrial zone and there is more accumulation in the central regions. Probably, the dispersion of heavy metal particles from industrial sites has led to an increase in the concentration of metals in these areas.
Conclusion: Therefore, due to the contamination of the mulberry fruit of these heavy metals, there is a serious warning about the consumption of this fruit, especially in the city of Arak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accumulation
  • Edible Fruit
  • Metal pollution
  • Mulberry
1.         Wilding L, Bouma J, Goss DW. Impact of spatial variability on interpretive modeling. Quantitative modeling of soil forming processes. 1994 (quantitativemod):61-75.

2.         Hu S, Duan X, Shen M, Blaha U, Roesler W, Yan H, et al. Magnetic response to atmospheric heavy metal pollution recorded by dust-loaded leaves in Shougang industrial area, western Beijing. Chinese Science Bulletin. 2008;53(10):1555-64.

3.         Ata Abadi M HM, Najafi P. Biomonitoring of Heavy Metals by Growth Plants in Mobarakeh Steel Industrial Zone, Isfahan.. Journal of Environmental Studies thirty-fifth year. 2009;35(52):83-92(in Persian)

4.         Goodman GT, Roberts T. Plants and soils as indicators of metals in the air. Nature. 1971;231(5301):287.

5.         Korori SAA VK, Shabestani S, Shirvany A, Matinizadeh M. A 25-year Monitoring of the Air Pollution Depicted by Plane Tree Species in Tehran. Engineering and Technology. 2010;69:186-89.

6.         Asakare H. Application of Kriging Method in Precipitation Intervention, Case Study: Interpretation of Precipitation, 26/12/1376 in Iran. Earth. Geography and Development Journal. 1999;12: 24-42 (in Persian).

7.         Amini M, Forghani A. Short technical report; evaluation of ni pollution in leaf of plantain (Platanus orientalis) and soil in rasht city area. Journal of Soil Management and Sustainable Production. 2015;5(1):(in Persian).

8.         Samani Majd S TA, Afioni M. Contamination of Urban Riverside to Lead and Cadmium. Journal of Environmental Studies. 2007;10(3):1-10(in Persian).

9.                    Sheikh Mmoghadasi Z. Geostatistic assessment of cadmium, nickel and lead in soils of

     Guilan province. 2008. A thesis submitted for the degree of Ms.c. in Faculty of         Agriculture, Guilan University; Iran(in Persian)

10.       Khadem Haghighat M GJ. Distribution of lead in Plane leaves relative to the centers of traffic in different parts of Tehran. Jahad University Press. 1985;101 (in Persian).

11.       Mullah Shahi M AMH, Hosseini S M, et al. The zoning of Tehran's air pollution to heavy metals using berry leaves. Geography and environmental hazards. 2013{persian};7:69-84.

12.  Arak. Available at: URL: https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9. 25 May, 2019.

13.       Brainina K SZ, Yu N, Belysheva GM, Inzhevatova OV, Kolyadina LI et al. Determination of heavy metals in wines by anodic stripping voltametery with thick-film modified electrode. Analytica Chemical Acta. 2004;514:227-34.

14.       Chaoyang W, Cheng W, Linsheng Y. Characterizing spatial distribution and sources of heavy metals in the soils from mining-smelting activities in Shuikoushan, Hunan Province, China. Journal of Environmental Sciences. 2009;21(9):1230-36.

15.   Amini F, Fatah Ravandi N, Askari M. Anatomical Study of the Air Pollution Effect on Robinia  pseudoacacia and Ailanthus altisima leaves near to Iran Aluminum Co. (IRALCO). Journal of Cell & Tissue, 2016; 6(4): 501-511. 

16.   Salari H, Mozafai H, Manoocheri Kalantari K, Torkzadeh M, Naseri F. The Environmental Evaluation of Toxic Metal of Al content changing in Industrial Zones (Case Study: some of industrial zones in Kerman province). Journal of Environmental Science and Technology. 2011;13(1), 21-38.

17.   Molla Shahi M, Ali Mohhamadian H, Hosseini S M, , Feizi V, Riahi Bakhtiari A. Mapping heavy metal pollution in Tehran air using Morus alba tree leaves. Geography and Environmental Hazards, 2014; 2(3). 

18.       Fassihi H HM, Ostad Faraj S. Determination of environmental pollution in terms of oil and heavy metals in Baghereshahr, Tehran. 2017;6(12):125-40(in Persian).

19.       Rafati M, Khorasani N, Moattar F, Shirvany A, Moraghebi F, Hosseinzadeh S. Phytoremediation potential of Populus alba and Morus alba for cadmium, chromuim and nickel absorption from polluted soil. International Journal of Environmental Research. 2011;5(4):961-70.

20.       Nikolova T. Absorption oF pb, Cu, Zn AnD CD tYpE MORUS ALBA L. CuLtivAtED on soiLs ContAminAtED with hEAvY mEtALs. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2015;21(4):747-50.

21.       Salari H. Environmental study of changes in aluminum toxic metal concentration in industrial zones (case study: some industrial regions of Kerman province).. Science and Technology for the Environment. 2011;13(1):(in Persian).

22.       Zarasoundi A RMF, Pourkassab H. Effect of dust phenomenon on the adsorption of heavy metals in three selected plant species and their soil in Ahvaz. Advanced Applied Geology Journal. 2011;2(1):(in Persian).

23.       Sardabi H SSMH, Banej Shafei Sh. Et al. Investigating the ability of several species of eucalyptus to absorb heavy elements and store them in leaves. Scientific and Research Journal of Iranian Forest and Poplar Research. 2013;21(2):375-72

24.       Institute of Standards and Industrial Research of Iran. Human-animal feed-maximum tolerance of heavy metals 2010. 1st:[Available from: http://horticulture.maj.ir/dorsapax/userfiles/file/q105.pdf.

25.       Trumbo P, Yates AA, Schlicker S, Poos M. Dietary reference intakes: vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2001;101(3):294.

26.       SEPA. The limits of pollutants in food. Beijing, China 2005. Available from: http://www.oalib.com/references/8522539.

27.       Evaluation of certain food additives. Seventy-first report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. World Health Organ Tech Rep Ser. 2010 (956):1-80, back cover.

28.       Nations FaAOotU. Codex Alimentations Commission: Procedural Manual. 19th ed. Rome. 2010.