بررسی محیطی اکتوپارازیت‌های رومبومیس اوپیموس(Rodentia: Gerbillinae)؛ مخزن اصلی لیشمانیوز پوستی زئونوتیک در یک کانون هایپراندمیک در منطقه سگزی استان اصفهان

نوع مقاله: Research Paper

نویسندگان

1 گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استادیار ، گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ایران.

3 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 استاد، گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران، ایران

6 استادیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران، ایران

7 استاد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، البرز، ایران

8 کارشناسی ارشد، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

9 کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10 کارشناسی ارشد، گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

11 کارشناس ارشد، ایستگاه تحقیقات سلامت اصفهان، انستیتو ملی تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: این مطالعه از مهر1395 تا مهر1396جهت تعیین فون و پراکندگی اکتوپارازیت‌های مخازن لیشمانیوز جلدی روستایی و در نهایت جهت پیشگیری وکنترل بیماری‌های زئنوتیک احتمالی در منطقه هایپراندمیک سگزی استان اصفهان درآینده انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: جوندگان بوسیله تله‌های زنده‌گیر شرمن و در فصول مختلف صید و سپس در آزمایشگاه با استفاده از کلیدهای معتبر تشخیص صفات مورفولوژیک و نیز اندازه گیری و مقایسه صفات مورفومتریک با نمونه های استاندارد، شناسایی شدند. اکتوپارازیت‌ها از روی جوندگان بیهوش شده با کلروفرم برداشته شد و در الکل 96% اتانول نگهداری و سپس با استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی شدند.
یافته‌ها: در مجموع 92 عددگونه Rhombomys opimus و1 عدد از گونه Nesokia indica صید شدند.50 عدد (88/53%) از 93 عدد جونده،آلوده به اکتوپارازیت بودند و527 عدد اکتوپارازیت‌ از روی آنها جمع آوری شد. در مجموع 9 گونه اکتوپارازیت شناسایی گردید که شامل؛1 گونه از کنه‌ها (19/0% Rhipicephalus sanguineus)،1 گونه از شپش‌ها (19/0% Polyplax spp.)، 5 گونه از کک‌ها؛ (71/75% Xenopsylla nuttalli، 73/8% Echidnophaga oschanini، 95/0% Nosopsyllus ziarus، 95/0% Coptopsylla mesghalii و 19/0% Nosopsyllus turkmenicus turkmenicus) و2 گونه از مایت‌ها (78/7% Dermanyssus sanguineus و31/5% Hirstionyssus sp.) می باشند.
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد که R. opimus به‌وفور در منطقه سگزی یافت می‌شود و کک X. nuttalli بیشترین فراوانی را داشت. به منظور پیشگیری از شیوع بیماری‌های منتقله با جوندگان و ناقلین، بایستی کنترل جمعیت جوندگان، همزمان با کنترل اکتوپارازیت‌ها انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Ectoparasites of Rhombomys opimus (Rodentia: Gerbillinae); the Main Reservoir Host of Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis in a Hyperendemic Foci in Segzi Area, Esfahan Province, Iran

نویسندگان [English]

 • Sahar Azarmi 1
 • Alireza Zahraei Ramazani 2
 • Mehdi Mohebali 3
 • Amir Ahmad Akhavan Akhavan 4
 • Yavar Rassi Rassi 5
 • Mahboubeh Parsaeian 6
 • Alireza Saboori 7
 • Zabiholah Zarei 8
 • Amrollah Azarm 9
 • Rahimeh Abdoli 10
 • Hamid Abdoli 11
1 Department of Medical Entomology and Vector Control, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor , Department of Medical Entomology and Vector Control , Faculty of Health , Tehran University of Medical Sciences , Iran.
3 Department of Medical Parasitology and Mycology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
4 Department of Medical Entomology and Vector Control, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5 Ph. D, Department of Medical Entomology and Vector Control, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
6 Ph. D, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
7 Ph. D, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Alborz, Iran
8 M. Sc, Department of Medical Parasitology and Mycology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
9 M. Sc, School of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
10 M. Sc Student, Department of Medical Entomology and Vector Control, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
11 M. Sc, Esfahan Health Research Station, National Institute of Health Research, Tehran University of Medical Sciences, Esfahan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background and purpose: This study was done from October 2016 to October 2017 to determine funa and distribution of ectoparasites of zoonotic cutaneous leishmaniasis reservoirs to prevent and control of zoonotic diseases in the hyperendemic area (Segzi area), in Esfahan Province in the future.
Materials and methods: Rodents were collected by Sherman's Living Traps during different seasons and were identified by the standard morphological keys and comparison of morphometric characteristics with standard specimens. The collected rodents were anesthetized and ectoparasites were removed and conserved in 96% Alcohol. Then the ectoparasites were identified by the standard keys.
Results: Ninety-two Rhombomys opimus and 1 Nesokia indica were captured. 50 out of 93 rodents (53.88%) were infested by the ectoparasites and a total of 527 ectoparasites were collected from them. The 9 species of identified ectoparasites were included 1 tick (0.19% Rhipicephalus sanguineus), 1 sucking lice (0.19% Polyplax spp.), 5 fleas (75.71% Xenopsylla nuttalli, 8.73% Echidnophaga oschanini, 0.95% Nosopsyllus ziarus, 0.95% Coptopsylla mesghalii and 0.19% Nosopsyllus turkmenicus turkmenicus) and 2 mites (7.78% Dermanyssus sanguineus and 5.31% Hirstionyssus sp.).
Conclusion: The current study showed that R. opimus rats are found in large numbers in Segzi area and the X. nuttalli fleas were the most frequency. It is suggested to prevent the prevalence of vector- and rodent-borne diseases, the population of rodents and their ectoparasites should be controlled at the same time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Ectoparasites"
 • "Esfahan"
 • "Rhombomys opimus"
 • "Segzi"
 • "Zoonotic Cutaneous" Leishmaniasis
 
 

 1. Gratz N. (2006). Vector- and rodent-borne diseases in Europe and North America: distribution, public health burden, and control. New York: Cambridge University Press; 2006. P. 9-250.
 2. Rafique A., Rana SA., Khan HA., Sohail A. Prevalence of some helminths in rodents captured from different city structures including poultry farms and human population of Faisalabad. Pakistan. Pakistan Vet J 2009; 29(3): 141-4. ‏
 3. Gage KL, Ostfeld RS, Olson JG. Nonviral vector-borne zoonoses associated with mammals in the United States. J Mammal 1995; 76(3): 695-715. ‏
 4. Saberi S, Hejazi SH, Jafari R, Bahadoran M, Akbari M, Soleymanifard S, et al. The Cutaneous Leishmaniasis Reservoirs in Northern Baraan Region of Isfahan, Iran. J Isfahan Med Sch 2013; 31(253): 1497-507.
 5. Etemad E. Mammals of Iran, Vol. 1. Rodents and their identification Keys. National Society of Guardianship of Natural Resources and Human Environment, Tehran; 1978. P. 1-225. (Persian)
 6. Khosravani M. The fauna and perspective of rodentia ectoparasites in Iran relying on their roles within public health and veterinary characteristics. J Para Dis 2017; 1-18. ‏
 7. Fasihi-Horandi M. A study on parasites fauna of rodents in the northern Isfahan. [Master thesis]. Iran. Public health school and research institute of public health of Tehran University of Medical Sciences; 1992. (Persian)
 8. Hanafi-Bojd AA, Shahi M, Baghaii M, Shayeghi M, Razmand N, Pakari A. A study on rodent ectoparasites in Bandar Abbas: the main economic southern seaport of Iran. Iran J Enviro Health, Sci Engi 2007; 4(3): 173-6.‏
 9. Telmadarraiy Z, Vatandoost H, Mohammadi S, Akhavan AA, Abai MR, Rafinejad J, et al. Determination of rodent ectoparasite fauna in Sarpole-Zahab district, Kermanshah Province, Iran, 2004-2005. J Arthropod-Borne Dis 2007; 1(1), 58-62.
 10. Asmar M, Piazak N, Karimi Y. Fleas, Identification keys‏ of Fleas of Iran and Introduction-Hosts-Geografic Distribution. Pastor Institute of Iran; 1979. P. 25-54. (Persian)
 11. Mašán P, Fenďa P. Hirstionyssus FONSECA 1948. In: A review of the laelapid mites associated with terrestrial mammals in Slovakia, with a key to the European species (Acari: Mesostigmata: Dermanyssoidea). Bratislava, Slovakia: Slovak Academy of Sciences; 2010. P. 117-164.
 12. Wall RL, Shearer D. Veterinary ectoparasites: biology, pathology and control. 3nd ed. St. Malden: Blackwell Science, John Wiley & Sons; 2008. P. 23-178.
 13. Fritz RF, Pratt HD, Anoplura: Pictoral key to some species on domestic rats in southern United States. [26 screens] Available at: URL: https://www.cdc.gov/nceh/ehs/docs/pictorial_keys/lice-anoplura.pdf. Accessed March 14, 2013.
 14. Földvári G. Studies of ticks (Acari: Ixodidae) and tick-borne pathogens of dogs in Hungary. ‏ [Doctorate Thesis]. Hungary. Veterinary Science School of Szent István University; 2005.
 15. Wilcox BA, Colwell RR. Emerging and reemerging infectious diseases: biocomplexity as an interdisciplinary paradigm. EcoHealth 2005; 2(4): 244-57.
 16. Seyedi-Rashti AM, Nadim A. Epidemiology of cutaneous leishmaniasis in Iran B. Khorasan area part I: The reservoirs. Bulletin de la Societe de pathologie exotique 1970; 5: 10-4.
 17. Jafari R, Dehghani-Tafti AA, Ahrampoush MH, Soleimani H. A fonesthetic study on Rodents in Yazd Province with Emphasis on reservoirs of zoonotic cutaneous Leishmaniasis. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services 2007; 15(4): 59-63. (Persian)
 18. Akhavan AA, Yaghoobi-Ershadi MR, Khamesipour A, Mirhendi H, Alimohammadian MH, Rassi Y, et al. Dynamics of Leishmania infection rates in Rhombomys opimus (Rodentia: Gerbillinae) population of an endemic focus of zoonotic cutaneous leishmaniasis in IranDynamique des taux d’infection à Leishmania chez les populations de Rhombomys opimus (Rodentia: Gerbillinae) dans un foyer endémique de leishmaniose cutanée zoonotique en Iran. Bulletin de la Société de pathologie exotique 2010; 103(2): 84-9. ‏
 19. Nezamzadeh-Azhieh H. A study on The current situation of cutaneous leishmaniasis in hyperendemic area, in the Northern of Isfahan. [Master thesis]. Iran. Public health school of Tehran University of medical sciences; 2017. (Persian)
 20. Mirzaei A, Rouhani S, Parvizi P. Detection and determination of Leishmania parasite in reservoir hosts of Leishmaniasis in Isfahan province using routine laboratory methods and molecular tools. Scientific journal of ilam university of medical sciences 2014; 22(1): 7-15. ‏
 21. Baker AS. Mites and ticks of domestic animals. London: The Stationery Office; 1999. P. 240.
 22.  ‏Rakhshanpour A, Malmasi A, Mohebali M, Nabian S, Mirhendi H, Zarei Z, et al. Transmission of leishmania infantum by rhipicephalus sanguineus (Acari: Ixodidae) in dogs. Iranian journal of parasitology 2017; 12(4): 482-9.
 23. Bitam I, Dittmar K, Parola P, Whiting MF, Raoult D. Fleas and flea-borne diseases. International journal of infectious diseases 2010; 14(8): e667-e76.‏
 24. Pollitzer R. A review of recent literature on plague. Bulletin of the World Health Organization 1960; 23(2-3): 313-400.
 25. Dehghani R, Vazirianzadeh B, Asadi MA, Akbari H, Moravvej SA. Infestation of Rodents (Rodentia: Muridae) Among Houses in Kashan, Central Iran. Pakistan journal of zoology 2012; 44(6): 1721-6. ‏
 26. Tajedin L, Rassi Y, Oshaghi MA, Telmadarraiy Z, Akhavan AA, Abai MR, et al. Study on ectoparasites of Rhombomys opimus, the main reservoir of zoonotic cutaneous Leishmaniasis in endemic foci in Iran. Iranian journal of arthropod-borne diseases 2009; 3(1): 41-5.
 27. Deng GF, Wang DQ, Meng YC. Economic insect fauna of China Fasc 40. Acari: Dermanyssoidea. 1993; 40: 26-50.
 28. Kondo SY, Taylor AD, Chun SS. Elimination of an infestation of rat fur mites (Radfordia ensifera) from a colony of long evans rats, using the micro-dot technique for topical administration of 1% ivermectin. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science 1998; 37(1): 58-61.
 29. Davis JA, Paylor R, McDonald MP, Libbey M, Ligler A, Bryant K, et al. Behavioral effects of ivermectin in mice. Comparative Medicine 1999; 49(3): 288-96.