بررسی مدیریت پسماند در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پاییز 1392

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بهداشت محیط، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: در طی دهه­های اخیر، فعالیت­های انسانی و تغییرات مرتبط با شیوه­های زندگی و الگوی مصرف، منجر به تولید حجم زیادی از انواع مختلفی از پسماندها شده است. بهداشت و درمان، یکی از بخش­هایی است که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را در جهان داشته است. با این حال چنین به نظر می­رسد که بخشی از پسماند­های تولیدی در واحدهای پزشکی که تحت عنوان پسماندهای ویژه یا زائدات کلینیکی نامیده می­شوند، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه مورد توجه جدی قرار نگرفته‌اند. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی مدیریت پسماندهای عفونی و تیز و برنده ‏در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی در پاییز سال 1392 در 12 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. به منظور انجام این پژوهش، ابتدا پرسشنامه‌ای طراحی و اعتباربخشی گردید، سپس با مراجعه حضوری به بیمارستان‌ها، اطلاعات مورد نیاز شامل ( تولید، تفکیک، جمع آوری، ذخیره سازی، بی خطرسازی، حمل و نقل و دفع پسماندهای تولیدی) جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS، ورژن 16 و Excel صورت گرفت.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد در بیمارستان‌های آموزشی شهید بهشتی روزانه 3387kg  زباله عفونی و تیز و برنده تولید می­شود. تمام بیمارستان‌های شهید بهشتی به سیستم بی‌خطرساز غیرسوز مجهز بوده، ولی تنها در 83/3 درصد از بیمارستان­های مورد مطالعه، بی‌خطرسازی صورت می‌گرفت، لذا مقادیری از پسماندهای عفونی بدون طی مراحل بی‌خطرسازی با پسماندهای شهری دفع می­شوند.
نتیجه‌گیری: در مجموع وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان‌های مورد مطالعه تا حدودی مطلوب بود، ولی با توجه به اهمیت موضوع، در برخی موارد نیازمند توجهات بیشتر می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Waste Management in educational hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2013

نویسندگان [English]

 • Mona Tabriziazad 1
 • Anooshiravan Mohseni Band-pay 2
1 1. Msc, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Science Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

ABSTRACT
Background and Objectives: Over the last several decades, huge amounts of different kinds of wastes have been produced by human activities and alterations in man’s lifestyle and consumption patterns. Medical sciences are among the world’s top advanced professional sections. However, it seems that a portion of the produced wastes in medical units called "special wastes" or "clinical wastes", have not been seriously taken into consideration especially in developing countries, This study examined the Waste Management assessment in educational hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
 
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in 12 educational hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in autumn 2013. First, a questionnaire was designed and its validity was approved. Then, the required data including (production, segregation, storage, collection, treating, transportation, and Disposal) was gathered during visits to participating hospitals. Finally, the collected data were analyzed using Microsoft Excel and SPSS version 16.
.
Results:Findings showed that the daily production of infectious and sharps wastes in the studied hospitals generally equaled 3387 kg. All hospitals were equipped with non-incineration systems; however, only 83.3% of them were active. Therefore, some infectious wastes were disposed of along with urban wastes without being sterilized.
Conclusion: Overall, waste management in hospitals was relatively appropriate, but due to the importance of the issue, it needs to pay more attention in some cases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key Words: Waste Management
 • Sharp Waste
 • Infectious Waste
 • Hospital
References

 1. Chaerul M, Tanaka M, Shekdar A. A system dynamicsapproach for hospital waste management. Jouranal of Waste Management. 2008;(2)28: 442-449.
 2. Omrani Gh A. [Hospital wastes management].Tehran:Azad University; 2008. p. 75-85(In Persian)
 3. Gayathri V. Patil, Kamala Pokhrel. Biomedical solid waste management in an Indian hospital: a case study. Waste Management 2005;25 : 592–599.
 4. KatochS. “Biomedical Waste Classification and Prevailing Management Strategies”2007, International Conference on Sustainable Waste Management, Chennai, India, 196-175.
 5. Shojaei S, Tehrani H. [Textbook of preventive and social medicine] Persian. SamatPubli; 3, 2004.
 6. Bigdelou MA. A report on the assessment of hospital waste in Qazvin.Qazvin municipal recycling organization; 1380.
 7. Dehghani M.H, Azam K, Changani F, et al. Assessment of medical waste management in educational hospitals of Tehran university medical sciences, Iran. J Environ Health SciEng 2008; (5)2: 131-136.
 8. Bazrafshan E, Kord Mostafapoor F. [Quantifying the Rate of Hazardous Wastes Production in Sistan and BaluchestanProvince in 2007] Persian. Tabib-e-shargh, journal of Zahedan University of medical sciences and health services 2008; (10)4: 305-314.
 9. World Health Organization (WHO). Health-care Waste Management, policy paper. August2004.Availablefrom:http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/medicalwaste/en/hcwmpolicye.pdf
 10. Environment Protection Training & Research Institute. Bio-medical waste management self-Learning document for Doctors, superintendents and Administrators. 2010.Availablefrom:http://whoindia.org/LinkFiles/Chemical_Safety_Biomedical_waste_management_self_Learning_document_for_Doctors,_superintendents_and_Administrators.pdf
 11. Nadafi K. Comprehensive plan operations Program of Waste Management, 2nd International conference and Exhibition of Waste Management, Recycling, Biomass; 2012 Nov.14-17; Tehran, Iran. p. 48-57.(In Persian)
 12. Parandeh M, Khanjani N,.The Quantity and Quality of Hospital Waste in Kerman Province and an Overview of Hospital Waste Quantities in Iran. World Applied Sciences Journal.2012;(4)17: 473-479.
 13. Aghapour P, Nabizadeh R, Monavari M,Yaghmaeian K, Nouri J. The Analysis of health and environmental statues of using sterilizers in hospital waste (Case stady:Hospitals of Tehran)2010. 14th National Conference on Environmental Health; 2010 Nov ;Yazd, Iran. p. 162-174.(In Persian)
 14. Lahijan zadeh AR, Kabi H,Salimi S,SoltaniS,Yazdani A, Management of medical waste in hospitals in Isfahan.5th National and international conferences on Waste Management; 2011May; Mashhad, Iran. p. 130-141.(In Persian)
 15. Farzadkia M, Gholamy H, EmamJomeah M.M, Kermany M. Study of the hospital solid waste management in 5 hospitals in Tehran city and presentation of improvement approaches.14th National Conference on Environmental Health; 2010 Nov ;Yazd,Iran. p. 179-191.(InPersian)
 16. Falahzadeh A, Dashti MM, Farahzadi M H, Ghadirian D. The Survey of management of hazardous wastes in hospitals of Yazd.14th National Conference on Environmental Health; 2010 Nov ;Yazd, Iran.p.175-192.(In Persian)
 17. Samadnenezhad F, Ibrahimi J, Ebrahim-Zadeh L, majlesi M, Gavanmardi K. Study of the executive management of medical waste in Kurdistan hospitals. 14th National Conference on Environmental Health; 2010 Nov ;Yazd, Iran.p.193-205.(In Persian)
 18. Babaei M, Balvayeh M , Abbasi Moghadam H, Mostafie D. A Survay Fulfillmen to fcriteria and special waste management procedures in Shahid Beheshti University of Medical Sciences Hospitals in 2011. 6th National and international conferences on Waste Management; 2012 May; Mashhad, Iran. p.142-152.(In Persian)
 19. Masoumbeigi H, Karimi-Zarchi AA, Tajic j.Survey of Sharps Wastes Management in One of Tehran super specialty Hospitals.Journal of military medicin.2007;(2)9:31-42. (In Persian)
 20. Farzadkia M., Moradi A., Shah Mohammadi M., Jorfi S. “Hospital waste management status in Iran: a case study in the teaching hospitals of Iran University of Medical Sciences.” Waste Management & Research , 2009;( 4)27: 384–389.
 21. Sawalem M , Selic E, Herbell J. “Hospital waste management in Libya: A case study.” Waste Management. 2008 ;(4)29: 1370–1375.
 22. Majlessi M.The Survey of Hospital waste management status of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2004. Journal of Pajouhandeh. 2006;58:308.(in Persian)
 23.  Patil AD, Shekdar AV. Health-care waste management in India. Journal of Environmental Management.2001;(2)63:211-220.
 24. Abdulla F, Qdais HQ, Rabi A. “Site investigation on medical waste management practices in northern Jordan”. Waste Management.2008;(2)28:450-458.
 25. Da Silva C E , Hoppe A E , Ravanello M M , Mello N. Medical wastes management in the south of Brazil.Waste Management. 2005;(6) 25:600-605.          www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd43/mello.pdf
 26. Yaqub A, Mushtaq N, Asim H, Pervez A, Awais A, Mehmood Khan Z. Generation of Infectious and Non-Infectious Waste in Abbottabad, Pakistan. J. Biol. Environ. SCI. 2009;(7)3:25-29.
 27. Hassan MM, Ahmed Sh A, Anisur Rahman K , Biswas TK, Pattern of medical waste BMC Public Health ,management: existing scenario in Dhaka City, Bangladesh. BMC Public Health2008;(1)8: 36.
 28. Afshar SH, Fattahi A. survey of hospital waste management processes in Ahvaz. 6th  National and international conferences on Waste Management; 2012 May; Mashhad, Iran. p. 132-141.(In Persian)
 29. Khazaee M, Dehnavieh R, NURI Hekmat S,Khazaee A, Soltani Z, Kamsari S, Kardan Moghaddam V.Study of Hospital Waste Management in Hospitals of Kerman University of Medical Sciences during the Years 2012- 2013. Journal of Health Based Research 2015; 1(1): 37-46.
 30. Jalilzadeh A, Ashrafi S.D, Mahmoudian M.H, Evaluation of Collection, Transport and
Disposal of medical solid waste in West Azarbaijan province.12th National Conference on

Environmental Health Iran.shahidBeheshti Medical science university; 2009 Nov; Tehran,

Iran. p.174.(In Persian)