بررسی غلظت نیترات، نیتریت و سایر پارامترهای فیزیکوشیمیایی منابع آب شرب شهر ساوه در سال 97

نوع مقاله: Research Paper

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران

2 گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

4 دانشکده بهداشت تهران

5 کارمند مرکز بهداشت ساوه

6 دانشجوی ترم آخر رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی ساوه

7 گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

8 کارمند آزمایشگاه آب و فاضلاب شهری شرکت آب و فاضلاب شهر ساوه

9 دانشجوی ترم آخر کارشناسی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی ساوه

چکیده

چکیده
زمینهو هدف:پارامترهای کیفی آب شرب مانند غلظت نیترات، نیتریت، سولفات، کل جامدات محلول، سدیم، منیزیم، فلوراید، سختی کل و هدایت الکتریکی می‌توانند نقش مهمی در منابع آب زیرزمینی ایفا کنند و عمدتاً با کشاورزی، مناطق دفع زباله و فاضلاب مرتبط هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین این پارامترها در استفاده از منابع آب زیرزمینی شهر ساوه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و بررسی آلاینده‌های موجود در آبخوان منطقه انجام شد.
مواد و روشها:دراین مطالعه توصیفی - تحلیلی، تعداد 120 نمونه آب از 12 حلقه چاه آب شرب در فصل بهار سال97 در دو نوبت صبح و بعدازظهر در نقاط مختلف شهر ساوه تهیه شد. پارامترهای کیفی آب شرب از جمله غلظت نیترات، نیتریت، سولفات، کل جامدات محلول، سدیم، منیزیم، فلوراید، سختی کل و هدایت الکتریکی وارد نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی شد و به‌صورت بانک اطلاعاتی ذخیره گردید و پس از پردازش، توسط نرم‌افزار سیستم اطلاعات با پهنه‌بندی رنگی تهیه و نقشه‌های هم جغرافیایی (GIS) وضعیت کیفی ترسیم گردید. همچنین از روش درون‌یابی معکوس برای تخمین شرایط کل منطقه استفاده گردید.
یافته­ها: غلظت متوسط کلرور، سولفات، هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول، سختی کل و سدیم از حدود مجاز فراتر رفته و شرایط غیر کیفی آب کاملاً مشهود است. همچنین میزان دو یون سینرژیست منیزیم و سولفات که در استاندارد 1053 میزان آنها نباید به صورت متقابل به ترتیب بیش از 250 و 30mg/L باشد، متأسفانه از این استاندارد تبعیت نکرده است. میزان دو یون منیزیم و سولفات بیش از حد استاندارد 1053 بود. باید در نظر داشت میزان بالای هم زمان این دو یون می‌تواند باعث اختلال در جهاز هاضمه گردد. همچنین میزان فلوراید و نیترات در همه نقاط در حدود مجاز بود.
نتیجهگیرى:بیشترین میزان انحراف از حد مطلوب استاندارد ملی 1053 مربوط به کل جامدات محلول، سدیم، سولفات- منیزیم می­باشد که بهتر است برنامه جامعی برای رفع مشکل از جمله استفاده از فناوری نانوفیلتر و یا تبادل یونی اندیشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of nitrate and nitrite concentration and other physicochemical parameters of drinking water sources in Saveh city during the year of 2018

نویسندگان [English]

 • Hossein Azarpira 1
 • Tayebeh Rasolevandi 2
 • Rahim Aali 3
 • Amirhossein Mahvi 4
 • Mohammad Amin Ghorbanpour 5
 • hanieh moradi 6
 • Ali Atamaleki 7
 • Maryam Sadeghipour 8
 • Zahra Sarlak 9
1 Department of Environmental Health Engineering, Saveh University of Medical Sciences, Saveh, Iran
2 Ms.c student of Environmental Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Department of Environmental Health Engineering, Health Technology Incubator Center, School of Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
4 School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 iMs.c of Environmental Health Engineering and Health Center Employee of Saveh University of Medical Sciences
6 Student of B.Sc of Environmental Health Engineering, Saveh University of Medical Sciences, Saveh, Iran
7 Student Research Office, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
8 BS.c of Microbiology and Employee of Water and Wastewater Laboratory in Saveh Municipal Water and Wastewater Company
9 Student of B.Sc of Environmental Health Engineering, Saveh University of Medical Sciences, Saveh, Iran
چکیده [English]

Abstract
 
Background and Purpose:Qualitative parameters of drinking water such as concentration of nitrate, nitrite, sulfate, total soluble solids, sodium, magnesium, fluoride, total hardness and electrical conductivity can play an important role in groundwater resources and are mainly related to agriculture, waste disposal areas and sewage. The aim of this study was to determine these parameters in drinking groundwater resource of Saveh city using Geographic Information System during the year of 2018 and investigation of contaminant’s in the region’s aquifer.
Materials and Methods:This research is a descriptive-analytic study. 120 samples of water from 12 drinking water wells were prepared in spring and two times in the morning and afternoon in different parts of the city of Saveh. The quality parameters of drinking water, including concentration of nitrate, nitrite, sulfate, total soluble solids, sodium, magnesium, fluoride, total hardness and electrical conductivity were entered into the GIS software and stored in a database and then processed by the information system software, color mapping was prepared and geographical maps (GIS) were mapped to qualitative status. Also, reverse interpolation was used to estimate the conditions of the whole region.
Findings:The average concentration of chlorine, sulfate, electrical conductivity, total soluble solids, total hardness and sodium exceeds the permissible limits, and the non-qualitative water conditions are quite evident. Also, the amount of two magnesium and sulfate ions was above the standard 1053. It should be kept in mind that the high levels of these two ions can interfere with the digestive system. Fluoride and nitrate levels were also acceptable range in all areas.
Conclusion:The highest deviation level from 1053 standard was for total soluble solids, sodium, magnesium, and sulfate. It is better to consider a comprehensive program to solve the problem, including use of nanotechnology, filtering or ion exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality
 • Well
 • Zoning
 • Standard
References:

1.         Onyango MS, Masukume M, Ochieng A, Otieno F. Functionalised natural zeolite and its potential for treating drinking water containing excess amount of nitrate. Water SA. 2010;36(5).

2.         Fadaei A, Sadeghi M. Evaluation and assessment of drinking water quality in Shahrekord, Iran. Resources and Environment. 2014;4(3).

3.         Amouei A, Mahvi A, Mohammadi A, Asgharnia HA, Fallah S, Khafajeh A. Physical and chemical quality assessment of potable groundwater in rural areas of Khaf, Iran. World Appl Sci J. 2012;18(5):693-7.

4.         Mohammadi AA, Yousefi M, Yaseri M, Jalilzadeh M, Mahvi AH. Skeletal fluorosis in relation to drinking water in rural areas of West Azerbaijan, Iran. Scientific reports. 2017;7(1):17300.

5.         Shojanazeri H, Adnan WAW, Ahmad SMS, Rahimipour S. Authentication of images using Zernike moment watermarking. Multimedia Tools and Applications. 2017;76(1):577-606.

6.         Reed P, Minsker B, Valocchi AJ. Cost‐effective long‐term groundwater monitoring design using a genetic algorithm and global mass interpolation. Water Resources Research. 2000;36(12):3731-41.

7.         Musashi JP, Pramoedyo H, Fitriani R. Comparison of Inverse Distance Weighted and Natural Neighbor Interpolation Method at Air Temperature Data in Malang Region. CAUCHY. 2018;5(2):48-54.