مکان یابی مناطق مستعد دفن بهداشتی پسماندهای شهری با استفاده از روش TOPSIS (مطالعه موردی: شهرستان لنگرود)

نوع مقاله: Research Paper

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
زمینهوهدف:عدم وجود جایگاه مناسب برای دفن و نگهداری زباله در مناطق مختلف گیلان نه تنها باعث از بین رفتن هکتارها جنگل و زمین کشاورزی شده، بلکه سلامت عمومی را نیز با خطرات جدی مواجه کرده است. شهرستان لنگرود نیز به ‌عنوان یکی از نقاط گردشگر پذیر استان گیلان از تبعات زباله در امان نیست، لذا مطالعه حاضر با هدف مکان‌یابی مناطق مستعد جدید دفن بهداشتی پسماند شهری با در نظر گرفتن استانداردهای زیست محیطی در شهرستان لنگرود انجام شد.
موادوروش‌ها:در این تحقیق 20 معیار براساس استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران، سازمان محیط زیست ایالت آلبرتای کانادا، آژانس کنترل آلودگی مینه سوتا و وزارت محیط زیست بریتیش کلمبیا به ‌عنوان معیارهای دخیل در مکان‌یابی مورد استفاده قرار گرفتند. برای ترکیب نقشه معیارها از روش  TOPSISدر محیط نرم‌افزار  ArcGISبهره گرفته شد.
یافته‌ها:پس از طی نمودن مراحل روش TOPSIS و باتلفیق لایه‌هاى به‌ دست آمده در محیط نرم‌افزار ArcGIS،نقشه نهایى مکان‌یابى دفن پسماندهاى شهری درمحدوده مطالعاتى در 5 کلاس (خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب وعالی) طبقه ‌بندى شد.
نتیجه‌گیرى:بر مبنای نتایج به‌دست آمده، 5 محدوده مستعد در جنوب و جنوب غربی شهرستان با بالاترین درجه تناسب و قرار گرفتن در کلاس عالی، به‌عنوان مناطق جدید دفن پسماندهای شهری شهرستان لنگرود پیشنهادمی‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating appropriate areas of municipal waste landfill using TOPSIS method (Case study: Langroud County)

نویسندگان [English]

 • Ali Moghimi Kandlousy 1
 • Amin Mohebbi Tafreshi 2
 • Ghazaleh Mohebbi Tafreshi 2
1 Department of Geology, College of Science, Lahijan branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.
2 Young researchers and elite club, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

ABSTRACT
 
Background & objective: The lack of suitable landfill for storage and disposal of solid wastes in different parts of Guilan has been not only led to deforestation and agricultural lands destruction, but also jeopardized public health. The Langroud County as a tourist destination of Guilan province is also affected by solid wastes. Therefore, the present study aims to locate the new appropriate area for municipal sanitary landfill, taking into account environmental standards in Langroud County.
 
Materials & Methods: In this research, 20 criteria were used in accordance with the standards of the Iranian Environmental Protection Agency, the Alberta State Environmental Authority of Canada, the Minnesota Pollution Control Agency and the British Columbia Environmental Ministry as criteria for locating. TOPSIS method was used in combining the criteria maps in ArcGIS software environment.
 
Results: After passing TOPSIS and combining the layers obtained in the ArcGIS software environment, the final map of urban landfill location within the study area was classified into five classes (very weak, weak, moderate, good and excellent).
 
Conclusion: Based on the results, five prestigious areas in the south and southwest of the city with the highest degree of fit and excellent grade were proposed as new areas of urban solid waste disposal for the city of Langroud.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Municipal waste landfill
 • TOPSIS method
 • Langroud County
 • Locating
 • ArcGIS software
References

 

 1. Mokhtari E. Application of intelligent methods in landfill site selection based on the engineering geological criteria. [Doctorate Thesis]. Iran. Faculty of science of Tarbiat Modares University; 2014. (Persian)
 2. Ojha CSP, Goyal MK, Kumar S. Applying Fuzzy logic and the point count system to select landfill sites. Environ. Monit. Assess. 2007;135(1): 99-106.
 3. Cao LW, Cheng YH, Zhang J, Zhou XZ, Lian CX. Application of grey situation decision-making theory in site selection of a waste sanitary landfill. Journal of China University of Mining and Technology. 2006;16(4): 393-398.
 4. Kao JJ, Lin HY. Multifactor Spatial Analysis for Landfill Siting. Journal of Environmental Engineering. 1996;122(10): 902-908.
 5. Keller EA. Introduction to environmental geology. 5th Ed. New Jersey: Prentice-Hall; 1999. P. 245-250
 6. Mutluturk M, Karaguzel R. The Landfill Area Quality (LAQ) classification approach and its application in Isparta, Turkey. Environmental and amp; Engineering Geoscience. 2007;13(3): 229-240.
 7. Şener Ş, Şener E, Nas B, Karagüzel R. Combining AHP with GIS for landfill site selection: A case study in the Lake Beyşehir catchment area (Konya, Turkey). Waste Management. 2010;30(11): 2037-2046.
 8. Taghvai M, Zarei M, Momeni R. Application of the Analytic Hierarchy Process (AHP) in locating landfill in the city of Marvdasht. Journal of Geography and Environmental Studies. 2011;2 (4):19-29. (Persian)
 9. Iran Environmental Protection Agency. Environmental regulations for landfill sites. 2010; Availabel at: URL: http://eform.doe.ir/Portal/home/.Accessed April 26, 2018 (Persian)
 10. Alberta Environmental Protection Agency. Standards for landfills in Alberta. Goverment of Alberta. 2010;Availabel at: URL:http://aep.alberta.ca/waste/waste-management-facilities/landfills/documents/StandardsLandfillsAlberta-Feb2010.pdf.Accessed April 26, 2018
 11. Minnesota Pollution Control Agency. Demolition landfill guidance. Water/Solid Waste #5.04. 2005; Availabel at: URL: https://www.pca.state.mn.us/sites/default/files/w-sw5-04.pdf. Accessed April 26, 2018
 12. British Colombia Ministry of Environment. Landfill criteria for municipal solid waste. Second Edition.2016; Availabel at: URL: http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/waste-management/garbage/landfill_criteria.pdf. Accessed April 26, 2018
 13. Şener B, Süzen ML, Doyuran V. Landfill site selection by using geographic information systems. Environmental Geology. 2006;49(3): 376-388.
 14. Zelenović Vasiljević T, Srdjević Z, Bajčetić R, Vojinović Miloradov M.GIS and the analytic hierarchy process for regional landfill site selection in transitional countries: A case study from Serbia. Environmental Management. 2012;49(2): 445-458.
 15. De Feo G, De Gisi S. Using MCDA and GIS for hazardous waste landfill siting considering land scarcity for waste disposal. Waste management. 2014;34(11):2225-38.
 16. Motlagh Z, Sayadi MH. Siting MSW landfills using MCE methodology in GIS environment (Case study: Birjand plain, Iran). Waste Management. 2015;46: 322-337.
 17. Kharat MG, Kamble SJ, Raut RD, Kamble SS, Dhume SM. Modeling landfill site selection using an integrated fuzzy MCDM approach. Modeling Earth Systems and Environment. 2016;2(2): 53.
 18. Vatalis K, Manoliadis O. A two-level multi-criteria DSS for landfill site selection using GIS: Case study in Western Macedonia, Greece. J. Geogr. Inform. Decis. Anal. 2002;6(1): 49-56.
 19. Kontos TD, Komilis DP, Halvadakis CP. Siting MSW landfills with a spatial multiple criteria analysis methodology. Waste Management. 2005;25(8): 818-832.
 20. Delgado OB, Mendoza M, Granados EL, Geneletti D. Analysis of land suitability for the siting of inter-municipal landfills in the Cuitzeo Lake Basin, Mexico. Waste Management. 2008;28(7): 1137-1146.
 21. Mahamid I, Thawaba S. Multi Criteria and Landfill Site Selection Using Gis: A case study from Palestine. The Open Environmental Engineering Journal. 2010;3: 33-41.
 22. Adeli Z, Khorshiddoust A. Application of geomorphology in urban planning: Case study in landfill site selection. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2011; 19: 662-667.
 23. Donevska KR, Gorsevski PV, Jovanovski M, Pesevski I. Regional non-hazardous landfill site selection by integrating fuzzy logic, AHP and geographic information systems. Environmental Earth Sciences. 2012;67(1): 121-31.
 24. Gorsevski PV, Donevska KR, Mitrovski CD, Frizado JP. Integrating multi-criteria evaluation techniques with geographic information systems for landfill site selection: A case study using ordered weighted average. Waste Management. 2012;32(2): 287-296.
 25. Gbanie SP, Tengbe PB, Momoh JS, Medo J, Kabba VTS. Modelling landfill location using Geographic Information Systems (GIS) and Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA): Case study Bo, Southern Sierra Leone. Applied Geography. 2013;36: 3-12.
 26. Veronesi F, Schito J, Grassi, S Raubal M. Automatic selection of weights for GIS-based multicriteria decision analysis: site selection of transmission towers as a case study. Applied Geography. 2017;83: 78-85.
 27. Wang G, Qin L, Li G, Chen L. Landfill site selection using spatial information technologies and AHP: A case study in Beijing, China. Journal of Environmental Management. 2006;90(8): 2414-2421.
 28. Mahmoodzadeh S, Shahrabi J, Pariazar M, Zaeri MS. Project selection by using Fuzzy AHP and TOPSIS technique. World Academic Science, Engineering Technology. 2007; 333- 338.
 29. Presidency of the I.R.I Plan and Budget Organization. 2016;Availabel at: URL: https://www.amar.org.ir/Portals/1/yearbook/1394/03.pdf.Accessed April 26, 2018
 30. Saaty TL. The analytical hierarchy process. New York: McGraw Hill; 1980.
 31. Strategy. Serbian national waste management strategy for the period 2010–2019, Serbian Government, Official Gazette No 29, Belgrade, Serbia. 2010;Availabel at: URL: http://ecodev.rs/sr/documents/3%20Nezvanicni%20prevodi%20dokumenata%20na%20engleski%20jezik/5%20Otpad/Waste-management-strategy-for-the-period-2010-19.pdf.Accessed April 26, 2018
 32. Baban SMJ, Flannagan J. Developing and implementing GIS-assisted constraints criteria for planning landfill sites in the UK. Planning Practice and Research. 1998;13(2): 139-151.
 33. McMaster R. In Memoriam: George F. Jenks (1916-1996). Cartography and Geographic Information Systems.1997;24(1): 56-59.
 34. Fazelnejad N,Mirzaei R,Heidari R.Application of Electre model in locating of municipal solid waste landfill (case study: the city of Khorramabad).Journal of Research in Environmental Health. 2017;3(1):56-66. (Persian)
 35. Jafari M, Jafari A.Locating an appropriate landfill for rural wastes using the AHP model and GIS software (Case study: Mahneshan town).Journal of Research in Environmental Health. 2016;2(3): 245-254. (Persian)
 36. Normandipour N,AbbasNejad A.Landfill site selection of Shahr-e-Babak using fuzzy and boolean logics and geographic information system.Journal of Urban Areas Studies. 2015; 2(1):133-154. (Persian)
 37. Mokhtari M,Hosseini F,Babaee AA,Mirhoseini SA.Application of AHP and TOPSIS models for site selection of municipal solid waste landfill (Case study: Lali City).Tolooebehdasht. 2015;14(4): 143-153. (Persian)
 38. Sepehr A,Biglarfadafan M,Safarabadi A. Prioritizing suitable locations to domestic waste disposal Considering Geomorphic Criteria.Geography And Development Iranian Journal. 2014;12(34): 139-152. (Persian)
 39. Arabameri AR, Ramesht MH.Site selection of landfill with emphasis on hydrogeomorphological – environmental parameters Shahrood-Bastam watershed.Journal of Applied researches in Geographical Sciences. 2017;16(43):55-80. (Persian)