بررسی روند تغییرات آلودگی ناشی از نفوذ شیرابه محل دفن فرضی در آبخوان رفسنجان

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: در منطقه رفسنجان استان کرمان سایت­هایی برای محل دفن زباله در نظر گرفته شده است، در حالی که نفوذ شیرابه ناشی از وجود محل دفن برای منابع آب زیرزمینی که تنها منبع اصلی تأمین نیاز آبی این منطقه است، تهدید جدی محسوب می­شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین روند تغییرات آلودگی ناشی از نفوذ آلاینده­ها از یک لندفیل فرضی بر اساس شرایط زمین­شناسی و هیدروژئولوژیکی دشت رفسنجان برای نشان دادن تأثیر نفوذ شیرابه و انتشار و پخش آلودگی در منابع آب زیرزمینی انجام شد.
مواد و روش­ها:انتقال آلودگی بر اساس تغییرات غلظت در دو نقطه ابتدایی و انتهایی لندفیل توسط مدل MT3DMS به صورت روزانه و برای مدت 22 سال بررسی گردید. غلظت آلودگی 2 و 4g/L و شدت نفوذ آن 1/5 و 3cm بر روز در نظر گرفته شد.
یافته­ها:شیب خط افزایش غلظت در فرآیند انتشار، پخشیدگی با تأخیر در ابتدای لندفیل با غلظت 2 و 4g/L و شدت 1/5cm بر روز به ترتیب در طول 15 و 17 سال روند افزایشی دارد و پس از آن کاهش ­می­یابد. در انتهای لندفیل برای غلظت 2g/L، در 5 سال اول و غلظت 4g/L در 9 سال اول، 90 درصد افزایش غلظت آلودگی اتفاق می­افتد و در سال­های بعد روند ثابتی دارد.
نتیجه­گیری: در فرآیند­های مختلف انتقال پس از نفوذ آلودگی به آبخوان، غلظت آلودگی در ابتدا کم و به مرور زمان افزایش می­یابد و در صورت ثابت بودن غلظت منبع آلاینده و شدت نفوذ ثابت، حداکثر غلظت آلودگی آبخوان در یک مقدار مشخص ثابت می­شود و نوع فرآیند انتقال در زمان رسیدن به این مقدار ثابت تأثیر زیادی دارد؛ به‌طوری‌که در فرآیند انتشار- پخشیدگی به طور متوسط در 5 سال اول این مقدار ثابت می­شود و در حالت با تأخیر پس از نزدیک 22 سال به مقدار ثابت می­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Trend of Changes in the Contamination Concentration Caused by Leakage Leachate of Hypothetical Landfill in Rafsanjan Aquifer

نویسندگان [English]

 • Seyed mostafa Tabatabaei 1
 • Ali Shahidi 2
1 Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University OF Birjand
2 Associate Professor, Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand
چکیده [English]

Abstract
Background & objeftive: In the Rafsanjan region of Kerman province, some sites have been considered for landfill construction. Since groundwater resources are the only source of water supply to provide water requirements in this region, the leachate leakage from landfills into groundwater resources is regarded as a serious threat. The aim of this research is to study the trend of changes in the contamination concentration obtained from leachate leakage in a hypothetical landfill based on the geological and hydrogeological conditions of Rafsanjan plain in order to represent the effect of leachate leakage and contamination spread on groundwater resources.
 
 
Methods and Materials: Transmission of contamination has been studied on the basis of changes in concentration at two initial and final points of landfill by MT3DMS model daily and for 22 years period. The concentration of leachates has been considered 2 and 4 g / l, and its diffusion rate has been assumed 1.5 and 3 cm per day.
 
Results: The slope of the concentration increase in the propagation process and delayed diffusion at the beginning of the landfill with 2 and 4 g/l concentration and 1.5 cm rate during 15 and 17 years have an increasing trend, respectively and later it would have a decreasing trend. At the end of landfill, 90% increase in contamination will occur for 2 g/l concentration in the first five years and 4 g/l concentration in the first 9 years and it will have a fixed trend over the next few years.
Conclusion: In the various transmission processes after the penetration of the infection into the aquifer, the concentration of contamination is initially low and increasing over time and if the concentration of the contamination penetrating source and penetrating intensity are constant, the maximum concentration of aquifer pollution is fixed at a certain value. The type of transmission process has a huge impact on this constant value. So that in the propagation-diffusion process, the average in the first 5 years of this value is fixed and in a delayed state, it reaches a constant value after close to 22 years.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Groundwater
 • Diffusion- Dispersion
 • Leachate
 • MT3DMS Model
 1. Driscoll F.G. Groundwater and Wells. 2th ed. Johnson Division, St Paul; 1986. P. 1089.
 2. Omrani GH. Solid Waste. 1th ed. Islamic Azad University of Tehran; 1995. P. 188.
 3. Glynn H. Environmental science and Engineering. 2th ed. United States Edition; 2004. P. 778.
 4. Kiani Rad A, Investigation of the probability and range of leachate penetration in the new landfill site of Tehran. Master's thesis, Tehran University; 2005. (In Persian).
 5. Ovaisi D, Saboor MR, Hosseini M, Performance anaerobic reactors UASB for treatment of Tehran Kahrizak landfill leachate. 9 th National Congress of Iranian Environmental health; October 2006, Esfahan, Iran; 28-30 (In Persian).
 6. Vasanthi P, Kaliappan S, Srinivasaraghavan R. Impact of poor solid waste management on ground water. Journal of Environmental Monitoring and Assessment. 2008; 143(1-3): 227-383.
 7. Tizaoui C, Bouselmi L, Mansouri L, Ghrabi A. Landfill leachate treatment with ozone and ozone/hydrogen peroxide systems. Journal of Hazardous Materials. 2007; 140: 316-324.
 8. Tamson N, Nemanja M, Poul L. Application of a contaminant mass balance method at an old landfill to assess the impact on water resources. Journal of Waste Management 2012; 32: 2406
 9. Zyadah MA, Abdel-Baky T. E. Toxicity and bioaccumulation of copper, zinc, and cadmium in some aquatic organisms. Journal of Bulletin of environmental contamination and toxicology. 2000; 64(5): 740-751.
 10. Monavari M, Arbab P. Environmental evaluation in the municipal waste locations at Tehran province. Environmental science. 2006; 2(8): 1-8.
 11. Alexis M, Troschinetz J, Mihelcic R. Sustainable recycling of municipal solid waste in developing countries. Waste Management. 2009; 29(2): 915–923.
 12. Salem Z, Hamouri K, Djemaa R, Allia K. Evaluation of landfill leachate pollution and treatment. Desalination. 2002; 220(3): 108-114.
 13. Islami H, Foroughiyan A. Application of Alkeno index in landfill location in Shoush city. Two Quarterly Journal of Water Engineering. 2015; 87-95.
 14. Abdoli M.A. Manat Zayad Management System, Control Methods, Waste Recycling and Conversion Organization. Tehran; 1993. P. 253.
 15. UNEP. Landfill of Hazardous Industrial Wastes, A Training Manual; 1993, IE/PAC.
 16. Chopangles G, Thyssen H, Widgeley S. Comprehensive Waste Management. 2009.First Edition, Khanjaran Publications.
 17. Pourahmad A, Habibi K, Zahraie M, Nazari Adli S.Using fuzzy algorithms and GIS for urban equipment location, Case Study: Landfill of Babolsar City.Environment Journal. 2007; 4(2): 31-42.
 18. Christensen R. Landfilling of waste: Leachate, , ELSEVIER SCIENCE Publishers,UK;1992
 19. Nagar BB, Mirza UK. Hydrogeological Environmental Assessment of Sanitary Landfill Project at Jammu City, India. Electronic Green Journal. 2002; 1(17): 28-36.
 20. Kakaei K, Riyahi Bakhtiari A. Gholamalifard, M. Risk Assessment of Ground Waters Pollution by Heavy Metals of Hamadan Landfill Leachate and appropriate cover Recommendation. Iranian Journal of Research in Environmental Health Autumn. 2016; 2(3): 221-227.
 21. Motamedi M, Kishkani N, Gholignadeh M, Hataminejad H. Geographic Survey on Urban Waste Landfill Location, Case Study of Farooj City. Journal of Geographic Informatio. 2015; 23(90): 106-112. (In Persian).
 22. Asadi Sh, Gholamalifard G. Criteria Conformity and Environmental Impact Assessment in Qaemshahr Landfill using Leopold Matrix and RIAM. Iranian Journal of Research in Environmental Health. 2015;1(3):193-206. (In Persian).
 23. Kakaei K, Riyahi Bakhtiari A. Investigation Status of Solid Waste landfill by Method of Rapid Impacts Assessment Matrix in Environmental Impact (RIAM) in Hamadan. Iranian Journal of Research in Environmental Health. 2016; 2 (2): 173-181. (In Persian).
 24. Nakhaei M, Naseri H.R, Amiri V. Modeling of transmission of pollution caused by leakage of landfill in Rasht. Journal of Advanced Applied Geology. 2013; 3(1): 69-82. (In Persian).
 25. Zamzam A, Rahnama M.B. Groundwater quality assessment with MT3DMS math model, case study of Rafsanjan aquifer. Iranian Journal of Research. 2013; 6(10): 203-208.
 26. Mohammadi Z, Askari R, Vesali Z, Keshavarz F. Groundwater quality assessment with MT3DMS model, Case Study of Arsanjan Plain and Functions in Fars Province. International Jurnal of Analytical research Water resources and development. 2016; 3(1):191-198 (In Persian).
 27. Alavidehkordi S.K, Asadilor M, Khodabakhshi A. Modeling of Heavy Metal Transfer of Landfill Layers to Shahrekord Groundwater Aquifer Using MT3DMS and GIS, International 2th Conference on Geography.2017; Ardabil, Iran (In Persian).
 28. Azizi M, Khashei Sivaki A, Dastorani M. Evaluation of Groundwater Pollution Caused by Leakage of Leachate Produced Landfill using Numerical Model. Iranian Journal of Research in Environmental Health.Autumn 2017;3(3): 187-197. (In Persian).
 29. Zheng C, Bennett G. D. Applied Contaminant Transport Modeling Second Edition, New York, John 2002, Wiley & Son.
 30. Zheng C,Wang P.P. MT3DMS: A Modular Three-Dimensional Multispecies Transport Model for Simulation of Advection, Dispersion, and Chemical Reactions of Contaminants in Groundwater Systems, Documentation and User’s Guide, Department of Geological Sciences, University of Alabama, 1999; P. 202.
 31. Zheng C. Recent developments and future directions for MT3DMS and related transport codes. Groundwater. 2009; 47(2) 620-625.
 32. Mohammadi K, Mousavizadeh M.H, Kahawita R. An Experimental Investigation of Infiltrating Organic Spill in a Variably Saturated Soil. Prepared foe presentation at the SPE 13 th Middle East oil show and conference in Bahrain, 5-8 April. 2003.
 33. Fetter C.W. Applied Hydrogeology. 3th ed. Macmillan College Publishing Company , New York; 1994. P. 488.
 34. Jokarnisar, V. 2003. Investigating and estimating the amount of nitrate transport from absorbent wells to groundwater level in Tehran. Master's thesis of Sharif University of TechnologyBibourdi M. Soil physics, Fifth Edition. 5th ed. Tehran University Press; 1994, P. 676.
 35. Bibourdi M. Soil physics, Fifth Edition. 5th ed. Tehran University Press; 1994, P. 676.
 36. Xu M.J, Eckstein Y. Use of weighted least-squares method in evaluation of the relationship between dispersivity and field-scale. Jurnal of Ground Water Resours, 1995; 33(6): 905–908.