حذف آنتی بیوتیک سولفادی متوکسین از محلولهای آبی با استفاده از نانو لوله های کربنی

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 پژوهشگر گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی کاشمر،کاشمر، ایران

3 دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ، سبزوار ، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آنتی‌بیوتیک ها از آلاینده­هایی هستند که دفع و رها سازی آنها در محیط می‌تواند مشکلات زیست محیطی جدی را به‌وجود آورد.  مطالعه حاضر با هدف بررسی حذف سولفا دی متوکسین از محلول­های آبی با استفاده از نانولوله های کربنی انجام گرفت.
مواد و روش‌ها:در این پژوهش تجربی- مشاهده‌ای تأثیر پارامترهای مختلفی از قبیل pH، زمان، دوزهای مختلف نانولوله و همچنین غلظت‌های مختلف سولفا دی متوکسین مورد بررسی قرار گرفت. تمام آزمایشات در یک راکتور 100 میلی­لیتری، در دمای آزمایشگاه (oC 24 ±2) با استفاده از همزن مغناطیسی با سرعت rpm 350 انجام گرفت.
یافته‌ها: حداکثر راندمان حذف در 6=pH، دوز جاذب 0/04g، زمان تماس 30min و غلظت اولیه 20mg/L بود که 94/5 به‌دست آمد. یافته­ها نشان داد که ظرفیت جذب با افزایشpH  افزایش می­یابد و در 6=pH به حداکثر مقدار خود می­رسد و سپس مجدداً کاهش پیدا می­کند. میزان حذف با افزایش دوز نانولوله افزایش یافته و برای غلظت 100mg/L و حجم 50mL، دوز 0/04g بهینه است. میزان جذب با افزایش زمان تماس افزایش یافته و حداکثر جذب در زمان تماس 30min اتفاق می­افتد. جذب آنتی‌بیوتیک سولفا دی متوکسین از مدل ایزوترم لانگمویر (0/9800=R2) و سینیتیک درجه دوم کاذب (09937=R2) پیروی می­کند.
نتیجه‌گیری:نانولوله­های کربنی به دلیل داشتن خصوصیاتی نظیر مساحت سطحی بالا، پتانسیل زیادی در حذف سولفا دی ­متوکسین از محلول آبی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of sulfadimethoxine antibiotic from aqueous solutions using carbon nanotubes

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Rahmani Sani 1
  • Ahmad Hosseini-Bandehgharaei 2
  • Mahsa Naeemi 3
  • Ameneh Navidzadeh 3
  • Elham Agheli 4
4 M.Sc. Student, Environmental Health, Faculty of Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

 
Background and aim:Antibiotics are a category of organic pollutants that can cause serious environmental problems through their disposal and uncontrolled release to the environment. The purpose of this study was to investigate the removal of sulfadimethoxine from aqueous solutions using carbon nanotubes.
Materials and Methods:The present work was an experimental study in which the effects of different parameters, such as PH, contact time, doses of carbon nanotubes, and different concentrations of sulfadimethoxine, on the removal of antibiotic from solutions were examined. All experiments were carried out in a 100-mL reactor at laboratory temperature (24 ± 2 ° C) using a magnetic stirrer at 350 rpm.
Results:The results showed that the maximum removal efficiency (94.5%) was occurred at pH = 6, adsorbent dosage 0.04 g, contact time of 30 min, and initial concentration of 20 mg/L. The findings on the effect of pH showed that the adsorption capacity increases with increasing pH, and at pH = 6, it reaches its maximum and then decreases again. The extent of removal was increased by increasing the dose of carbon nanotubes and the optimum amount for initial concentration of 100 mg/L (50 mL) was 0.04 g. The amount of absorption increased with increasing contact time and the maximum absorption occurred when the contact time was 30 min. The sulfadimethoxine antibiotic isotherm followed the Langmuir isotherm model (R2 = 0.9800) and the pseudo-second-order kinetic model (R2 = 0.9937).
Conclusion: The results showed that carbon nanotubes have a high potential for removal of sulfadimethoxine from aqueous solutions, due to its properties like its high surface area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Sulfase-di-methoxone
  • drug contaminants
  • aqueous solution
  • carbon nanotubes
  • adsorption
1. Homem V, Santos L. Degradation and removal methods of antibiotics from aqueous matrices–a review. Journal of environmental management. 2011;92(10):2304-47.

2. Magureanu M, Piroi D, Mandache N, David V, Medvedovici A, Bradu C, et al. Degradation of antibiotics in water by non-thermal plasma treatment. Water research. 2011;45(11):3407-16.

3. Dimitrakopoulou D, Rethemiotaki I, Frontistis Z, Xekoukoulotakis NP, Venieri D, Mantzavinos D. Degradation, mineralization and antibiotic inactivation of amoxicillin by UV-A/TiO2 photocatalysis. Journal of environmental management. 2012;98:168-74.

4. Jeong J, Song W, Cooper WJ, Jung J, Greaves J. Degradation of tetracycline antibiotics: mechanisms and kinetic studies for advanced oxidation/reduction processes. Chemosphere. 2010;78(5):533-40.

5. Cho J-Y. Evaluation of degradation of antibiotic tetracycline in pig manure by electron beam irradiation. Bulletin of environmental contamination and toxicology. 2010;84(4):450-3.

6. Xian Q, Hu L, Chen H, Chang Z, Zou H. Removal of nutrients and veterinary antibiotics from swine wastewater by a constructed macrophyte floating bed system. Journal of environmental management. 2010;91(12):2657-61.

7. Xu W-h, Zhang G, Zou S-c, Li X-d, Liu Y-c. Determination of selected antibiotics in the Victoria Harbour and the Pearl River, South China using high-performance liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry. Environmental pollution. 2007;145(3):672-9.

8. Mompelat S, Le Bot B, Thomas O. Occurrence and fate of pharmaceutical products and by-products, from resource to drinking water. Environment international. 2009;35(5):803-14.

9. Madrakian T, Afkhami A, Ahmadi M, Bagheri H. Removal of some cationic dyes from aqueous solutions using magnetic-modified multi-walled carbon nanotubes. Journal of hazardous materials. 2011;196:109-14.

10.Tratnyek PG, Johnson RL. Nanotechnologies for environmental cleanup. Nano today. 2006;1(2):44-8.

11. تقی زاده ن. بررسی حذف مواد آلی طبیعی از محلول آبی توسط نانولوله­های کربنی تک دیواره: سینتیک و تعادل فرآیند جذب. مجله پژوهش در بهداشت محیط. 2015;1(1):36-42.

12.Smith SC, Rodrigues DF. Carbon-based nanomaterials for removal of chemical and biological contaminants from water: a review of mechanisms and applications. Carbon. 2015;91:122-43.

13. Tofighy MA, Mohammadi T. Adsorption of divalent heavy metal ions from water using carbon nanotube sheets. Journal of Hazardous Materials. 2011;185(1):140-7.

14. Burakov AE, Galunin EV, Burakova IV, Kucherova AE, Agarwal S, Tkachev AG, et al. Adsorption of heavy metals on conventional and nanostructured materials for wastewater treatment purposes: A review. Ecotoxicology and environmental safety. 2018;148:702-12.

15. Liu G, Li L, Huang X, Zheng S, Xu X, Liu Z, et al. Adsorption and removal of organophosphorus pesticides from environmental water and soil samples by using magnetic multi-walled carbon nanotubes@ organic framework ZIF-8. Journal of Materials Science.1-12.

16. Xiaa L, Luoa L, Lia Y, Zhaoa T, Yangb W, Barrowb CJ, et al., editors. Study on triazophos adsorption behavior on the multi-walled carbon nanotubes. Presented at the 9th International Conference on Challenges in Environmental Science & Engineering (CESE-2016); 2016.

17. D’Archivio AA, Maggi MA, Odoardi A, Santucci S, Passacantando M. Adsorption of triazine herbicides from aqueous solution by functionalized multiwall carbon nanotubes grown on silicon substrate. Nanotechnology. 2018;29(6):065701.

18. Ferreira GMD, Ferreira GMD, Hespanhol MC, de Paula Rezende J, dos Santos Pires AC, Gurgel LVA, et al. Adsorption of red azo dyes on multi-walled carbon nanotubes and activated carbon: A thermodynamic study. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2017;529:531-40.

19.       Zare K, Sadegh H, Shahryari-Ghoshekandi R, Maazinejad B, Ali V, Tyagi I, et al. Enhanced removal of toxic Congo red dye using multi walled carbon nanotubes: kinetic, equilibrium studies and its comparison with other adsorbents. Journal of Molecular Liquids. 2015;212:266-71.

20.       Tričković J, Isakovski MK, Watson M, Maletić S, Rončević S, Dalmacija B, et al. Sorption behaviour of trichlorobenzenes and polycyclic aromatic hydrocarbons in the absence or presence of carbon nanotubes in the aquatic environment. Water, Air, & Soil Pollution. 2016;227(10):374.

21.       Xu J, Liu X, Lowry GV, Cao Z, Zhao H, Zhou JL, et al. Dechlorination mechanism of 2, 4-dichlorophenol by magnetic MWCNTs supported Pd/Fe nanohybrids: rapid adsorption, gradual dechlorination, and desorption of phenol. ACS applied materials & interfaces. 2016;8(11):7333-42.

22.       Zhao H, Liu X, Cao Z, Zhan Y, Shi X, Yang Y, et al. Adsorption behavior and mechanism of chloramphenicols, sulfonamides, and non-antibiotic pharmaceuticals on multi-walled carbon nanotubes. Journal of hazardous materials. 2016;310:235-45.

23.       Ncibi MC, Sillanpää M. Optimized removal of antibiotic drugs from aqueous solutions using single, double and multi-walled carbon nanotubes. Journal of hazardous materials. 2015;298:102-10.

24.       Ji L, Chen W, Duan L, Zhu D. Mechanisms for strong adsorption of tetracycline to carbon nanotubes: a comparative study using activated carbon and graphite as adsorbents. Environmental science & technology. 2009;43(7):2322-7.

25.       Alahabadi A, Hosseini-Bandegharaei A, Moussavi G, Amin B, Rastegar A, Karimi-Sani H, et al. Comparing adsorption properties of NH4Cl-modified activated carbon towards chlortetracycline antibiotic with those of commercial activated carbon. Journal of Molecular Liquids. 2017;232:367-81.

26.       Dehghani MH, Farhang M, Alimohammadi M, Afsharnia M, Mckay G. Adsorptive removal of fluoride from water by activated carbon derived from CaCl2-modified Crocus sativus leaves: Equilibrium adsorption isotherms, optimization, and influence of anions. Chemical Engineering Communications. 2018:1-11.

27.       Tran HN, You S-J, Hosseini-Bandegharaei A, Chao H-P. Mistakes and inconsistencies regarding adsorption of contaminants from aqueous solutions: a critical review. Water research. 2017;120:88-116.

28.       NOGAMI H, NAGAI T, WADA S. Adsorption of Sulfonamides from Aqueous Solution. Chemical and Pharmaceutical Bulletin. 1970;18(2):342-7.

29.       Hosseini-Bandegharaei A, Alahabadi A, Rahmani-Sani A, Rastegar A, Khamirchi R, Mehrpouyan M, et al. Effect of nitrate and amine functionalization on the adsorption properties of a macroporous resin towards tetracycline antibiotic. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 2016;66:143-53.