تعهد نامه
بررسی تأثیر وضعیت کالبدی محیط بر شیوع بیماری لشمانیوز جلدی در مناطق هیپرآندمیک سالک در مشهد

لیدا جراحی؛ افسانه طیرانی بطحائی؛ مجید رضا عرفانیان تقوایی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 228-233

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.6185

چکیده
  زمینه و هدف: به دلیل تنوع شرایط بیولوژیک در مناطقی که بیماری سالک شیوع بیشتری دارد، برای کنترل آن در همه مناطق، یک روش ثابت ارائه نمی‌شود؛ همچنین، انتخاب روش مناسب برای پیشگیری و کاهش بروز بیماری، باید با توجه به شرایط خاص آن منطقه انجام شود. این مطالعه، به بررسی تأثیر وضعیت کالبدی محیط در شیوع بیماری لشمانیوز جلدی، در مناطق هیپرآندمیک ...  بیشتر