تعهد نامه
بررسی کیفیت هوای اتاق‌های عمل و بخش‌های بیمارستان پیوند اعضای منتصریه مشهد: شناسایی و تحلیل بیوآئروسل‌های باکتریایی

امیر بهلوری حجار؛ فاطمه محمدزاده؛ حسین علیدادی؛ رویا پیروی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 11-19

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.24334

چکیده
  زمینه و هدف: بیوآئروسل‌های موجود در هوای بیمارستان منابع بالقوه عفونت برای بیماران وکارکنان محسوب می‌شوند. این مطالعه با هدف بررسی نوع و تراکم بیوآئروسل‌های باکتریایی  بیمارستان منتصریه مشهد در سال 1400 انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی -تحلیلی 96 نمونه از هوای بخش‌ها و اتاق‌های عمل بوسیله پمپ نمونه‌بردار با دبی L/min 28/3 ...  بیشتر