تعهد نامه
ارزیابی کیفیت آب رودخانه تجن (ساری) با استفاده از شاخص‌های کیفی NSFWQI و IRWQISC

نیوشا کتابی؛ مجتبی دادخواه تهرانی؛ علی مریدی؛ رضا خلیلی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 96-109

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.24339

چکیده
  زمینه و هدف: آلودگی آب سطحی در دهه های اخیر به‌عنوان یک تهدید جدی برای انسان و محیط‌زیست تلقی می شود، به همین دلیل بررسی شرایط کیفیت آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مواد و روش ها: این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از شاخص های کیفی سازمان بهداشت ملی آمریکا (NSFWQI) و شاخص کیفیت آب سطحی ایران (IRWQISC) انجام ‌گرفته ...  بیشتر