بررسی وضعیت محل دفن پسماند همدان با روش ماتریس ارزیابی اثرات سریع محیط زیستی (RIAM)

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: دفن در انتهای سلسله مراتب دفع پسماند قرار دارد، ولی اجتناب کامل از آن امکان‌پذیر نیست. از طرفی دفن، هنوز معمول‌ترین روش برای دفع مواد زائد جامد است. در این میان ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) به عنوان راهکاری جهت به حداقل رساندن اثرات منفی دارای اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف چگونگی وضعیت محل دفن پسماند همدان انجام شد.
روش‌کار:در این راستا ارزیابی اثرات محیط زیستی محل دفن پسماند  همدان با روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات محیط زیستی (RIAM) مبتنی بر بازدیدهای میدانی و جمع‌آوری اطلاعات از منابع متعدد در سال 1393 انجام پذیرفت و گزینه دفن حال حاضر همدان در روش ماتریس RIAM براساس اجزای محیط زیستی (فیزیکی- شیمیایی، بیولوژیکی- اکولوژیکی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی- عملیاتی) انجام شد.
یافته‌ ها:بر اساس نتایج مطالعه، گزینه ادامه روند کنونی دفن با امتیاز محیط‌ زیستی (ES) 1311- بیشترین اثرات منفی را داشت که بیشترین امتیاز منفی مربوط به اجزای فیزیکی- شیمیایی (768-) و کمترین امتیاز منفی مربوط به اجزای اجتماعی- فرهنگی (40-) به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری:ادامه دفن به شیوه کنونی از لحاظ بهداشتی غیر قابل قبول و ادامه روند کنونی با آسیب ‌های محیط‌ زیستی شدید همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation Status of Solid Waste landfill by Method of Rapid Impacts Assessment Matrix in Environmental Impact (RIAM) in Hamadan

نویسندگان [English]

  • kazhal kakaei
  • Ali reza Riyahi Bakhtiari
Department of Environmental, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

Background & Objective:  Landfill which is known as the most common strategy for disposal of solid waste is considered as the latest option of solid waste management; however it cannot be removed completely. For this mean, the environmental impact assessment (EIA) is regarded as an important strategy to minimize its negative impacts. The aim of this study was to assess the situation of Hamedan landfill.
 
Materials & Methods: For this object, in order to assess the environmental impact of Hamedan landfill was conducted by rapid environmental impact assessment matrix (RIAM) based on field visits and information gathering from multiple sources in 1393.  Disposal option was evaluated by aferementioned method based on environmental components (physical-chemical (PC), Biological- ecological (BE), sociological-cultural (SC) and economical-operatinal (EO)).
Results: The results showed that continuance of landfill current trend had the most negative scores with environmental score (ES) of -1311.. The highest and lowest negative scores belonged to the PC and SC with -768 and -40,respectively .
Conclusion: In accordance with the obtained results, continuance of landfill current trend will led to the unacceptable health conditions along with severe environmental damages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental impact assessment
  • landfill site in Hamadan
  • RIAM
1.      Samadi M MSM. Investigation of the physical composition and amount of waste produced from Khordad 1378 to Ordibehesht 1379 in Hamedan. Journal of Hamadan University of Medical Sciences and Health Services. 2003;10(3):34-38.

2.      Abedinzadeh N RM, Abedi T. Environmental impact assessment of sanitary-engineering municipal waste landfills city of Semnan. Journal of Environmental Science and Technology. 2013;15(2):105-17.

3.      B R. Environmental management system provides tools for delivering on environmental impact assessment commitments. Impact Assessment and Project Appraisal. 2005;23(4):325-31.

4.      Lorber M PP, Gehring P, Braverman C, Winters D, Sovocool W. Relationships between dioxins in soil, air, ash, and emissions from a municipal solid waste incinerator emitting large amounts of dioxins. Chemosphere. 1998;37(9-12):2173-97.

5.      Panahandeh M AN, Ravanbakhsh M. Environmental impact assessment of compost plant in Yazd. Journal of Environmental Science and Technology. 2013;12(3):87-99.

6.      El-Naqa A. Environmental impact assessment using rapid impact assessment matrix (RIAM) for Russeifa landfill, Jordan. Environmental Geology. 2005;47(5):632-39.

7.      Pastakia CM JA. The rapid impact assessment matrix (RIAM) for EIA. Environmental Impact Assessment Review. 1998;18(5):461-482.

8.      Shoili A. G. FM, Neizehbaz H. Alizadeh H. Selection of optimum option for sludge disposal in the Guilan province of Iran using rapid impact assessment matrix (RIAM). Water Resources and Enviromental Engineering. 2000;3(12):288-97.(In Persian)

9.      Mondal M RK, Dasgupta BV. EIA of municipal solid waste disposal site in Varanasi using RIAM analysis. Resources, Conservation and Recycling. 2010;54(9):541-46.

10.    Hoveidi H. PMA, HosseinVahidi M. P., Koulaeian T. Industrial waste management with application of RIAM Environmental Assessment: A case study on Toos industrial State. Mashhad Iranica Journal of Energy and Environment 2013;4(2):142-49.

11.    Gholamalifard M, Mirzaei, M., Hatamimanesh, M., Riyahi Bakhtiari, A.,  Sadeghi, M. Application of rapid impacts assessment matrix and Iranian matrix in environmental impact assessment of municipal solid waste landfill of Shahrekord. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 2014;16(1):31-46. (In Persian)

12.    Khanlari GH TBA, Momeni AA, Ahmadi  HR. The effect of leachate of Hamedan landfill site on ground water. Journal of Geological Engineering. 2012;5(3-4):92-81. (In Persian)

13.    Institute of Waste Management of Hamedan Municipality. Master Plan for the central area of the province Waste Management. Hamedan: The Institute; 2011. (In Persian)