بررسی کارایی فرآیند فوتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات دی‌اکسیدروی در حذف 6،4،2-تری‌کلروفنول به روش سطح پاسخ

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،زاهدان،ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه،تربت حیدریه،ایران

چکیده

سابقه و هدف:‌ کلروفنول ها یکی از فراوان ترین ترکیبات سمی صنایع هستند که نسبت به تجزیه بیولوژیکی صنایع مقاوم و مدت زمان طولانی در محیط پایدار می‌ماند. بنابراین باید نسبت به حذف آنها و جلوگیری از آلودگی آب‌های پذیرنده اقدام نمود. هدف از این مطالعه بررسی کارایی نانوذره دی‌اکسید ‌روی در حذف6،4،2-تری‌کلروفنول بر اساس طراحی به روش سطح – پاسخ می‌باشد.
مواد و روش‌ها:‌اثر متغیرهای مستقل از جمله pH محلول،‌دوز نانو ذرات‌،زمان تماس و غلظت اولیه6،4،2-تری‌کلروفنول بر عملکرد پاسخ (راندمان حذف6،4،2-تری‌کلروفنول) با روش سطح پاسخ بر مبنای طراحی Box- Behnkenمورد ارزیابی قرار گرفت. جهت انجام آزمایش‌ها از یک راکتور به حجم 1 لیتر با استفاده از نانو ذرات دی‌اکسید‌روی و لامپ UV(15) وات استفاده گردید.
یافته‌ها:‌در این مطالعه با بررسی پارامترهای موثر بر این فرآیند مشخص شد که در شرایط بهینه، pHبرابر 3، دوز نانو ذرات دی‌اکسیدروی برابر4/0 گرم بر لیتر، مدت زمان 72/74 دقیقه و غلظت اولیه6،4،2-تری‌کلروفنول به میزان 50 میلی گرم بر لیتر راندمان حذف 85/95 درصد حاصل گردید.
استنتاج:‌ نتایج حاصل از آنالیز داده‌ها نشان داد که فرآیند فوتوکاتالیستی در حضور نانو ذرات دی‌اکسیدروی سبب تسریع میزان حذف راندمان6،4،2-تری‌کلروفنول می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency evaluation of photocatalytic process using ZnO nano catalyst for removal of 2,4,6-trichlorophenol by response surface methodology

نویسندگان [English]

  • anis jahantigh 1
  • hossien kamani 1
  • elham norabadi 1
  • edris bazrafshan 2
  • fateme sancholi 1
  • ali meshkinian 1
1 Zahedan University of Medical Sciences،Zahedan،Iran
2 Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences،Torbat Heydariyeh،Iran
چکیده [English]

Abstract
Backgroundandpurpose:Chlorophenols are one of the toxic compounds in the industries that are resistant to biodegradation and they last a long time in environment. Therefore, it is necessary to eliminate them and prevent pollution of the receiving waters. The aim of this study was evaluation of ZnO nano-particles for removal of 2,4,6-trichlorophenol from aqueous solution based on the response surface methodology (RSM) model.
Materials and methods: Effect of independent variables including pH, catalyst dose, contact time and the initial concentration of 2,4,6-trichlorophenol on response variable (removal of 2,4,6-trichlorophenolfrom) were evaluated based on the response surface methodology (box-behnken method). In this study, all experiments were carried out in a batch reactor containing ZnO nano-particles under 15 Watt UV lamp

Results:The results showed that the best conditions for the removal of 2,4,6-trichlorophenolwere achieved at pH= 3,nano-particle concentration 0.4g/l, reaction time and74.72 min and initial concentration of 2,4,6-trichlorophenol50 mg/l contact time (95.85% removal efficiency).
Results: The results showed that the best conditions for removal of 2,4,6-trichlorophenol were achieved at pH=3, nano-particle concentration 0.4g/l, reaction time 74.72 min, initial concentration of 2,4,6-trichlorophenol 50 mg/l (95.85% removal efficiency).

Conclusion: The results showed that photocatalytic process was accelerated in the presence of ZnO nano-particle and enhanced removal of 2,4,6-trichlorophenol.

کلیدواژه‌ها [English]

  • photocatalytic
  • 2/4/6-trichlorophenol
  • ZnO nano-particle
  • Response surface methodology