بررسی تاثیر غلظت های مختلف شوری بر روی رشد میکروجلبک کلرلا (Chlorella sp.) جمع آوری شده از شالیزارهای استان گلستان

نوع مقاله: مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 مربی، مدرس گروه محیط زیست، موسسه آموزش عالی بهاران، گرگان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (آلودگی محیط زیست)، موسسه آموزش عالی بهاران، گرگان، ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: شوری، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در رشد و تولید متابولیت­های ارزشمند در کشت انبوه جلبک‌ها می­باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر شوری بر رشد و وضعیت رنگیزه‌ای جلبک کلرلا. جمع‌آوری شده از شالیزارهای استان گلستان جهت ارزیابی توانمندی ورود به کشت انبوه انجام شد.
مواد و روش‌ها:  به منظور تأثیر شوری بر رشد و وضعیت رنگیزه‌ای جلبک کلرلا ، تخلیص در محیط کشت N8 انجام شد و نمونه خالص تحت شدت نور 2 میکرومول کوانتا بر متر مربع در ثانیه در دمای 28 درجه سانتی‌گراد و روشنایی مستمر فلورسنت و pH 7/2قرار گرفت. تیمار شوری اعمال شده از نوع کلرور سدیم به میزان 0%، 0/25%، 0/5% و 1% ( 17 تا 170 میلی‌مولار) بود.
یافته‌ها: از روز پنجم پس از تلقیح، رشد صعودی در تیمار و شاهد مشاهده شد. رشد بهینه و بالاترین نرخ رشد ویژه در شوری 0/5% مشاهده گردید. رشد در شرایط شاهد و شوری در حد 1% و 0/5% معنی‌دار بود. میزان تولید رنگیزه کاروتنوئید در روز نهم پس از تلقیح در شوری 1% از بقیه تیمارها بیشتر بود و در میزان محتوای کلروفیل تغییر معناداری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری:جلبک کلرلا قابلیت خوگیری با غلظت شوری­های مورد بررسی در این پژوهش را دارا می­باشد و از این نظر می­توان آن را از لحاظ تلقیح در زمین­های کشاورزی به عنوان کود زیستی و اصلاح‌گر خاک در استان گلستان مورد توجه قرار داد.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying of different salinity concentrations on the growth microalgae "chlorella sp" from rice fields Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sadeghi 1
  • Sarah Jorjani 2
  • Ali Shahbazi 2
  • Kazem Babaei ziyarati 3
1 Assistant professor of Environmental Health Research Center,Golstan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
2 MSc of Environmental Engineering ,Department of Environmental Engineering, Baharan Higher Education Institute, Gorgan, Iran
3 MSc student of Natural Resources Engineering-Environmental Science-Environmental Pollution,Department of Environmental Engineering, Baharan Higher Education Institute, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Background and Aim: Salinity is one of the most important factors affecting growth, photosynthesis and valuable metabolites regarding large scale cultivations. The aim of this research was studying the effect of salinity on growth and pigment composition of Chlorella sp. Collected from paddy-fields of the Golestan Province for evaluating of the potentiality for large scale cultivation.
Materials and Methods: Purification was done using N8 culture media at 2 uE.m-2.S-1 irradiance, 280C and continuous illumination at pH 7.2. Salinity treatments were Sodium Chloride at 0, 0.25.0.5 and 1% ( 17 to 170 mM) concentration. Survival and growth were assayed by turbidity, pigment composition as in vivo and in vitro were measured after normalization at the dry weight unit.
Results: Results showed that the sharp increase in growth rate viewed at 5th day after inoculation at both control and treatments. Survivality would be keep at this salinity range. The optimum of growth and the highest degree of special growth rate were seen in 0.5% salinity. Difference between the growth at 0.5 and 1 % salinity were significant. The ability of carotenoide production at the 9th day after inoculation were significantly more than the other treatments and insignificant for chlorophyll production.
Conclusion: The results show that Chlorella sp., have acclimatized potentiality against this degree of tension and regarding that would be considered as a suitable candidates for future bio fertilizer and soil conditioner inoculation in Golestan province.
Document Type: Research ar

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Microalgae"
  • "Chlorella"
  • "Acclimatization"
  • "Salinity"
  • 'Bio fertilize"
 

1.Shokravi S, Imani B. Evaluation of the potential of cyanobacteria (green algae blue) Nostoc sp. FS77 outside conditions A lab with a knowledge of applications in biotechnology. Journal of Iranian plant Ecophysiological Research 2015; 36: 86-95. (Persian)

2. Faramarzi MA, Forotanfar H, Shakibaie M. Biotechnology of micro algae. Tehran University of Medical Sciences,2010. p. 100-320. (Persian)

3. Rousch JM, Bingham SE, Sommerfeld MR. Changes in fatty acid profiles of thermo-intolerant and thermo-tolerant marine diatoms during temperature stress. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 2003 ; 295(2):145-56.

4. Lee RE. Phycology. Cambridge University Press; 2018.

5. Akbari F, Madadkar Haghjou M. Increase in biomass and growth of Dunaliella microalga under vanillin treatment. Journal of Plant Process and Function2018; 7 (24) :211-228. (Persian)

6. Hamzei J, Najjari S, Salimi F. Evaluation of the Effect of Integrated Application of Bio-chemical Fertilizers on Growth, Grain Yield and its Quality in Anise (Pimpinella anisum L.). Research In Crop Ecosystems 2014; 1(2): 45-54.

7. Chapman V. Seaweeds and their uses. Springer Science & Business Media; 2012 Dec 6.

8. Karimi A, Amirnia R, Tajbakhsh M, Eivaz A.R, Karimi K. Effect of plant growth inducers on morpho-physiological traits of corn (Zea mays L). Life science journal 2012; 9(3):1683-1688.

9. Board NI. The complete technology book on bio-fertilizer and organic farming. National Institute of Industrial Re; 2004 Oct 1.

10. Rai MP, Gautom T, Sharma N. Effect of salinity, pH, light intensity on growth and lipid production of microalgae for bioenergy application. OnLine Journal of Biological Sciences 2015 ;15(4):260.

11. Hiremath S, Mathad P. Impact of salinity on the physiological and biochemical traits of Chlorella vulgaris Beijerinck. J Algal Biomass Utln 2010;1(2):51-9.

12. Aguilar-Machado DE, Benavente-Valdes, JR, Mendez-Zavala,A, Montanez JC. Effect of Salt-Stress on the Production of Pigments by chlorella sorokiniana under Photoheterotrophic culture. Xvi congreso Nacional de Biotecnologia y Bioingenieria Jalisco.mexico, 2015.

13. Joset F, Jeanjean R, Hagemann M. Dynamics of the response of cyanobacteria to salt stress: deciphering the molecular events. Physiologia Plantarum 1996; 96(4):738-44.

14. Akbarpour E, Pazir M, Zendehboudi A. The effects of different concentration of salinities on the biochemical components and growth rate of single cell microalgae, Tetraselmis chuii. isfj. 2014; 23 (1) :9-22. )Persian(

15. Wasmund N, Topp I, Schories D. Optimising the storage and extraction of chlorophyll samples. Oceanologia. 2006;48(1): 125-144.

16. Soltani N., Khavarinejad, R.A., TabatabaeiYazdi, M. and Shokravi, Sh. Growth and metabolic Feature of cyanobacteria Fischerella sp. FS18 in different Combined nitrogen sources. Iranian Journal of Science 2007; 18(2): 123-128. )Persian(

17. Vonshak A, Kancharaksa N, Bunnag B, Tanticharoen M. Role of light and photosynthesis on the acclimation process of the cyanobacteriumSpirulina platensis to salinity stress. Journal of applied phycology 1996 ; 8(2):119-24.

18. Shariati M, Haghjo M. Investigation of the effect of salinity stress on the amount of beta-carotene and chlorophyll content of single-cell algae (Dunaliella salina) isolated from Gavkhoni lake in Isfahan. Journal of Esfahan University of Basic Research 2000; 14(2): 55-66.