بررسی میزان تجمع فلزات سنگین در بافت‌های مختلف موش‌های آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقالات پژوهشى اصیل کمی و کیفی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد شیمی خاک، دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور صندوق پستی 19395-3697

4 دانشجوی دکتری خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

زمینه و هدف: در دهه­های اخیر، تمرکز فعالیت‎های صنعتی، کشاورزی و شهرنشینی باعث آلودگی و تجمع عناصر سنگین در خاک و گیاهان شده است که به‌‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی انسان‌ها و حیوانات اثر می‌گذارد. در حال حاضر در اکثر محصولات کشاورزی تجمع آلاینده‌ها به دلیل استمرار مصرف نامتعادل کودها که از دیدِ مصرف کنندگان به دور مانده، بسیار بیشتر از حد مجاز است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان جذب فلزات سنگین مس، سرب و کادمیوم بر روی اندام­های مختلف موش‌های تحت تغذیه گیاه توت‌فرنگی آلوده انجام شد.
مواد و روش­ها: در این پژوهش تجمع و توزیع عناصر سنگین در اندام‌های مختلف موش صحرایی که تحت شرایط مختلف غذایی قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه گروه­های مختلف موش (تعداد 27 موش) با توت‌فرنگی آلوده به عناصر سنگین به صورت گاواژ دهانی در طی یک دوره 3 ماهه، هر روز تغذیه شدند. با توجه به متوسط وزن موش­ها برای هر کدام 0/5g توت‌فرنگی تازه در نظر گرفته شد. عناصر سنگین کادمیوم (15/773mg/L)، سرب (41/560mg/L) و مس (9/445mg/L) به صورت محلول به گیاه اضافه شد. در ادامه آزمایش، عناصر سنگین (کادمیوم، مس و سرب) تجمع یافته در اندام‌های مختلف موش (کلیه، کبد، پانکراس، بیضه، طحال و مغز) اندازه‌گیری شدند.
یافته­ها: غلظت عناصر مورد بررسی در توت‌فرنگی‌های تولیدی بالاتر از حد استاندارد ایران بودند؛ به‌گونه‌ای که میزان عناصر در میوه توت‌فرنگی برای کادمیوم، سرب و مس به ترتیب برابر با 7/7، 26 و 3/2mg/kgمیوه به‌دست آمد. بر اساس نتایج مطالعه، بین اندام­های مختلف اختلاف معنی­داری در جذب عناصر وجود داشت؛ به‌گونه‌ای که در مورد عنصر کادمیوم در تیمار آلوده در کلیه (0/41g/d) که بیشترین مقدار بود، اختلاف معنی­داری با اندام مغز (0/24g/d) که کمترین جذب کادمیوم را داشت، مشاهده شد. عناصر سنگین سرعت افزایش وزن موش­ها را کاهش داد. تجمع این عناصر در کلیه، کبد و پانکراس بالاتر از سایر اندام‌ها بود. مغز کمترین تجمع را در بین اندام‌های مورد برررسی نشان داد. بالاترین جذب عناصر توسط کلیه بود.
نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج نشان داده است در صورتی که کیفیت توت فرنگی مورد ارزیابی قرار نگیرد و به صورت آلوده در جامعه توزیع شود می­تواند اثرات زیان بار بسیاری بر سلامت جامعه داشته باشد و این کنترل کیفیت باید با دقت بالا صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Heavy Metals Accumulation in Different Tissues of Laboratory Rat

نویسندگان [English]

 • Sepideh Yeganeh shali 1
 • GHASEM Rahimi 2
 • Leila Jahanban 3
 • Salahedin Moradi 3
 • Eisa Ebrahimi 4
1 MSc graduated, Soil chemistry, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University, Hamadan.
2 Assistant Prof. Soil science, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University. Hamadan.
3 Department, faculty, University (Institution), City, Country
4 Ph. D. Student, Soil Science Department, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: In recent decades, industrial, agricultural and urban activities have led to pollution and accumulation of heavy metals in soils and plants which directly or indirectly affects humans and animals lives. Nowadays, pollutant accumulation in most agricultural products is much higher than the permissible limit due to the excessive use of fertilizers. The main objective of the present study was to investigate the accumulated proportions of heavy metals such as copper, lead and cadmium in different tissues of laboratory rat.
 
Materials and Methods: In this study, the accumulation and distribution of heavy metals were investigated in different organs of rats under various nutritional conditions. The experiment was conducted in a completely randomized design with greenhouse strawberry treatments in three groups.Different groups of rats (27 rats) were fed strawberries infected with heavy metals by oral gavage within a three-month period.
 Regarding the average weight of rats, 0.5 gram of fresh strawberry was considered for each rat. In addition, heavy metals solution including cadmium (15.773 mg / l), lead (41.560 mg / l) and copper (9.445 mg / l) were exerted to the plant. In the next stage of procedure, heavy metals (cadmium, copper and lead) accumulated in different organs of the rats (kidney, liver, pancreas, Testicle, spleen, and brain) were measured.
Results: Results showed that the concentrations of studied heavy metals in the strawberries were 7.7, 26 and 3.2 mg/kg for cadmium, lead and copper respectively, which were higher than Iranian standard level. The statistical results showed that there was a significant difference between the different organs in the intake of the heavy metals, so that in the infected treatment, the most and lowest amounts of cadmium were in the kidney (0.41 g / day) and the brain (0.24 g / day), respectively. Heavy metals caused reduction in the rate of weight gain of rats. The accumulation of these elements was higher in the kidney, liver and pancreas than other organs. The least accumulation of heavy metals was related to the rat’s brain, while highest proportion of the heavy metals accumulation was in the kidney.
 
Conclusion: The results demonstrated that if strawberry quality is not evaluated properly and distributed throughout community in the contaminated form, it can pose many harmful effects on the community’s health. Therefore, the quality control should be carried out with high precision.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contamination
 • Lead
 • Toxicity
 • Cadmium
 • Copper
References

 

 1. Thawornchaisit U, Polprasert C. Evaluation of Phosphate Fertilizers for the stabilization of cadmium in highly contaminated soils. Hazardous Materials 2009; 165, 1109–1113.
 2. Yan X, Liu M, Zhong J ID , Guo J, Wu W.. How Human Activities Affect Heavy Metal Contamination of Soil and Sediment in a Long-Term Reclaimed Area of the Liaohe River Delta, North China. Sustainability. 2018; 10, 338; doi:10.3390/su10020338
 3. Jia Zh, Li S, Wang L. Assessment of soil heavy metals for eco-environment and human health in a rapidly urbanization area of the upper Yangtze Basin. SCIEnTIfIC Reports. 2018. 8:3256.
 4. Biling W, Zhengmiao X, Jianjun C, Jiang J, Qiufeng S. Effects of field application of phosphate fertilizers on the availability and uptake of Lead, Zinc and Cadmium by cabbage (Brassica Chinensis L.) in a mining tailing contaminated soil. Journal of Environmental Sciences 2008; 20, 1109-1117
 5. Alizadehoskoey P, Aliasgarzadeh N, Shariatmadari H, Asgarzadeh A, Baghbansiros Sh. The effect of two types of Arbuscobar Mycorrhizal fungi on reducing toxicity of cadmium in tomato plants with different levels of phosphorus. Journal of Soil Research, Water and Soil Science 2009; 23 (2): 217-228 [In Persian]
 6. Zorrig W, Rouached A, Shahzad Z, Abdelly C, Davidian J, Berthomieu P. Identification of three relationships linking cadmium accumulation to cadmium tolerance and Zinc and Citrate accumulation in lettuce. Plant Physiology 2010; 167, 1239–1247.
 7. Kido T, Nogawa K, Hochi Y, Hayano M, Honda R, Tsuritani I, Ishizaki M. The renal handling of Calcium and phosphorus in environmental cadmium‐exposed subjects with renal dysfunction. Journal of Applied Toxicology 1993; 13, 43-47.
 8. Friberg L, Nordberg GF, Vouk VB. Handbook On The Toxicology Of Metals (2nd Ed.). Amsterdam; Elsevier. 1986.
 9. Przyslawski J, Boleslawska I, Duda G, Maruszewska M, Gertig H. Use of sanitary index of diet to estimate potential risk of heavy metals occurring in daylong food rations of different groups of population. Bromatologia I Chemia Toksykologiczna 1998; 31, 135.
 10. Bíres J, Bartko P, Húska M, Bírešová M. Distribution of risk elements in the organism of sheep after industrial intoxication with Zinc. Spectroscopy Letters 1997; 30, 1263-1277.
 11. Ieradi L, Moreno S, Bolıvar J, Cappai A, Di Benedetto A, Cristaldi M. Free-Living rodents as bioindicators of genetic risk in natural protected areas. Environmental Pollution 1998; 102, 265-268.
 12. Wijnhoven G, Leuven S, Vanrdervelde G, Jungheim KE, De Vries FT, Eijsackers H, Smits A. Heavy-metal concentrations in small mammals from a diffusely polluted floodplain: importance of species-and location-specific characteristics. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 2007; 52, 603-613.
 13. O'brien DJ, Kaneene JB, Poppenga RH. The use of mammals as sentinels for human exposure to toxic contaminants in the environment. Environmental Health Perspectives 1993; 99. 351.
 14. Damek-Poprawa M, Sawicka-Kapusta K. Damage to the Liver, Kidney, and testis with reference to burden of heavy metals in yellow-necked mice from areas around steelworks and zinc smelters in poland. Toxicology 2003; 186, 1-10.
 15. Martiniakova M, Omelka R, Janc̆Ová A, Stawarz R, Formicki G. Heavy metal content in the femora of yellow-necked mouse (Apodemus Flavicollis) and wood mouse (Apodemus Sylvaticus) from different types of polluted environment in slovakia. Environmental Monitoring and Assessment 2010; 171. 651-660.
 16. Shimada H, Nagano M, Akira Y, Imamura Y. Jornal of Health Science 2002; 48(2), 201-203.
 17. Monika DP, Katarzyna S. Toxicology. 2003; 186(1-2), 1-10.
 18. Obianime A, Roberts I. Antioxidants, cadmium-induced toxicity, serum biochemical and the histological abnormalities of the kidney and testes of the male wistar rats. Nigerian Journal of Physiological Sciences 2009; 24.
 19. Suradkar S, Ghodasara D, Vihol P, Patel J, Jaiswal V, Prajapati K. Haemato-Biochemical Alterations Induced By Lead Acetate Toxicity In Wistar Rats. Veterinary World 2009; 2, 429-431.
 20. Soudani N, Sefi M, Amara IB, Boudawara T, Zeghal N. Protective effects of selenium (Se) on chromium (Vi) induced nephrotoxicity in adult rats. Ecotoxicology and Environmental Safety 2010; 73, 671-678.
 21. Waldron HA. Metals In The Environment, Academic Press Inc (London) Ltd, 24/28 Oval Road, London Nw1 7dx. 1980
 22. Waldron HA, Ediing C. Occupational Health Practice, FourthEd, Butterworth Heinemann, Oxford. 1997.
 23. Batra N, Nehru B, Bansal M. Influence of lead and zinc on rat male reproduction at biochemical and histopathological levels. Journal of Applied Toxicology 2001; 21, 507-512.
 24. Chowdhury AR. Male reproductive toxicity-new perspective in life science. Life Science In Modern Perspective, University Of Calcutta 2004; 97-105.
 25. Al-Attar AM. Antioxidant effect of vitamin E treatment on some heavy metals-induced renal and testicular injuries in male mice. Saudi Journal of Biological Sciences 2011; 18, 63-72.
 26. Hoagland DR, Arnon DI. The water-culture method for growing plants without soil. Circular. California Agricultural Experiment Station 1950; 347.
 27. Abdel-Shafy HI, Hegemann W, Teiner A. Accumulation of metals by vascular plants. Environmental Management and Health 1994; 5, 21-24.
 28. Mohjl Naebi A, Mahmoudi J, Reyhani Rad S. Techniques for working with experimental animals (Volume 1 of rats). Alvin Publication by the order of Drug Applied Research Center and Tabriz University of Medical Sciences 2011. [In Persian].
 29. Cobbina SJ, Chen Y, Zhou Z, Wu X, Feng W, Wang W, Li Q, Zhao T, Mao G, Wu X.. Interaction of four low dose toxic metals with essential metals in brain, liver and kidneys of mice on sub-chronic exposure. Environmental Toxicology and Pharmacology 2015; 39, 280-291.
 30. Krejpcio Z, Sionkowski S, Bartela J. Safety of fresh fruits and juices available on the polish market as determined by heavy metal residues. Polish Journal of Environmental Studies 2005; 14, 877.
 31. Kozlov MV, Haukioja E, Yarmishko VTE. Nickel and copper accumulation by edible forest berries in surroundings of "Severonikel" smelters complex. Aerial Pollution In Kola Peninsula: Proceedings Of The International Workshop, April 14-16, 1992, St.-Petersburg. Apatity, 189-196.
 32. Bednarek W, Tkaczyk P, Dresler S. Content of heavy metals as a criterium of the quality of strawberry fruit and soil properties. Polish Journal of Soil Science 2006, 2.
 33. Villen Guzman M., Paz-Garcia JM, Amaya SG., Rodriguez MJM, Vereda AC. Gomez LC. Effects of the buffering capacity of the soil on the mobilization of heavy metals. Equilibrium and kinetics. Chemosphere 2015; 131, 78-84.
 34. Nwokocha CR, Owu DU, Nwokocha MI, Ufearo CS, Iwuala MO. Comparative study on the efficacy of allium sativum (Garlic) in reducing some heavy metal accumulation in liver of wistar rats. Food and Chemical Toxicology 2012; 50, 222-226.
 35. Odriozola SI, Soliva FR, Martín BO. Phenolic acids, flavonoids, vitamin C and antioxidant capacity of strawberry juices processed by high-intensity pulsed electric fields or heat treatments. European Food Research and Technology 2008; 228, 239-248.
 36. Neuhauser EF, Cukic ZV, Malecki MR, Loehr RC, Durkin PR. Bioconcentration and biokinetics of heavy metals in the earthworm. Environmental Pollution 1995; 89, 293-301.
 37. Cui X, Okayasu R. Arsenic accumulation, elimination, and interaction with copper, zinc and manganese in liver and kidney of rats. Food and Chemical Toxicology 2008; 46, 3646-3650.
 38. Taghizadeh MM. Resources and impacts of environmental pollution. 2005. [In Persian].
 39. IsmailiSari A. Polluter health and environmental standards. Naser Mehr Publications 2002, First Edition. [In Persian].
 40. Nwokocha CR, Nwokocha MI, Aneto I, Obi J, Udekweleze DC, Olatunde B, Owu DU, Iwuala MO. Comparative analysis on the effect of Lycopersicon esculentum (tomato) in reducing cadmium, mercury and lead accumulation in liver. Food and chemical toxicology 2012; 50, 2070-2073.
 41. Alloway B. Heavy metals in soil. Blackie academic and professional. Glasgow, UK. 1995.
 42. Epa W, Semmelhack M, Cheung AW, Gu Y, Kim C, Zhang N, Lew W. Palladium-promoted synthesis of ionophore antibiotics. Strategy and assembly of the homochiral tetrahydrofuran and tetrahydropyran portions of tetronomycin. Journal of the American Chemical Society 1994; 116, 7455-7456.
 43. Wang B, Du Y. Cadmium and its neurotoxic effects. Oxid Med Cell Longev 2013; 898034.
 44. Cho YA, Kim J, Woo HD, Kang M. Dietary cadmium intake and the risk of cancer: a meta-analysis. PLoS One 8 2013; e75087.
 45. Lalor GC, Review of cadmium transfers from soil to humans and its health effects in the Jamaican environment. Science of the Total Environment 2008; 400, 162 – 172.
 46. Pitot C, Dragan P. Chemical Carcinogenesis: In: Casarett. D. (Ed.), Toxicology Inter. Edi., Mcgraw Hill, New York. 1996.
 47. Gulser F, Erdogan E. The effects of heavy metal pollution on enzyme activities and basal soil respiration of roadside soils. Environ Monit Assess. 2008 Oct; 145(1-3): 127-33. 8.
 48. Emmerson BT. Chronic Lead Nephropathy: The diagnostic use of calcium EDTA and the association with gout. Australas Ann Med. 1963; 12: 310-24.