مجله پژوهش در بهداشت محیط (JREH) - مقالات آماده انتشار